BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with VU Times font


Lý thuyết & Thực tế

Bình Anson

NXB Tôn Giáo
TL. 2008 - PL. 2551
 

Lưu ý:  Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


  
 

MỤC LỤC

[I] 1. Lý thuyết và thực tế
2. Bốn mươi lăm năm hoằng pháp của Ðức Phật
3. Tám giới của bậc Thánh
4. Lý Duyên Khởi
5. An cư, Tự tứ và Vu-lan
[II] 6. Trưởng lão ni Sanghamitta
7. Vesak là ngày lễ quốc tế
8. Về bài kinh Kalama
9. Về bài kinh Quán Niệm
10. Sống tỉnh giác từng ngày
[III] 11. Vài ghi chú khi đọc kinh điển
12. Tu sĩ và thế giới hôm nay
[IV]

13. Thiền trong đời sống
14. Người dịch kinh Phật
15. Tu sĩ ẩn lâm

-ooOoo-

 Ðầu trang | I | II | III | IV | Mục lục[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 04-04-2008