Contents

BuddhaSasana Web Page

Vietnamese, with Unicode Times font

 

What's new

Tư liệu mới

Kể từ năm 2010, chúng tôi ngưng phát triển trang web,
không còn thêm các tư liệu mới.


Tháng 4-2009

(*) Một kỹ thuật sống. Leonard A. Bullen (Minh Nguyệt dịch)  
(*) Đường vào Thắng Pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.
(*) Khái lược Duyên hệ. Tỳ khưu Chánh Minh
(*) Thắng pháp tập yếu luận - Hậu sớ giải. Tỳ khưu Khải Minh. 
 

English articles:
(*) Interview with Professor Richard Gombrich. Kathleen Gregory.
(*) An Interview with Susan Piver.
(*) Interview with Dr Sulak Sivaraksa. Kathleen Gregory.
(*) My first encounter with a Buddhist monk. Bhikkhu Bodhi.
(*) The Challenge of the Future: How Will the Sangha Fare in North American Buddhism? Bhikkhu Bodhi.
(*) Sangha in the West. Martine Batchelor.
(*) Lineage of Bhiksuni Vinaya. Committee of Western Bhiksunis.

Ph.D. Theses:
(*) The Connection Between Atta and Dukkha -- Buddhist Analysis of Human Experience and the Ways to Transcend Unsatisfactoriness Bhikkhuni Dhammanandā.
(*)
Dissent and Protest in the Ancient Indian Buddhism. Ven. Thich Nghiem Quang.

(*) The Mind in Early Buddhism. Venerable Thich Minh Thanh.
(*) The Concept of Personality Revealed through the Pancanikaya. Venerable Thich Chon Thien. 

* Hình ảnh:

* Đĩa CD Phật học BuddhaSasana: phiên bản 9.05 (May 2009), hiệu chỉnh, cập nhật, và bổ sung với các tư liệu kể trên. Chi tiết: phát hành đĩa CD. Liên lạc: budsas@gmail.com binh_anson@yahoo.com

-ooOoo-

Ðầu trang


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 20-02-2015