BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam


MỤC LỤC

1. Lịch sử phát triển

2. Các danh tăng và cư sĩ tiền bối

3. Nghi thức và sinh hoạt

4. Ðịa chỉ và Hình ảnh sinh hoạt các chùa Phật giáo Nguyên thủy

Di ảnh Chư Tổ

Hàng trên, từ trái sang phải:
Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Narada

Hàng giữa, từ trái sang phải:
Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Ẩn Lâm, Hòa thượng Tịnh Sự

Hàng dưới, từ trái sang phải:
Pháp sư Thongkham, Hòa thượng Tối Thắng, Hòa thượng Giác Quang, Thiền sư Hộ Pháp

Source: Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, Hoa Kỳ (2-2005)

 


[Trở về trang Thư Mục]

Last updated: 29-12-2015