Home page | English page

budgand.jpg (9576 bytes)

budsas.jpg (27475 bytes)
giaithoat.jpg (8110 bytes)
Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font


Sabbapapassa akaranam
Kusalassa upasampada
Sacitta pariyodapanam
Etam Buddhana Sasanam
Every evil never doing
and in wholesomeness increasing
and one's heart well-purifying:
this is the Buddhas' Sasana
Không làm các điều ác
Gắng làm các việc lành
Luôn tu tâm, tịnh ý:
Đó là lời Phật dạy

 

Kể từ năm 2010, chúng tôi ngưng phát triển trang web Phật học BuddhaSasana. Chúng tôi chỉ tiếp tục chỉnh sửa các tài liệu cũ, khi cần thiết. Chúng tôi cũng ngưng, không còn ấn tống đĩa CD Phật học.

Hiện nay, chúng tôi chỉ quản lý trang web với địa chỉ: www.budsas.net

Căn bản Phật pháp

Lịch sử

Nghi lễ

Giới học

Định học

Tuệ học

Các bài pháp luận ngắn: Gồm hơn 700 bài tiểu luận trích giảng kinh điển, thiền tập, đạo Phật áp dụng, v.v.

Tam tạng kinh điển

Kinh

  • Kinh Tiểu Bộ, I (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, II (Chú giải Thiên cung sự và Ngạ quỷ sự). Gs Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, III (Chú giải Trưởng lão tăng kệ và Trưởng lão ni kệ). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, IV (Chú giải Chuyện Tiền thân, 1-120). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, V (Chú giải Chuyện Tiền thân, 121-263).  Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, VI (Chú giải Chuyện Tiền thân, 264-395). Giáo sư Trần Tuấn Mẫn và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, VII (Chú giải Chuyện Tiền thân, 396-473). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, VIII (Chú giải Chuyện Tiền thân, 474-520). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, IX (Chú giải Chuyện Tiền thân, 521-539). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, X (Chú giải Chuyện Tiền thân, 540-547). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Luật

Thắng pháp

Hán Tạng

Sách

Sách Tham Khảo

Kinh sách của các tông phái khác

Hướng dẫn kỹ thuật

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trang gốc - Home page | Trang Anh ngữ


This page is written in Vietnamese language with Unicode character encoding standard. To read, you should have Times New Roman font (version 2.76 or later) installed with Windows-98 / Me / NT / 2000 / XP in your machine.

In addition, you should adjust your web browser as following:

- For IE 4.x or higher: View -- Encoding (or: Fonts) -- Unicode/Universal Alphabet (UTF-8)
- For Netscape 4.7 or higher: View -- Encoding (or: Character Set) -- Unicode (UTF-8)

Click here for more information.

Top | Home page | English page


Last updated: 17-05-2023

Web master: budsas @ gmail.com