BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


ntkn-bia.jpg (6818 bytes)

Ngay Trong Kiếp Sống Này
Giáo Pháp Giải Thoát của Ðức Phật

Sayadaw U Pandita

Tỳ Kheo Khánh Hỷ (Aggasami Trần Minh Tài) soạn dịch


Mục Lục

Lời Mở Ðầu

1. Giới Luật Căn Bản Và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền

Lẽ Phải Căn Bản Của Con Người
Chỉ Dẫn Cách Hành Thiền
Thiền Hành
Cách Trình Pháp

2. Nguyên Nhân giúp Ngũ Căn Bén Nhạy

Chú Tâm Vào Sự Vô Thường
Quan Tâm và Tôn Trọng Việc Hành Thiền
Liên Tục Không Gián Ðoạn
Những Ðiều Kiện Hỗ Trợ
Nhớ Lại Những Ðiều Kiện Thuận Lợi
Phát Triển Thất Giác Chi
Dũng Cảm Tinh Tấn
Kiên Nhẫn và Nghị Lực
Quyết Tâm Theo Ðuổi Việc Hành Thiền

3. Mười Ðạo Binh Ma

Dục Lạc
Bất Mãn
Ðói, Khát
Tham Ái
Dã Dượi Buồn Ngủ
Hãi Khiếp Nhược
Hoài Nghi
Kiêu Mạn và Vô Ơn
Danh Lợi
Khen Mình, Chê Người

4. Bảy Pháp Trợ Bồ Ðề

[Phần A]

Chánh Niệm
Trạch Pháp
Tinh Tấn

[Phần B]

Hỉ
Thư Thái
Ðịnh
Xả
Lợi ích Của Sự Phát Triển Thất Giác Chi

5. Các Tầng Thiền Minh Sát

[Phần A]

Làm Dịu Tâm
Quét Sạch Khổ Ðau
Chướng Ngại và Pháp Ðối Trị
Hiểu Biết Thấu Ðáo Bản Chất Thế Gian

[Phần B]

Ðạt Ðến Các Tầng Thiền Minh Sát Cao Hơn
Niết Bàn

6. Chiếc Xe Ðưa Ðến Niết Bàn

[Phần A]
[Phần B]

Phụ Lục

Bảy Pháp Trợ Bồ Ðề
Chướng Ngại và Pháp Ðối Trị
Tóm Lược Cách Trình Pháp


Ngay Trong Kiếp Sống Này
Giáo Pháp Giải Thoát của Ðức Phật

Sayadaw U Pandita

Tỳ Kheo Khánh Hỷ (Aggasami Trần Minh Tài) Soạn dịch

Như Lai Thiền Viện
Ấn Bản Thứ Nhất: 1996

Như Lai Thiền Viện giữ bản quyền.
Quý vị muốn in lại từng phần hay nguyên bản, xin liên lạc với
Như Lai Thiền Viện tại 1215 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122. USA

Sách Ấn Tống - Không Bán


Last update: 10 June 2000


[Trở về trang Thư Mục]