Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

THERAVĀDA
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

ÐẠI VƯƠNG THỐNG SỬ
MAHĀVAṂSA

Tỳ khưu MINH HUỆ dịch
(Ấn bản 2007)

 

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


 

MỤC LỤC

[01] 01. CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ÐỨC NHƯ LAI
02. DÒNG DÕI CỦA MAHĀSAMMATA
03. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ NHẤT
04. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ HAI
[02] 05. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ BA
[03] 06. SỰ ÐI ÐẾN CỦA VIJAYA
07. SỰ TÔN VƯƠNG VIJAYA
08. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUVĀSUDEVA
09. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA ABHAYA
10. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUKĀBHAYA
[04] 11. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA DEVĀNAMPIYATISSA
12. SỰ CẢI CHÁNH CHO NHIỀU XỨ SỞ
13. MAHINDA ÐẾN ÐẢO TÍCH LAN
14. SỰ ÐI VÀO KINH ÐÔ
[05] 15. SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ MAHĀVIHĀRA
16. SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ CETIYAPABBATAVIHĀRA
17. SỰ ÐẾN CỦA XÁ LỢI
[06] 18. SỰ TIẾP NHẬN CÂY ÐẠI BỒ ÐỀ
19. SỰ ÐI ÐẾN CỦA CÂY BỒ ÐỀ
20. TRƯỞNG LÃO VIÊN TỊCH
21. NĂM VỊ VUA
[07] 22. SỰ SANH CỦA HOÀNG TỬ GĀMANI
23. SỰ TUYỂN MỘ QUÂN BINH
24. CUỘC CHIẾN GIỮA HAI ANH EM
[08] 25. SỰ CHIẾN THẮNG CỦA DUTTHAGĀMATI
26. SỰ HIẾN DÂNG TỊNH XÁ MARICAVATTIVIHĀRA
27. SỰ HIẾN DÂNG THANH ÐỒNG ÐIỆN
28. SỰ CÓ ÐƯỢC VẬT LIỆU XÂY DỰNG ÐẠI BẢO THÁP
[09] 29. SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ÐẠI BẢO THÁP
30. SỰ XÂY DỰNG PHÒNG XÁ LỢI
31. SỰ TÔN TRÍ XÁ LỢI
[10] 32. SỰ ÐI VÀO CÕI TRỜI ÐÂU SUẤT
33. MƯỜI VỊ VUA
34. MƯỜI MỘT VỊ VUA
[11] 35. MƯỜI HAI VỊ VUA
36. MƯỜI BA VỊ VUA
37. VUA MAHĀSENA

-ooOoo-

Ðầu trang | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| Mục lục

 

Chân thành cám ơn Đại đức Giác Đồng đã gửi tặng phiên bản vi tính.
(Bình Anson, tháng 08-2001)

(Xem thêm bản Anh ngữ: The Mahavamsa - The Great Chronicle of Lanka)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated:
10-12-2007