Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

Times (Unicode) font

 

KINH PHÁP CÚ
(DHAMMAPADA )

Thiện Nhựt
lược-dịch và tìm hiểu


"Thà biết ít mà biết chắc,
Khỏi tu mù và chẳng mắc tu lầm."
-- Thiện-Nhựt.

 

Mục Lục

  Vài lời xin thưa trước
[01] I.- Phẩm Song-yếu

1) Tích chuyện vị Tăng mù - Kệ số 001
2) Tích chuyện chàng thanh-niên được sanh lên cõi Trời - Kệ số 002
3) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 003 và 004
4) Tích chuyện về nữ-quái Kha-ly - Kệ số 005
5) Tích chuyện chư Tăng ở Cô-sâm-bi - Kệ số 006
6) Tích chuyện Trưởng-lão Khả-la - Kệ số 007 và 008
7) Tích chuyện về Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 009 và 010
8) Tích chuyện hai Tôn-giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 011 và 012
9) Tích chuyện về Tôn-giả Nan-đà - Kệ số 013 và 014
10) Tích chuyện người đồ-tể Thuần-đà - Kệ số 015
11) Tích chuyện ông Đàm-mi - Kệ số 016
12) Tích chuyện về tội-ác của Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 017
13) Tích chuyện cô Sử-ma-na - Kệ số 018
14) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo - Kệ số 019 và 020

II.- Phẩm Không Phóng-dật

15) Tích chuyện Hoàng-hậu Sa-mã-hoa - Kệ số 021, 022 và 023
16) Tích chuyện người chủ ngân-hàng -Kệ số 024
17) Tích chuiyện Tôn-giả Tiểu Phan-tha-ca - Kệ số 025
18) Tích chuyện "Hội-hè tuổi trẻ vui-nhộn" - Kệ số 026 và 027
19) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 028
20) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo bạn đồng-tu - Kệ số 029
21) Tích chuyện Mã-Hà - Kệ số 030
22) Tích chuyện một vị Tỳ-kheo - Kệ số 031
23) Tích chuyện Trưởng-lão Ni-ga-ma 86 - Kệ số 032

III.- Phẩm Tâm

24) Tích chuyện Trưởng-lão Mễ-ghi-dạ - Kệ số 033 và 034
25) Tích chuyện bà Mã-thị-Kha - Kệ số 035
26) Tích chuyện về một Tỳ-kheo bất-mãn - Kệ số 036
27) Tích chuyện Sa-di Tha-di-nê - Kệ số 037
28) Tích chuyện Trưởng-lão Chí-ta-hạt - Kệ số 038 và 039
29) Tích chuyện Năm trăm vị Tỳ-kheo tu Thiền - Kệ số 040
30) Tích chuyện vị Tỳ-kheo Phù-ti-cát - Kệ số 041
31) Tích chuyện người chăn bò Nan-đà - Kệ số 042
32) Tích chuyện về Sở-rị-gia - Kệ số 043

IV.- Phẩm Hoa

33) Tích chuyện các vị Tỳ-kheo bàn về thế đất - Kệ số 044 và 045
34) Tích chuyện vị Tỳ-kheo quán thân như ảo-ảnh - Kệ số 046
35) Tích chuyện vua Tỳ-lưu-ly - Kệ số 047
36) Tích chuyện bà Khưu-ma-ly - Kệ số 048
37) Tích chuyện ông Cơ-sĩ-gia, kẻ giàu-có mà rít-róng - Kệ số 049
38) Tích chuyện ẩn-sĩ Phả-vị-gia - Kệ số 050
39) Tích chuyện cư-sĩ Chúc-pha-nhi - Kệ số 051 và 052
40) Tích chuyện bà tín-nữ Vi-sa-kha - Kệ số 053
41) Tích chuyện về câu hỏi của Tôn-giả A-nan - Kệ số 054 và 055
42) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 056
43) Tích chuyện Trưởng-lão Cơ-thi-ca - Kệ số 057
44) Tích chuyện hai người bạn khác đạo - Kệ số 058 và 059

V.- Phẩm Ngu

45) Tích chuyện một mgười đi tìm hái hoa sen trắng - Kệ số 060
46) Tích chuyện người Sa-di của Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 061
47) Tích chuyện người keo-kiết tên A-nan-đà - Kệ số 062
48) Tích chuyện hai người móc túi - Kệ số 063
49) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-đà-di - Kệ số 064
50) Tích chuyện ba mươi chàng thanh-niên - Kệ số 065
51) Tích chuyện người cùi Sở-phù-bút - Kệ số 066
52) Tích chuyện một người nông-phu - Kệ số 067
53) Tích chuyện người bán hoa Sử-mã-na - Kệ số 068
54) Tích chuyện Nữ-trưởng-lão Bích-Liên - Kệ số 069
55) Tích chuyện Trưởng-lão Giang-bửu-kha - Kệ số 070
56) Tích chuyện về ngạ-quỉ A-hi - Kệ số 071
57) Tích chuyện về ngạ-quỉ Sa-thi-cừu - Kệ số 072
58) Tích chuyện về người gia-chủ tên Tâm - Kệ số 073 và 074
59) Tích chuyện Sa-di Thi-sa - Kệ số 075

[02] VI.- Phẩm Hiền-trí

60) Tích chuyện Trưởng-lão Giả-đa - Kệ số 076
61) Tích chuyện hai vị tỳ-kheo Át-sa và Phú-na - Kệ số 077
62) Tích chuyện Tỳ-kheo Xà-nặc - Kệ số 078
63) Tích chuyện Trưởng-lão Kha-phi-na - Kệ số 079
64) Tích chuyện Sa-di Phan-di-ta - Kệ số 080
65) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - Kệ số 081
66) Tích chuyện tín-nữ Kha-nhã - Kệ số 082
67) Tích chuyện về mùa an-cư ở Vệ-lan-già - Kệ số 083
68) Tích chuyện Trưởng-lão Đàm-mi-kha - Kệ số 084
69) Tích chuyện những người nghe giảng pháp - Kệ số 085 và 086
70) Tích chuyện các Tỳ-kheo sau mùa an-cư - Kệ số 087, 088, 089

VII.- Phẩm A-la-hán

71) Tích chuyện về y-sĩ Kỳ-bà hỏi Đức Phật - Kệ số 090
72) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp ở lại Trúc-lâm - Kệ số 091
73) Tích chuyện Trưởng-lão Lã-tha-sĩ - Kệ số 092
74) Tích chuyện Trưởng lão A-na-luật - Kệ số 093
75) Tích chuyện Trưởng-lão Ca-chiên-diên - Kệ số 094
76) Tích chuyện Trưởng-lão Xá-lợi-phất bị vu-cáo - Kệ số 095
77) Tích chuyện vị Sa-di ở Cô-sâm-bi - Kệ số 096
78) Tích chuyện về một lời nói của Đại-Đức Xá-lợi-phất - Kệ số 097
79) Tích chuyện Trưởng-lão Lê-va-ta - Kệ số 098
80) Tích chuyện về một người đàn-bà quyến-rũ - Kệ số 099

VIII.- Phẩm Ngàn

81) Tích chuyện người đao-phủ Tam-bá-đà - Kệ số 100
82) Tích chuyện về Bá-hi-gia - Kệ số 101
83) Tích chuyện Ni-cô Khuôn-đà-la - Kệ số 102 và 103
84) Tích chuyện thanh-niên Bà-la-môn Anh-tha-bút - Kệ số 104 và 105
85) Tích chuyện người cậu của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 106
86) Tích chuyện người cháu của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 107
87) Tích chuyện người bạn của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 108
88) Tích chuyện về cậu bé Trường-Thọ - Kệ số 109
89) Tích chuyện Sa-di Sầm-khí-ca - Kệ số 110
90) Tích chuyện Tôn-giả Khuôn-đà-na - Kệ số 111
91) Tích chuyện Trưởng-lão Xà-nô - Kệ số 112
92) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Phả-tha-ca - Kệ số 113
93) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Kỷ-sa-cơ - Kệ số 114
94) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Bá-hư-phù - Kệ số 115

IX.- Phẩm Ác

95) Tích chuyện vợ chồng ông Cù-lê-kha - Kệ số 116
96) Tích chuyện Tỳ-kheo Sĩ-gia-sa - Kệ số 117
97) Tích chuyện Thiên-nữ Lã-giai - Kệ số 118
98) Tích chuyện Trưởng-giả Cấp-cô-độc - Kệ số 119 và 120
99) Tích chuyện một vị tỳ-kheo cẩu-thả - Kệ số 121
100) Tích chuyện ông nhà giàu Bình-lập - Kệ số 122
101) Tích chuyện thương-gia Đại-Đà-na - Kệ số 123
102) Tích chuyện vợ chồng người thợ săn Khúc-cư - Kệ số 124
103) Tích chuyện người thợ săn Cổ-kha - Kệ số 125
104) Tích chuyện viên hồng-ngọc - Kệ số 126
105) Tích chuyện về ba nhóm Tỳ-kheo - Kệ số 127
106) Tích chuyện vương-tử Thiện-giác trang - Kệ số 128

X.- Phẩm Hình-phạt

107) Tích chuyện hai nhóm Tỳ-kheo đánh nhau - Kệ số 129
108) Tích chuyện một nhóm Tỳ-kheo hay doạ-nạt - Kệ số 130
109) Tích chuyện một lũ trẻ đập rắn - Kệ số 131 và 132
110) Tích chuyện Trưởng-lão Khuôn-đà-na - Kệ số 133 và 134
111) Tích chuyện các bà thọ Bát-quan-trai - Kệ số 135
112) Tích chuyện con trăn - Kệ số 136
113) Tích chuyện Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 137, 138, 139 và 140
114) Tích chuyện Tỳ-kheo Bá-hộ-thăng - Kệ số 141
115) Tích chuyện vị đại-thần San-tạ-tị - Kệ số 142
116) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-lộ-thi - Kệ số 143 và 144
117) Tích chuyện vị Sa-di Sử-kha - Kệ số 145

XI.- Phẩm Già

118) Tích chuyện về các bạn đạo của bà Vi-sa-kha - Kệ số 146
119) Tích chuyện nàng Sĩ-mã - Kệ số 147
120) Tích chuyện Tỳ-kheo-ni Úc-ta-ra - Kệ số 148
121) Tích chuyện các tỳ-kheo tự-phụ - Kệ số 149
122) Tích chuyện công-chúa Gia-nhã-ba - Kệ số 150
123) Tích chuyện Hoàng-hậu Mạt-lợi - Kệ số 151
124) Tích chuyện Tỳ-kheo Lã-lưu - Kệ số 152
125) Tích chuyện Đức Phật thành Đạo - Kệ số 153 và 154
126) Tích chuyện con ông Đại-đà-na - Kệ số 155 và 156

[03] XII.- Phẩm Tự-ngã

127) Tích chuyện Vương-tử Bồ-đề - Kệ số 157
128) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-ba-nan-đà - Kệ số 158
129) Tích chuyện Trưởng-lão Phả-đà-ni - Kệ số 159
130) Tích chuyện bà mẹ của Cưu-ma-ca-diếp - Kệ số 160
131) Tích chuyện ông Ưu-bà-sa - Kệ số 161
132) Tích chuyện về một tiền-kiếp của Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 162
133) Tích chuyện về sự chia-rẽ Giáo-hội - Kệ số 163
134) Tích chuyện Tỳ-kheo Kha-la - Kệ số 164
135) Tích chuyện thiện-nam Chu-la - Kệ số 165
136) Tích chuyện Trưởng-lão Ất-tha-đạt - Kệ số 166

XIII.- Phẩm Thế-gian

137) Tích chuyện một tỳ-kheo trẻ - Kệ số 167
138) Tích chuyện vua Tịnh-phạn - Kệ số 168 và 169
139) Tích chuyện các tỳ-kheo quán-tưởng bọt nước - Kệ số 170
140) Tích chuyện Vương-tử Vô-uý - Kệ số 171
141) Tích chuyện Trưởng-lão Sầm-mạc-gia - Kệ số 172
142) Tích chuyện Trưởng-lão Vô-não - Kệ số 173
143) Tích chuyện cô gái quay tơ - Kệ số 174
144) Tích chuyện ba mươi tỳ-kheo đắc thần-thông - Kệ số 175
145) Tích chuyện bà Chỉnh-ca-mã - Kệ số 176
146) Tích chuyện công-đức Đại-bố-thí - Kệ số 177
147) Tích chuyện con trai ông Cấp-cô-độc - Kệ số 178

XIV.- Phẩm Phật-đà

148) Tích chuyện ba cô gái của Ma-vương - Kệ số 179 và 180
149) Tích chuyện Đức Phật từ cõi Trời Đao-lợi trở lại thế-gian - Kệ số 181
150) Tích chuyện Long-vương Y-ra-kha - Kệ số 182
151) Tích chuyện về lời thưa hỏi của Tôn-giả A-nan - Kệ số 183, 184 và 185
152) Tích chuyện vị tỳ-kheo bất-mãn - Kệ số 186 và 187
153) Tích chuyện vị Bà-la-môn Ất-ghi-đạt - Kệ số 188, 189, 190, 191 và 192
154) Tích chuyện về nơi đản-sanh của bực Thánh - Kệ số 193
155) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về hạnh-phước - Kệ số 194
156) Tích chuyện về tượng Phật Ca-diếp - Kệ số 195 và 196

XV.- Phẩm An-lạc

157) Tích chuyện giải-hoà giòng-họ Thích-ca - Kệ số 197, 198 và 199
158) Tích chuyện Ma-vương khuấy Phật - Kệ số 200
159) Tích chuyện vua xứ Câu-tát-la thất-trận - Kệ số 201
160) Tích chuyện đôi vợ chồng sắp cưới - Kệ số 202
161) Tích chuyện người chăn mất con bò - Kệ số 203
162) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc bớt ăn - Kệ số 204
163) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa ngồi Thiền - Kệ số 205
164) Tích chuyện vua Trời Đế-Thích săn-sóc Phật - Kệ số 206, 207 và 208

XVI.- Phẩm Thân-ái

165) Tích chuyện ba người khất-sĩ - Kệ số 209, 210 và 211
166) Tích chuyện một gia-chủ giàu-có - Kệ số 212
167) Tích chuyện bà Vi-sa-kha khóc cháu - Kệ số 213
168) Tích chuyện các ông hoàng xứ Ly-xa - Kệ số 214
169) Tích chuyện chàng thanh-niên Anh-thi - Kệ số 215
170) Tích chuyện người nông-phu Bà-la-môn - Kệ số 216
171) Tích chuyện các thanh-niên kính-mộ Tôn-giả Ca-diếp - Kệ số 217
172) Tích chuyện vị Trưởng-lão đắc quả A-na-hàm - Kệ số 218
173) Tích chuyện gia-chủ Nan-đi-gia - Kệ số 219 và 220

XVII.- Phẩm Sân-hận

174) Tích chuyện công-chúa Lỗ-hi-nhi - Kệ số 221
175) Tích chuyện vị Thọ-thần - Kệ số 222
176) Tích chuyện cô tín-nữ Úc-ta-ra - Kệ số 223
177) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên hỏi Phật - Kệ số 224
178) Tích chuyện một người Bà-la-môn tự-nhận là cha Đức Phật - Kệ số 225
179) Tích chuyện nô-tỳ Phú-na - Kệ số 226
180) Tích chuyện chàng thanh-niên A-tu-la - Kệ số 227, 228, 229 và 230
181) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo mang guốc - Kệ số 231, 232, 233 và 234

XVIII.- Phẩm Ô-uế

182) Tích chuyện con của người đồ-tể - Kệ số 235, 236, 237 và 238
183) Tích chuyện người Bà-la-môn làm việc thiện - Kệ số 239
184) Tích chuyện ham áo cà-sa của Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 240
185) Tích chuyện tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di - Kệ số 241
186) Tích chuyện người bị vợ ngoại-tình - Kệ số 242 và 243
187) Tích chuyện tỳ-kheo Chu-la-sĩ - Kệ số 244 và 245
188) Tích chuyện năm người cãi nhau về ngũ-giới - Kệ số 246, 247 và 248
189) Tích chuyện vị tỳ-kheo ganh-tị - Kệ số 249 và 250
190) Tích chuyện năm người ngồi nghe pháp - Kệ số 251
191) Tích chuyện vị hào-phú Mẫn-đà-kha - Kệ số 252
192) Tích chuyện tỳ-kheo Úc-gia - Kệ số 253
193) Tích chuyện ông Tu-bạt-đà-la, vị đệ-tử chót của Đức Phật- Kệ số 254 và 255

XIX.- Phẩm Pháp-trụ

194) Tích chuyện các vị thẩm-phán - Kệ số 256 và 257
195) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo ba-hoa. - Kệ số 258
196) Tích chuyện Trưởng-lão Nhứt-Kệ-tụng - Kệ số 259
197) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - Kệ số 260 và 261
198) Tích chuyện các tỳ-kheo ganh-tị - Kệ số 262 và 263
199) Tích chuyện tỳ-kheo Hạt-tha-ca - Kệ số 264 và 265
200) Tích chuyện người Bà-la-môn tự nhận là tỳ-kheo - Kệ số 66 và 267
201) Tích chuyện các người ngoại-đạo - Kệ số 268 và 269
202) Tích chuyện người đánh cá tên là Thánh-Hiền - Kệ số 270
203) Tích chuyện các tỳ-kheo tự-mãn - Kệ số 271 và 272

XX.- Phẩm Đạo

204) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về đường đi. - Kệ số 273, 274, 275 và 276
205) Tích chuyện các tỳ-kheo quán chiếu về Vô-thường, Khổ và Vô-ngã - Kệ số 277, 278 và 279
206) Tích chuyện tỳ-kheo Thi-sa lười nhác - Kệ số 280
207) Tích chuyện ngạ-quỉ đầu heo mình người - Kệ số 281
208) Tích chuyện Trưởng-lão Phổ-thi-la - Kệ số 282
209) Tích chuyện năm vị tỳ-kheo già - Kệ số 283 và 284
210) Tích chuyện con của người thợ bạc - Kệ số 285
211) Tích chuyện vị thương-gia Đại-Nghiệp - Kệ số 286
212) Tích chuyện bà Kỷ-sa-cơ - Kệ số 287
213) Tích chuyện bà Phả-tha-ca - Kệ số 288 và 289

[04] XXI.- Phẩm Tạp-lục

214) Tích chuyện công-đức xưa của Đức Phật. - Kệ số 290.
215) Tích chuyện một bà hay ăn hột gà. - Kệ số 291.
216) Tích chuyện các tỳ-kheo đan dép cỏ. - Kệ số 292 và 293.
217) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia, người thấp-lùn - Kệ số 294 và 295.
218) Tích chuyện con của người đốn củi. - Sáu bài Kệ, từ số 296 đến số 301.
219) Tích chuyện vị tỳ-kheo ở Tỳ-da-ly. - Kệ số 302.
220) Tích chuyện về vị gia-chủ Chi-ta. - Kệ số 303.
221) Tích chuyện cô Chu-la-sử. - Kệ số 304.
222) Tích chuyện Trưởng-lão độc-cư Y-kha. - Kệ số 305.

XXII.- Phẩm Địa-ngục

223) Tích chuyện bà Sơn-đà-ly. - Kệ số 306.
224) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên thấy ngạ-quỉ. - Kệ số 307.
225) Tích chuyện các tỳ-kheo tăng-thượng-mạn. - Kệ số 308.
226) Tích chuyện thanh-niên Khê-ma-ca. - Kệ số 309 và 310.
227) Tích chuyện vị tỳ-kheo xem nhẹ giới-cấm nhỏ. - Kệ số 311, 312, 313.
228) Tích chuyện người vợ ghen-tuông. - Kệ số 314.
229) Tích chuyện các tỳ-kheo qua muà an-cư nơi biên-ải - Kệ số 315.
230) Tích chuyện nhóm loã-thể Ni-kiền-tử. - Kệ số 316 và 317.
231) Tích chuyện nhóm người dị-giáo. - Kệ số 318 và 319.

XXIII.- Phẩm Voi

232) Tích chuyện bà Mã-can-di-hoa. - Kệ số 320, 321 và 322.
233) Tích chuyện người quản-tượng. - Kệ số 323.
234) Tích chuyện người cha già bị các con ruồng-bỏ. - Kệ số 324.
235) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc ăn quá no. - Kệ số 325.
236) Tích chuyện Sa-di Sà-nhu. - Kệ số 326.
237) Tích chuyện con voi già. - Kệ số 327.
238) Tích chuyện con voi hầu-hạ Phật. - Kệ số 328, 329 và 330.
239) Tích chuyện Ma-vương cám-dỗ Phật. - Kệ số 331, 332 và 333.

XXIV.- Phẩm Tham-ái

240) Tích chuyện con cá vàng. - Kệ số 334, 335, 336 và 337.
241) Tích chuyện con heo nái - Sáu bài Kệ từ số 339 đến số 343
242) Tích chuyện tên trộm bị xử tử. - Kệ số 344
243) Tích chuyện các người tù bị xiềng-xích - Kệ số 345 và 346
244) Tích chuyện Hoàng-hậu Khê-ma - Kệ số 347
245) Tích chuyện người diễn trò nhào lộn - Kệ số 348
246) Tích chuyện người thiện-xạ - Kệ số 349 và 350
247) Tích chuyện Tôn-giả La-hầu-la bị Ma khuấy - Kệ số 351 và 352
248) Tích chuyện ẩn-sĩ Ưu-ba-ca - Kệ số 353
249) Tích chuyện Trời Đế-Thích thưa hỏi Phật - Kệ số 354
250) Tích chuyện một người tuyệt-tự - Kệ số 355
251) Tích chuyện vị Thiên-nam An-khư-ra - Kệ số 356, 357, 358, và 359

XXV.- Phẩm Tỳ-kheo.

252) Tích chuyện năm vị Tỳ-kheo cãi nhau về năm căn - Kệ số 360 và 361
253) Tích chuyện vị Tỳ-kheo giết con thiên-nga - Kệ số 363
254) Tích chuyện Tỳ-kheo Cơ-khả-ly - Kệ số 363
253) Tích chuyện Trưởng-lão Pháp-hỉ - Kệ số 364.
256) Tích chuyện vị Tỳ-kheo muốn ngả theo Đề-bà - Kệ số 365 và 366
257) Tích chuyện người bố-thí hoa quả đầu mùa - Kệ số 367
258) Tích chuyện mẹ của Trưởng-lão Sơn-na - Chín bài Kệ từ số 368 đến 376
259) Tích chuyện Tỳ-kheo nhìn hoa lài rơi khi ngồi Thiền - Kệ số 377
260) Tích chuyện Trưởng-lão San-ta-kha - Kệ số 378
261) Tích chuyện Trưởng-lãi Nan-ga-la - Kệ số 379 và 380
262) Tích chuyện Tỳ-kheo Hoa-kha-ly - Kệ số 381
263) Tích chuyện Sa-di Sữ-mã - Kệ số 382

XXVI.- Phẩm Bà-la-môn

264) Tích chuyện vị Bà-la-môm gọi tâng cac vị Tỳ-kheo - Kệ số 383
265) Tích chuyện về hai pháp: Chỉ và Quán - Kệ số 384
266) Tích chuyện Ma-vương thưa hỏi Phật - Kệ số 385
267) Tích chuyện một vị Bà-la-môn hỏi Phật - Kệ số 386
268) Tích chuyện Tôn-giả A-nan nhìn hào-quang Phật - Kệ số 387
269) Tích chuyện một vị Bà-la-môn ẩn-sĩ - Kệ số 388
270) Tích chuyện nhẫn-nhục của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 389 và 390
271) Tích chuyện Ni-bà Ba-xà-ba-đề - Kệ số 391
272) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất lạy mỗi đêm - Kệ số 392
273) Tích chuyện vị Bà-la-môn Gia-thi-la - Kệ số 393
274) Tích chuyện vị Bà-la-môn lừa gạt - Kệ số 394
275) Tích chuyện Ni-bà Kỷ-sa-cơ tu khổ-hạnh - Kệ số 395
276) Tích chuyện vị Bà-la-môn ở Xá-vệ đến hỏi Phật - Kệ số 396
277) Tích chuyện Tỳ-kheo Úc-ga - Kệ số 397
278) Tích chuyện đấu trâu - Kệ số 398
279) Tích chuyện bốn anh em lỗ-mãng - Kệ số 399
280) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất bị mẹ nhiếc-móc - Kệ số 400
281) Tích chuyện Ni-bà Bích-Liên - Kệ số 401
282) Tích chuyện người nô-lệ đắc quả A-la-hán - Kệ số 402
283) Tích chuyện Ni-bà Khê-ma - Kệ số 403
284) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa và vị thần-linh - Kệ số 404
285) Tích chuyện vị Tỳ-kheo bị đánh-đập - Kệ số 405
286) Tích chuyện bốn vị Sa-di - Kệ số 406
287) Tích chuyện Trưởng-lão Đại-Phan - Kệ số 407
288) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-linh-đa - Kệ số 408
289) Tích chuyện vị Tỳ-kheo lượm vải - Kệ số 409
290) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất và việc dâng y - Kệ số 410
291) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên bị hiểu lầm - Kệ số 411
292) Tích chuyện Sa-di Lê-va-ta - Kệ số 412
293) Tích chuyện Trưởng-lão Can-đà - Kệ số 413
294) Tích chuyện Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly - Kệ số 414
295) Tích chưyện Trưởng-lão Sơn-đà - Kệ số 415
296) Tích chuyện Trưởng-lão Gia-tị-la - Kệ số 416
297) Tích chuyện Giô-thi-ca
298) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (1) - Kệ số 417
299) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (2) - Kệ số 418
300) Tích chuyện Trưởng-lão Van-di-sa - Kệ số 419 và 420
301) Tích chuyện Ni-bà Đàm-ma - Kệ số 421
302) Tích chuyện Trưởng-lão Chi-man - Kệ số 422
303) Tích chuyện ông Đề-va-hy - Kệ số 423

Xin thưa nốt vài điều.

 

-ooOoo-

Vài lời xin thưa trước.

Kinh Pháp-Cú, tiếng Pali là Dhammapada, là quyển thứ hai trong Tiểu-Bộ-Kinh (Khuddhaka Nikàya), thuộc Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) trong Tam-tạng Kinh-điển (Tipitaka). Kinh nầy gồm có 423 bài Kệ, văn vần bằng tiếng Pali và 305 Tích chuyện, nhắc lại trong dịp nào Đức Phật đã thốt lên các bài Kệ vừa nói.

Kinh Pháp-Cú được dịch ra rất nhiều thứ tiếng; bản dịch Anh-văn xưa nhứt là bản năm 1870 của Max Muller. Nhiều văn-hào trên thế-giới đã trích-dẫn và xem lời Kinh như chơn-lý của muôn đời.

Kinh Pháp-Cú trước đây đã được nhiều vị đại-sư Việt-nam dịch ra tiếng Việt. Gần đây có các bản: Kinh Pháp-Cú của Hoà-Thượng Thích Minh-Châu (Saigon, 1977), Kinh Pháp-Cú của Thượng-Toạ Thích Trí-Đức (Phật-học-viện Quốc-tế, 1985), Kinh Pháp-Cú của Trưởng-lão Narada, bản dịch Phạm-kim-Khánh (Paris, 1984), Suối nguồn vi-diệu của Phạm-Thiên-Thư (Saigon 1971) và nhiều bản khác nữa mà tôi chưa được biết.

Nhận thấy các lời dạy quí-báu của Đức Phật được kết-tập lại bằng lời thơ, có các Tích chuyện nêu rõ trong trường-hợp nào đã xãy ra khiến Đức Phật nói lên bài Kệ, tôi chẳng ngần-ngại sự ngu-dốt của mình, cố chuyển các lời văn trong Kinh sang văn-vần tiếng Việt, dễ hiểu, dễ đọc, mục-đích giúp cho các bạn đồng-tu có được tài-liệu để học-tập. Cách tôi trình-bày lại Kinh Pháp-Cú chẳng giống y như trong Kinh-Điển, nhưng tôi đã cố-gắng giữ đúng ý-nghĩa căn-bản của lời Phật dạy, nói lại bằng lời-lẽ thông-thường, người chưa rành Phật-pháp cũng có thể hiểu được.

Ngưỡng mong trên có các bực cao-minh chỉ-dạy thêm, chung-quanh có các đạo-hữu vui lòng khuyến-khích, tôi thành-tâm sám-hối những lỗi-lầm trong khi chép lại Kính Pháp-Cú và cầu nguyện người đọc hưởng được nhiều lợi-lạc trong khi học-tập Kinh nầy.

Thiện-Nhựt
Montreal, 18-11-2000.

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04

 

Chân thành cám ơn đạo hữu Thiện Nhựt đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 10-2007)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 25-10-2007