Home Page | General Index: Viet Page - English Page

Unicode Times font budsas-vr.gif (5269 bytes)

Mục lục các bài giảng ngắn

I. Trích giảng kinh điển
II. Thiền tập
III. Phật pháp áp dụng
IV. Các chủ đề khác

I. Trích giảng kinh điển

đầu trang ^

2.0 Ðại cương

(*) Ðức Phật và Phật Pháp. Bình Anson
(*) Tam Tạng Kinh điển: Nguồn gốc lịch sử. Bình Anson
(*) Liệt kê Tam Tạng Kinh điển Nguyên thủy. Bình Anson
(*) Tứ Diệu Ðế - Cattari Ariya Saccani. Bình Anson
(*) Danh từ Pali - Việt đối chiếu. Bình Anson
(*) Về công tác Ðại Tạng Kinh Việt Nam. Thích Chơn Thiện
(*) Qui ước trích dẫn kinh điển nguyên thủy. Bình Anson
(*) Cùng một cỗ xe: Mahayana và Theravada. Bình Anson
(*) Cuộc đời Ðức Phật. Bình Anson
(*) Tam Tạng Kinh Ðiển. Hòa thượng Narada
(*) Khái Luận Tư Tưởng Phật Học Nguyên Thủy (530 TCN - 370 TCN). Lữ Trưng (Thích Hạnh Bình dịch Việt)
(*) Bàn về bốn bộ A-hàm. Lương Khải Siêu (Gs. Ðịnh Huệ dịch)
(*) Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm. Thích Nguyên Hiền
(*) Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya. Thích Viên Giác
(*) Kinh điển Phật Giáo. Chính Hạnh
(*) Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền. Thích Phước Sơn.

(*) Tam tạng Trung Hoa. Liễu Pháp trích dịch.
(*) Tổng quát về Đại tạng kinh. Quảng Thành.
(*) Việc dịch kinh ở Trung quốc thời xưa. Hạnh Cơ.
(*) Quá Trình Truyền Dịch và Hoằng Dương Luật Điển Đại Tiểu Thừa ở Trung Quốc. Thích Nữ Như Lộc.
(*) Đôi điều ghi chép về Đại Tạng Kinh (Hán tạng). Liên Hương.
(*)
Kinh A Hàm với Phật giáo nhân gian. Hoằng Ấn trước tác. Không Nguyên dịch.

Ba bài kinh căn bản:
(*) Kinh Chuyển Pháp Luân - Dhammcakkappavattana sutta (Việt-Anh)
(*) Kinh Vô Ngã Tướng - Anattalakkhana sutta (Việt-Anh)
(*) Kinh Lửa Cháy - Aditta-pariyaya Sutta (Việt-Anh)

2.1 Kinh Tạng

2.1.1 Trường Bộ: Trường Bộ Kinh, toàn bộ 2 tập, 34 bài kinh, có kèm phần Anh ngữ.

(*) Ý nghĩa lễ bái sáu phương (Kinh Giáo thọ Thi ca la việt). Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Phật nhập Niết Bàn (Trường Bộ 16). Maha Thongkham Medivongs.
(*) Đế Thích vấn đạo (Trường Bộ 21). Maha Thongkham Medivongs
(*) Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta). Trịnh Nguyên Phước.

2.1.2 Trung Bộ: Trung Bộ Kinh , toàn bộ 3 tập, 152 bài kinh, có kèm phần Anh ngữ

(*) Trung Bộ Kinh. Bình Anson
(*) Kinh Bất Ðoạn
(*) Kinh Tứ Niệm Xứ (Quán Niệm)
(*) Kinh Người Biết Sống Một Mình (Việt-Anh)
(*) Kinh Ðại Không (Maha Sunnata Sutta).
(*) Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây.
(*) Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc.
(*) Kinh Bất Ðộng Lợi Ích.
(*) Tiểu Kinh Phương Quảng (Culavedalla Sutta). (Việt-Anh)
(*) Lý Duyên Khởi.
(*) Kinh Thiên sứ.
(*) Tôi chọn làm Tỳ Khưu (Kinh Ratthapala)
(Việt-Anh)
(*) Kinh Ví dụ con Rắn. Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Tìm hiểu Kinh Saleyyaka. Nguyên Bình
(*) Chú giải Kinh Chánh Tri Kiến (Trung Bộ 9)
. Tỳ khưu Thiện Phúc dịch.
(*) Hạnh độc cư lý tưởng. Thích Nữ Trí Hải.

2.1.3 Trung A-hàm:

(*) Giới thiệu kinh Trung A-hàm. Điền Quang Liệt
(Định Huệ dịch)

(*)
Kinh Thủy Dụ. Thích Nhất Hạnh giảng
(*) Bài Kinh Tu Nhàn Ðề. Thích Thanh Từ giảng

2.1.4 Tương Ưng Bộ: Tương Ưng Bộ , toàn bộ 5 tập, 56 thiên Tương ưng.

(*) Bài Pháp đầu tiên. Thích Thanh Từ
(*)
Tìm hiểu Hạnh Xả Ly qua Kinh Chuyển Pháp-Luân. Thiện Nhựt.

(*) Kinh Quán niệm hơi thở (Anapanasati). Thích Nhất Hạnh & Thích Minh Châu
(*) Có pháp môn nào? Thích Thanh Từ
(*) Thiền và thắng trí. Thích Thanh Từ
(*) Kinh "Phải gọi là gì" - Kimsuka Sutta. (Việt-Anh)
(*) Kinh Sa môn Chơn chánh - Samanabramana Sutta. Thích Thiện Châu (Việt-Anh)
(*) Kinh Cỗ xe thù thắng (Việt-Anh)
(*) Kinh Lá Rừng Simsapa (Việt-Anh)
(*) Sự tồn tại của Diệu Pháp (Việt-Anh)
(*) Mạng sống ngắn ngủi (Việt-Anh)

(*) Người đất phương Tây (Việt-Anh)
(*) Khó được làm người (Việt-Anh)
(*) Thiền-na đưa đến Niết Bàn (Việt-Anh)
(*) Tình bạn (Việt-Anh)
(*) Thỉnh cầu khai Pháp (Việt-Anh)
(*) Duyên khởi và Vô ngã (Việt-Anh)
(*) Không tham luyến vào ngũ uẩn (Việt-Anh)
(*) Bát Chánh Ðạo (Việt-Anh)
(*) Những lời hoa mỹ (Cái chốt trống) (Việt-Anh)
(*) Năm uẩn đều trống rỗng. (Việt-Anh)

(*) Vô minh như sợi dây thừng. (Việt-Anh)
(*) Thiền định trong độc cư. (Việt-Anh)
(*) Kinh Alavaka. (Việt-Anh)
(*) Tương Ưng Tỷ-kheo-ni (Việt-Anh)
(*) Chánh Pháp là ngọn đèn (Việt-Anh)
(*) Căn bản tu tập (Việt-Anh)
(*) Như Lai Thiền (Việt-Anh)
(*) Tu sĩ và vàng bạc (Việt-Anh)
(*) Người cư sĩ (Việt-Anh)
(*) Ý nghĩa Nghiệp báo (Tương Ưng Bộ) (Việt Anh)

(*) Phân tích về Năm Căn (Việt Anh)
(*)
Kinh Các Người Nhặt Củi (Việt Anh).
(*) Một trăm lẻ tám cảm thọ. (Việt-Anh)

(*) Kinh Con rùa. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Dhammadinna. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Kâlâma. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Khéo nói (Subhasitâ). Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Thủy tịnh hành (Sangârava). Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Giác Ngộ. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Năm Căn. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Năm Vị (Anatta-lakkhana sutta). Hòa thượng Thích Thiện Siêu
(*) Kinh Bốn Niệm Xứ. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Giết Giận. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Tham Sân Si. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Ăn uống tiết độ.
Bình Anson.

2.1.5 Tăng Chi Bộ: Tăng Chi Bộ, toàn bộ 4 tập, 11 chương. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

(*) Bốn pháp đưa đến hạnh phúc (Tăng Chi Bộ Kinh). Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Ý nghĩa về Như Lai (Tăng Chi Bộ Kinh). Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Các Vị Ðại Ðệ Tử Của Ðức Phật. Bình Anson

(*) Kinh Ước Nguyện - Akankha Sutta. (Việt-Anh)
(*) Kinh Truyền Thống - Ariya-vamsa Sutta. (Việt-Anh)
(*) Kinh Tùy Chuyển Thế Giới (Tám pháp thế gian) - Lokavipatti Sutta. (Việt-Anh)
(*) Mây mưa. (Việt-Anh)
(*) Diệt trừ lòng bực tức. (Việt-Anh)
(*) Ðạo lý. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Jìvaka Komàrabhacca - Lời dạy Jìvaka về bổn phận người cư sĩ . (Việt-Anh)

(*) Kinh Mahanama về Người Cư sĩ (Việt-Anh)
(*) Tu Pháp và Tu Thiền (Việt Anh)
(*) Những điều không tưởng (Việt Anh)
(*) Tu sĩ và Ca hát (Việt Anh)
(*) Kinh Gia chủ (Gihi Sutta). Về quả Dự Lưu của người cư sĩ. (Viet-Anh)
(*) Nên nói những gì? (Việt-Anh) 

 

2.1.6 Tiểu Bộ: Tiểu Bộ Kinh, 3 tập, gồm 9 kinh đầu: Kinh Tiểu Tụng, Kinh Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ

(*) Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya). Trần Phương Lan
(*) Giới thiệu Thiên cung sự và Ngạ quỷ sự. Trần Phương Lan
(*) Kinh Lâu đài có sàng tọa. Trần Phương Lan
(*) Kinh Lâu đài có con voi. Trần Phương Lan
(*) Kinh Lâu đài của ngựa Kiền Trắc (Kanthakavimàna) . Trần Phương Lan

(*) Giới thiệu Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna). Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Kinh Sợ khổ. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Yêu mình thì đừng hại người. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Những Con Thiêu Thân. Hòa thượng Thích Thiện Châu

(*) Giới thiệu Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka). Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka). Tỳ khưu Thanissaro (Bình Anson dịch)
(*) Kinh Bố Thí. Hòa thượng Thích Thiện Châu (Việt-Anh)
(*) Kinh Gần Phật, xa Phật. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Hai Niết-bàn. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh An vui lâu dài. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Ba mắt. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Phá hủy ác thú. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Ba hạng người cao quý (Việt Anh)
(*) Phước nghiệp và Thiền quán (Việt Anh)
(*) Ý nghĩa Như Lai (Việt Anh)
(*) Kinh Ba Tĩnh Lặng. Hòa thượng Thích Thiện Châu
(*) Kinh Phạm Hạnh. Hòa thượng Thích Thiện Châu

(*) Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Việt-Anh)
(*) An Lạc - Khát vọng của mọi cuộc hành trình (Kinh Pháp Cú). Tịnh Minh
(*) Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Bài giảng về Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Ðoạn diệt để giải thoát (Kinh Pháp Cú). Bình Anson
(*) Sống tỉnh giác từng ngày. Bình Anson
(*) Hoa trong kinh Pháp Cú. Mang Viên Long
(*) Hãy để tâm bình yên. Tỳ khưu Na Tiên

(*) Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata). Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Kinh Từ Bi (Việt-Anh)
(*) Giảng giải Kinh Từ Bi (Metta Sutta). Tỳ khưu Giác Ðẳng
(*) Kinh Ðại Hạnh Phúc (Việt-Anh)
(*) Ðiềm lành tối thượng. Hòa thượng Thích Minh Châu
(*) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng. (Việt-Anh)
(*) Kinh Dhammika. (Việt-Anh)
(*) Kinh Rắn. (Việt-Anh)
(*) Tranh cãi vô ích. (Việt-Anh)
(*) Kinh Bại Vong (Kinh Tập, Tiểu Bộ). Hòa thượng Thích Thiện Châu

Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapatha)
(*) Kinh Châu báu (Ratana Sutta). (Việt-Anh)

(*) Giới thiệu Kinh Bổn Sanh (Jàtaka). Hòa thượng Thích Minh Châu

2.1.7 Các kinh khác:

(*) Vua Milinda vấn đạo (Milinda Panha). Liễu Pháp trích dịch
(*) Kinh Na Tiên Tỳ khưu (Milanda Panha). Cao Hữu Ðính dịch theo bản Hoa văn.
(*) Ðọc "Kinh Bốn Mươi Hai Bài". Cao Huy Thuần
(*) Tự Tứ thời Ðức Phật tại thế. Ðào Nguyên
(*) Kinh Bát Ðại Nhân Giác. Thích Viên Giác dịch và giảng.
(*) Kinh Pháp Ấn. Thích Nhất Hạnh dịch.

2.2 Luật Tạng

(*) Ðại Cương về Giới Luật Tu Sĩ. Hòa thượng Thích Thiện Siêu
(*) Giới học. TT Thích Chơn Thiện
(*) Phá hòa hợp Tăng. Hòa thượng Thích Thiện Siêu
(*) Giới luật là công truyền hay bí truyền? Thích Phước Sơn
(*) Giới là nền tảng con đường thanh tịnh. Luận sư Buddhaghosa (Ni sư Trí Hải dịch)
(*) Hạnh Ðầu-đà của con đường thanh tịnh. Luận sư Buddhaghosa (Ni sư Trí Hải dịch)
(*) So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ khưu. Bình Anson
(*) Tìm hiểu về Giới luật (Sìla) trong Phật giáo. Thích Quang Thạnh.
(*) Giới Cụ túc. Tỳ khưu Tâm Hạnh.
(*) Đôi nét về Giới Luật. Thích Phước Sơn.
(*) Tám Trọng Pháp của các Tỳ khưu ni. Tỳ khưu Indacanda dịch.
(*) Về các điều giới trong đạo Phật. Bình Anson sưu tập.

2.3 Thắng Pháp Tạng (Vi Diệu Pháp)

(*) Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch)
(*) Duy thức trong Thắng Pháp Tạng. Bình Anson
(*) Nền Tảng Phật Triết Trong Luận Tạng Pali. Hoàng Hà Thanh
(*) Lộ trình tu chứng trong A-tỳ-đạt-ma. Thích Hạnh Bình
(*) Ðại cương về "Thắng pháp tập yếu luận" (Abhidhammatthasangaha). Thích Tâm Thiện
(*) Hệ thống Luận tạng của PG Bắc truyền.
Đào Nguyên.

2.4 Trích giảng và ứng dụng

(*) Nghi thức thọ Tam quy, Ngũ giới, và Bát quan trai giới (Bình Anson ghi)
(*) Nghi thức căn bản. Tỳ khưu Khánh Hỷ
(*) Nghi thức lễ dâng y Ka-thi-na (Bình Anson ghi)
(*) Nghi thức căn bản (Bình Anson dịch)
(*) Kinh Nhật Tụng. Hội Phật Giáo Tây Úc (với các tập tin âm thanh tụng tiếng Pali và bản dịch Anh ngữ)
(*) Nghi thức tụng niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy
(*) Ðại lễ Rằm Tháng Giêng. Tỳ khưu Giác Ðẳng
(*)
Nghi thức và Lễ giáo của người Phật tử Nam tông. Tỳ khưu Dũng Chí.
(*) Đại lễ Tăng y Kathina và truyền thống Tăng Già. Tỳ khưu Giác Đẳng.

(*) Mười danh hiệu của Ðức Phật (Bình Anson ghi chép)
(*) Mười đề tài đáng để đàm luận (Bình Anson dịch).
(*)
Lời khuyên thực tế. Bình Anson.
(*) Vài ghi chú khi đọc kinh điển. Bình Anson.
(*) Về bài kinh Kalama. Tỳ khưu Bodhi, Bình Anson lược dịch.
(*) Về bài kinh Quán Niệm. Bình Anson.
(*) Tám giới của bậc Thánh. Bình Anson.

(*) Mettā Sutta - Kinh Lòng Từ. Bình Anson dịch.
(*) Chung sống hạnh phúc. Bình Anson trích lục.
(*) Vài ghi chú khi đọc kinh điển (2). Bình Anson

(*) Bốn thánh tích trong Ðạo Phật. TT Thích Giác Toàn.
(*) Con Ðường Tìm Chân Lý của Ðức Phật. Phạm Kim Khánh.
(*) Trí tuệ trong Ðạo Phật - Trích dẫn kinh điển Nguyên Thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðạo hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện Sanh. Thích Nhật Từ.
(*) Những cánh hoa trí tuệ: Pháp trích lục (01). Tịnh Tuệ sưu tầm (Việt-Anh)
(*) Những cánh hoa trí tuệ: Pháp trích lục (02). Tịnh Tuệ sưu tầm (Việt-Anh)
(*) Niên Ðại Xuất Gia, Thành Ðạo trong Kinh "Phật Bản Hạnh Tập". Ðào Nguyên.

(*) Ý Nghĩa Tích Cực Trong Tư Tưởng Trung Ðạo Của Phật Giáo Qua Kinh A Hàm (Thích nữ Tịnh Trí).
(*)
Vương Quốc Năm Xưa. Tỳ khưu Giác Lộc.
(*)
Ý nghĩa của Kinh và Tụng kinh. Thích Nhật Từ.
(*)
Tìm hiểu ý nghĩa câu kệ "Namo..lễ Phật". Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Sưu Tầm Pháp. Tỳ khưu Chánh Kiến biên soạn.
(*) Kinh Từ Bi. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên-LTL chuyển ngữ).
(*) Tứ chánh cần. Thích Đức Thắng.
(*) Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm. Quách Thủ Nhân trước tác, Thích Nữ Dũng Liên dịch.
(*) Iddhikatha - Giảng về thần thông. Tỳ khưu Indacanda.

(*) Niềm tin và kinh Kalama. Nguyễn Duy Nhiên.
(*) Truyền thống An cư. Tuần báo Giác Ngộ.
(*) Tìm hiểu các mối quan hệ gia đình xã hội qua kinh Giáo thọ Thi ca la việt. Thích Chúc Thanh.
(*) Vu Lan: Hai mẩu chuyện cùng một sự kiện. Hòa thượng Thích Phước Sơn.

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các chủ đề khác

II. Thiền tập

đầu trang ^

(*) Thiền Minh Sát: 1. Căn bản thực hành
(*) Thiền Minh Sát: 2. Vấn đáp. Thiều sư U Silananda (Việt-Anh)
(*) Thiền Minh Sát: 3. Trình Pháp
(*) Hướng dẫn Hành Thiền. Thiền sư U Silananda (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch)
(*) Khái Niệm và Thực Tại (hoặc Tục đế và Chân đế). Thiền Sư U Silananda
(*) Tâm Ðịnh và Thiền Quán Vipassana. Thiền Sư U Silananda

(*) Nghi thức căn bản. Tỳ khưu Khánh Hỷ
(*) Lợi ích của thiền hành. Thiền sư U Silananda (Bình Anson dịch) (Việt-Anh)
(*) Phương pháp trau giồi thiền tập. Ajahn Thoon Khippapanno
(*) Tứ Niệm Xứ - Bốn nền tảng của Chánh Niệm. Tỳ khưu Brahmavamso (Bình Anson dịch)
(*) Hành thiền để giải phóng tâm. Phạm Kim Khánh
(*) Về Thiền Minh Sát. Thiền sư Goenka
(*) Bốn đối tượng thiền quán. Tỳ khưu Buddhadassa
(*) Quán niệm hơi thở. Bình Anson
(*) Thiền Ðịnh với cuộc sống hôm nay. Thích Thiện Châu

(*) Con đường thiền định của Thế Tôn. Thích Chơn Thiện
(*) Thiền định: Con đường giáo dục tâm lý. Thích Chơn Thiện
(*) Thiền Ðịnh Phật Giáo Việt Nam. Thích Chơn Thiện
(*) Thiền công án. Thích Chơn Thiện
(*) Nhận thức cơ bản về con đường Thiền Ðịnh của Phật Giáo. Thích Chơn Thiện.
(*) Về Thiền học khởi nguyên của PGVN. Thích Chơn Thiện.

(*) Thiền hành yếu chỉ. Thích Nhất Hạnh
(*) Nụ cười trong chánh niệm. Thích Nhất Hạnh
(*) Phương Pháp Tọa Thiền. Thiền viện Trúc Lâm, Ðà Lạt
(*) Làm sao tu theo Phật? Thích Thanh Từ
(*) Tại sao phải tu Thiền? Thích Thanh Từ
(*) Những bệnh của người tu thiền. Thích Thanh Từ

(*) Thiền sư Ajahn Chah. Tâm Thái
(*) Những tên trộm trong tâm bạn. Ajahn Chah
(*) Chánh niệm. Ajahn Chah
(*) Cốt tủy của Thiền Minh Sát. Ajahn Chah
(*) Căn nhà thật sự của chúng ta. Ajahn Chah
(*) Hành thiền là nhìn thẳng vào tâm mình - Vấn đạo với Ajahn Chah
(*) Học hỏi và kinh nghiệm. Ajahn Chah
(*) Quán chiếu mọi vật. Ajahn Chah
(*) Nhìn vào bên trong. Ajahn Chah
(*) Pháp hành của cư sĩ tại gia. Ajahn Chah

(*) Thiền sư U Ba Khin. Tâm Thái
(*) Vipassana, một nghệ thuật sống. Thiền sư Goenka
(*) Phương cách làm phát triễn thiện pháp. Thiền sư U Silananda.
(*) Sự quan trọng của Chánh Niệm. Thiền Sư U Silananda. Nita Truitner dịch.
(*) Bảy giai đoạn thanh lọc tâm. Nnarama Mahathera
(*) Chánh niệm và Niết bàn. Hòa thượng Ghosananda (Bình Anson dịch)

(*) Thiền tập và tuổi trẻ. Thích Nhuận Hải
(*) Chánh niệm - Trái tim của thiền tập. Thích Nhuận Hải
(*) Thiền, con đường an vui. Thích Phụng Sơn
(*) Thiền giả Yogi: Sự chuyển hóa của tâm với pháp niệm xứ. Liễu Pháp
(*) Thiền tập tại sở làm. Gerry Shishin
(*)
Thiền và xã hội Mỹ. Trần Khải.
(*) Về pháp tu Thiền. Bình Anson.
(*) Năm chướng ngại trong tu thiền. Bình Anson
(*) Làm sao để chúng ta không còn bị phiền não trong cuộc sống? Viện Nghiên cứu Thiền quán (Vipassana Research Institute). V.D. dịch.
(*)
Niệm ân đức Tam Bảo. Bình Anson.
(*) Vài câu vấn đáp về hành Thiền. Tỳ khưu Dhammika (Bình Anson dịch).
(*) Bước đầu hành Thiền. Sarah Lim (Bình Anson dịch).

(*) Rời khỏi chiếu Thiền
(*) Thiền -- Sự tỉnh thức của người thầy giáo. Hữu Huy
(*) Sống trong hiện tại. S.E. Lyn
(*) Thiền Minh Sát Tuệ và sự quay về Phật Giáo ở Ấn Ðộ. Tấn Lộc dịch
(*) Thực hành thiền trong đời sống hàng ngày. Arnold Kotler
(*) Lợi ích của Thiền Ðịnh và sự hy sinh. Aung San Suu Kyi
(*) Kỹ thuật Thiền Vipassana. H.T.
(*) Cảm Thọ dính như dầu hắc. Ni sư Kee Nanayon
(*) Mọi pháp đều vô ngã. Ni sư Kee Nanayon (Bình Anson dịch) (Việt-Anh)
(*) Ðạo và Quả. Ni sư Ayya Khema (Bình Anson dịch)  (Việt-Anh)

(*) Năm Triền cái. Tỳ khưu Brahmavamso (Bình Anson dịch)
(*) Vô Ngã và pháp hành Thiền. Ðại đức Bodhesakho (Bình Anson dịch)
(*) Sơ lược lịch sử Thiền tông Trung Hoa. Thích Nhất Hạnh
(*) Thiền Duyệt. Sharon Salzberg
(*) Biết tự tha thứ. Sharon Salzberg
(*) Trái tim của thiền tập. Sharon Salzberg
(*) Bốn Thiên Trú. Sharon Salzberg
(*) Dập Tắt Núi Lửa. Tỳ khưu Na Tiên
(*) Tâm điểm Thiền định. J. Kornfield and J. Goldstein.

(*) Thiền Tông và Tịnh Ðộ Tông: chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ. Hòa thượng Thích Thanh Từ
(*) Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy. Hòa thượng Thích Thanh Từ
(*) Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển. Giáo sư Minh Chi.
(*) Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

(*) Thiền Minh Sát: Ðường đến Niết Bàn. Phra Raja Siddhimuni Mahathera (Trương văn Huấn dịch Việt)
(*) Mười Sáu Tuệ Minh Sát. Trương Văn Huấn
(*) Pháp Vị. Tỳ khưu Na Tiên
(*) Ba bài pháp về Thiền Quán. Thiền Sư Mahasi Sayadaw (Bình Anson dịch)
(*) Những bài tập căn bản trong Thiền Quán hay Thiền Minh Sát Tuệ. Thiền Sư Saddhammaransi (Ðoàn Ngọc Bạch-Yến dịch)
(*) Căn bản pháp hành Thiền. Ajahn Plien Panyapatipo (Phạm Kim Khánh dịch)
(*) Công Án Thiền và Vấn Ðề Nhận Thức. Ðại Lãn
(*) Bình an và Tĩnh lặng. Ni sư Pathumwan (Diệu Liên dịch)
(*) Về pháp tu quán niệm hơi thở. Pháp sư Tăng-già Bạt-đà-la (Tỳ khưu Tâm Hạnh dịch)

(*) Hạnh Phúc, Khổ Ðau và Niết-bàn. Ajahn Sumedho (Mỹ Thanh dịch)
(*) Thiền Tông: Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Ðại Thừa. Shanta Ratnayaka (Liễu Pháp dịch)
(*) Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định. Dorothy Figen (Mỹ Thanh dịch)
(*) Thiền là gì? Ajahn Sumedho (Mỹ Thanh dịch)
(*) Tinh yếu của Thiền. Nguyễn Tối Thiện.
(*) Thiền trong đời sống hằng ngày. Nguyên Hạnh dịch.
(*) Niềm vui Thiền định. Trí Nguyên.
(*) Tam niệm. Huỳnh Thanh Long.
(*) Tám Thánh Đạo đưa đến Níp Bàn. Thiền Sư U Arseikkhana, Tỳ khưu Chánh Kiến dịch.

(*) Khổ đau và Con đường Quán niệm. Nữ thiền sư Ajahn Naeb. Tỳ khưu Giác Nguyên dịch Việt.
(*) Con đường tu chứng. Nữ thiền sư Ajahn Naeb. Tỳ khưu Giác Nguyên dịch Việt.
(*)
Cẩm Nang Tuệ Quán. Ajahn Naeb. Tỳ khưu Giác Nguyên dịch Việt.
(*)
Đoạn diệt Ngũ uẩn. Sayàdaw Pannadipa. Thiện Nhựt phỏng dịch theo bản Anh văn.
(*) Thiền định - Một phép tuyệt ẩn cho sự giác ngộ. Thiện Lợi.
(*) Bài kệ về Thiền Minh Sát. Tỳ khưu Khánh Hỷ.
(*) Giáo huấn cao thượng của Đức Phật. Hòa thượng Mahasi (Tỳ khưu Khánh Hỷ soạn dịch).

(*) Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống. Thiền Sư S.N. Goenka (Thích Nữ Hằng Liên dịch).
(*) Thiền Vipassana trong nhà tù. M. Raja (Thích Nữ Hằng Liên dịch).
(*) Thiền Vipasasana giúp tôi thoát khỏi ma túy. Thích Nữ Hằng Liên dịch.
(*) Thiền Vipassana tuyên chiến với ma túy. Thích Nữ Hằng Liên dịch.
(*) Cách tôn kính đúng pháp. Thiền Sư S. N. Goenka (Thích Nữ Hằng Liên dịch).
(*) Vài quan sát và gợi ý cho Thiền Minh Sát. Doughlas M. Burns. Nguyên Hương - Dhammanandi dịch.
(*) Tín và Tuệ trong Thiền. Ashin Ottama. Tỳ khưu Chánh Kiến dịch.
(*) Tâm bình, thế giới bình. Thiền sư Goenka. Tỳ khưu Giác Lộc dịch.
(*) Samatha và Vipassana (Chỉ tịnh và Minh sát). Tỳ khưu Indacanda.
(*) Kinh nghiệm một thiền sinh. Kevin Griffin, Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.

(*) Chánh Niệm đưa đến giải thoát. Thubten Chodron. Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.
(*) Thử áp dụng thiền Vipassana điều trị các bệnh tâm thần. Phạm Tâm Tịnh.
(*) Thiền kinh niệm xứ lược giải. Thích Thông Huệ.
(*) Bước đầu thiền quán. Dorothy Figen (Bình Anson dịch).

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các chủ đề khác

III. Phật pháp áp dụng

đầu trang ^

(*) Tứ Nhiếp Pháp. Hòa thượng Thích Thiện Hoa.
(*) Lục Hòa. Hòa thượng Thích Thiện Hoa.
(*) Thiểu Dục và Tri Túc. Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

(*) Con người chân thật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tìm chân lý. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tín tâm. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Phật Pháp là thiết thực. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Biệt nghiệp và đồng nghiệp. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Chánh báo và Y báo. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Thần thông và nghiệp lực. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tu có chuyển được nhân quả không? Thích Thanh Từ.

(*) Tu phải là hiền. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Học Phật bằng cách nào? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ðạo Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách nào? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Hiển tông ký. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng.
(*) Gần và xa Niết Bàn. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Chỉ một chữ biết. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Mình yêu ai nhất? Thích Thanh Từ.
(*) Trách vụ Phật tử tại gia. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tinh thần hiếu thảo. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Tuổi trẻ với vấn đề diệt dục. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Trần Thái Tông, ông vua thiền sư. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Bốn núi. Trần Thái Tông (Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng).
(*) Nói rộng sắc thân. Trần Thái Tông (Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng).
(*) Rộng khuyên phát tâm bồ đề. Trần Thái Tông (Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng).
(*) Ðạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Phật là vị thầy dẫn đường. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Sơn Thất Cảm Hứng. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tu là biết lo xa. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tam Quy, Ngũ Giới. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Ði Chùa Lễ Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Nguồn Gốc Mê Tín. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Trọng Trách Người Tu Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Uống nước nhớ nguồn. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ý nghĩa phẩm Thí Dụ và Tín Giải trong kinh Pháp Hoa. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Bài Pháp cho người già bệnh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Những cái vui trong Ðạo Phật. Hòa thượng Thich Thanh Từ.
(*) Những trở ngại là trợ duyên hay thắng duyên? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ðức Từ Bi và Nhẫn Nhục. Hoà thượng Thích Thanh Từ.
(*) Pháp Phật là thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Ðức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Lục Tặc và Lục Thông. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ðạo Phật Là Ðạo Diệt Khổ. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Nguồn Gốc Của Ðạo Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sinh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Một vài quan niệm của người tu Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*)
Tu là dừng, chuyển, và sạch nghiệp. HT Thích Thanh Từ.
(*) Tánh Không và Chân Không. HT Thích Thanh Từ.

(*) Bông hồng cài áo. Thích Nhất Hạnh (Việt-Anh).
(*) Bụt trong ta, Chúa trong ta. Thích Nhất Hạnh.
(*) Gia tài của Bụt. Thích Nhất Hạnh.
(*) Ba câu trả lời mầu nhiệm. Thích Nhất Hạnh.
(*) Giết cái giận. Thích Nhất Hạnh.
(*) Viên ngọc Pháp Hoa. Thích Nhất Hạnh.
(*) Tu phước và tu huệ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Câu chuyện của dòng sông. Thích Nhất Hạnh.
(*) Giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Thích Nhất Hạnh.
(*) Chúng ta cùng một thân thể. Thích Nhất Hạnh.

(*) Cơ hội tương lai. Thích Nhất Hạnh.
(*) Hiểu và thương. Thích Nhất Hạnh.
(*) Thường, lạc, ngã, tịnh. Thích Nhất Hạnh.
(*) Chuyển Hóa Phiền Giận, Sống Ðời An Vui. Thích Nhất Hạnh.
(*) Thương Yêu. Thích Nhất Hạnh.
(*) Bốn loại thức ăn. Thích Nhất Hạnh.
(*) Ðãnh lễ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Hiện Pháp Tịnh Ðộ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Làm Lại Thâm Tình. Thích Nhất Hạnh.

(*) Vấn đề đức tin trong Ðạo Phật. Thạc Ðức.
(*) Ðạo Phật là triết học hay là tôn giáo? Thạc Ðức.
(*) Phật Học Với Các Môn Học Khác. Thạc Ðức.
(*) Phật giáo với tinh thần dân chủ. Thạc Ðức.

(*) Hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Nghĩa chữ "Không" trong đạo Phật Nguyên thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Chứng đạt chánh trí. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Người VN thương mẹ, kính cha. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðạo Phật và nền trật tự đạo đức mới. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Mười thiện nghiệp và mười ác nghiệp. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Tiến trình giải thoát của Ðức Phật khi Ngài thành đạo. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Năm giới: Một nếp sống lành mạnh, an vui, hạnh phúc. Hòa thượng Thích Minh Châu.

(*) Vì hạnh phúc, vì an lạc cho mọi người. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Vô Ngã là Niết Bàn. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Rằm tháng bảy. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Bốn Pháp đưa đến Hạnh Phúc. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Dẫn Vào Kinh Lăng Nghiêm. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Người tại gia tu Phật. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Thức biến. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Pháp thoại đầu Xuân. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

(*) Tịnh Ðộ nhân gian. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Tam Bảo là chuẩn đích cho Phát Triển Phật Giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thiện Châu.

(*) Vài đặc điểm của Phật Giáo. Hòa thượng Thích Trí Quang.
(*) Mười Ðiều Tâm Niệm. Hòa thượng Thích Trí Quang.

(*) Lời khuyên đến các Phật tử Việt Nam. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Ðời sống hằng ngày của Ðức Phật. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Ðạo. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Niết Bàn có phải là hư vô? Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Những bước thăng trầm. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Hạnh phúc gia đình. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Phật giáo là gì? Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Tứ Diệu Ðế. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Ðức Phật, niềm hạnh phúc cho nhân loại. Hòa thượng Narada (Minh Cảnh dịch).
(*) Giáo lý của Ðức Phật. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).

(*) Lý thuyết Vô Ngã. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Phật Giáo và Cuộc Ðời. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Về Niết Bàn. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Ðạo Phật Nguyên Thủy và Ðạo Phật Ðại Thừa. Hòa thượng W. Rahula (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
(*) Những gì Ðức Phật dạy về thế giới ngày nay. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Vài quan niệm sai lầm về Pháp tánh (Dhammata). Hòa thượng W. Rahula (Liễu Pháp dịch).

(*) Ni sư Gotami và sự thành lập Giáo hội Tỳ Khưu Ni. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Sư cô Kisagotami và một nhúm hột cải. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Kundala Kesa: Cô Gái Tóc Quăn. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Visakha, Vị Ðại Thí Chủ của Ðức Phật. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Thất giác chi (Satta Bojjhanga). Hòa thượng Piyadassi.
(*) Phật Giáo - Một nguồn hạnh phúc. a thượng Piyadassi.
(*) Bức Thông Ðiệp Muôn Ðời. Hòa thượng Piyadassi (Thích nữ Giới Hương dịch).

(*) Trách nhiệm thuộc về bạn. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Dương Vĩnh Hùng dịch).
(*) Nhẹ gánh lo âu. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Lợi ích của sự hành Thiền. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
(*) Tôn giáo trong thời đại khoa học. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Thích nữ Diệu Hương dịch).
(*) Tôn giáo này là gì. Hòa thượng K. Sri. Dhammananda (Thích nữ Diệu Hương dịch).
(*) Tại sao không có hoà bình? Hòa thượng K. Sri. Dhammananda (Thích Quảng Bảo dịch).
(*) Hãy tìm hiểu về tôn giáo nầy (What is this religion?). Hòa thượng Dhammananda, Tỳ khưu Pháp Tâm dịch.

(*) Sống trong Phật Pháp. Ajahn Chah
(*) Phật Pháp là lương dược. Ajahn Chah
(*) Hướng về ánh sáng. Ajahn Chah
(*) Ðời sống nhà sư. Ajhan Chah

(*) Gia Tài Thật Sự Của Chúng Ta. Thiền sư U Pandita.
(*) Niết Bàn. Thiền sư U Pandita.

(*) Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật. Hòa Thượng P.A. Payutto.
(*) Già và Chết. Hòa thượng P.A. Payutto (Mỹ Thanh dịch).

(*) Nghiệp (Kamma). Ni sư Ayya Khema.
(*) Nương trú Tam Bảo, một tình cảm yêu thương. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch).
(*) Pháp của Ðấng Giác Ngộ. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch Việt).

(*) Học Phật cần có chân tâm. Hòa thượng Tuyên Hóa.
(*) Mười Phương Pháp Tu Hành. Hòa thượng Tuyên Hóa.
(*) Quan Thế Âm Bồ tát là huynh đệ của chúng ta. Hòa thượng Tuyên Hóa.
(*) Sửa Ðổi Lỗi Lầm Thì Nghiệp Sẽ Tiêu Tan. Hòa thượng Tuyên Hóa.

(*) Phật Giáo trước những vấn đề thời đại. Phỏng vấn Ðức Ðạt lai Lạt ma.
(*) Lòng Từ và Nhân cách. Ðức Ðạt-lai Lạt-ma.

(*) Nếp sống của chư Tăng. Thích Chơn Thiện.
(*) Tăng Già thời Ðức Phật. Thích Chơn Thiện.
(*) Duyên khởi và Vô ngã. Thích Chơn Thiện.
(*) Ðức Phật trong Nam tạng và Bắc tạng. Thích Chơn Thiện.
(*) Trầm tư về con người ngũ uẩn của chính mình. Thích Chơn Thiện.
(*) Nhân sinh vũ trụ dưới ánh sáng Duyên Khởi. Thích Chơn Thiện.
(*) Nữ giới và những lời Phật dạy. Thích Chơn Thiện.
(*) Tám điều giác ngộ của một bậc thượng nhân. Thích Chơn Thiện.
(*) Bát Thánh Ðạo. Thích Chơn Thiện.
(*) Thất Giác Chi. Thích Chơn Thiện.
(*) Ðạo Ðức Phật Giáo. Thích Chơn Thiện.
(*) Tánh Không (Sunyata). Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
(*) Bồ Tát. Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

(*) Những điều tâm đắc. Hòa thượng Thích Trí Quảng.
(*) Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán. Hòa thượng Thích Trí Quảng.
(*) Tư duy và Hành xử theo Tuệ giác Tam minh. Hòa thượng Thích Trí Quảng.
(*) Lễ Vu Lan - Ngày đền ơn đáp nghĩa của Ðông phương. Hòa thượng Thích Trí Quảng.

(*) Thư thầy trò. Tỳ khưu Viên Minh.
(*) Vi Tiếu. Tỳ khưu Viên Minh.
(*) Vô Ngã. Tỳ khưu Viên Minh và Tỳ khưu Khánh Hỷ (Trần Minh Tài).
(*) Giác ngộ nghĩa là thấy rõ. Tỳ khưu Viên Minh.
(*) Ra đi tức thị trở về. Tỳ khưu Viên Minh.
(*) Bình Thường Tâm Thị Ðạo. Tỳ khưu Viên Minh.

(*) Chữ Hiếu theo quan niệm Phật giáo Nam tông. Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Lễ Tam Hợp (Phật Ðản) trong truyền thống Nam Tông. Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Bốn pháp hành để tạo niềm vui hạnh phúc. Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Thân Cận Người Trí là Pháp hành tạo niềm vui an lạc. Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Làm phước: Pháp hành tạo niềm vui an lạc. Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Hiếu Thảo: Bổn phận của những đứa con nam nữ. Tỳ khưu Thiện Minh.
(*) Đàm đạo với Thiền sư Sumedho. Roger Wheeler, Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
(*) Tại sao tôi theo Đạo Phật? Ajahn Amaro. Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
(*) Hoằng Pháp Xưa Và Nay. Tỳ khưu Thiện Minh.

(*) Hãy để tâm bình yên. Tỳ khưu Na Tiên
(*) Mừng lễ Phật Ðản. Tỳ khưu Na Tiên

(*) Tình mẹ. Hòa thượng Hộ Giác.
(*) Cách trồng sen. Tỳ khưu Giác Lộc.
(*) Ý nghĩa mùa Xuân trong PGNT. Tỳ khưu Giác Lộc.
(*) Tìm hiểu Như lý tác ý và Phi như lý tác ý. Tỳ khưu Giác Lộc.

(*) Ðức Phật -- Hiện thân của một con người. Thích Phước Ðạt.
(*) Ðức Phật đản sanh -- Suối nguồn hạnh phúc. Thích Phước Ðạt.
(*) Chuyển hóa tâm thức: Vấn đề thời đại. Thích Phước Ðạt.
(*) Hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo. Thích Phước Ðạt.
(*) Hành trình theo Tam Bảo. Thích Phước Ðạt.
(*) Suy niệm về ý nghĩa phụng thờ Ðức Phật. Thích Phước Ðạt.

(*) Hòa thượng Hộ Tông Vansarakkhita (1893-1981). Bình Anson.
(*) Hòa thượng Bửu Chơn (1911-1979). Quảng Ðức Home Page.
(*) Hòa thượng Giới Nghiêm. (1921-1984). Quảng Ðức Home Page.
(*) Hòa thượng Narada (1898-1983). Bình Anson.
(*) Hòa thượng Piyadassi (1914-1998). Bình Anson.
(*) Hòa thượng Dhammananda, Nhà truyền giáo nổi tiếng của Phật giáo Mã lai. Thích Nguyên Tạng.
(*) Hòa thượng Ghosananda, Tăng Thống Campuchia. Thích Nguyên Tạng.
(*) Hòa thượng Thiện Siêu (1921-2001).

(*) Angulimala: Sức mạnh của lòng Từ. Thích Nguyên Tạng dịch.
(*) Sir Edwin Arnold và thi phẩm "Ánh sáng Á châu". Thích Nguyên Tạng.
(*) Rhys Davids và Hiệp Hội Thánh Ðiển Pàli ở Anh Quốc. Thích Nguyên Tạng.
(*) Một tôn giáo hiện đại. Hòa Thượng Dhammananda (Thích Nguyên Tạng dịch) (Việt-Anh).
(*) Từ Bi và Tự Ngã. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma (Thích Nguyên Tạng dịch) (Việt-Anh).
(*) Henry Steel Olcott và phong trào phục hưng Phật Giáo tại Tích Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Bhumibol Adulyadej, một ông Vua Phật Tử. Thích Nguyên Tạng.
(*) Cảm niệm ngày Phật Thành Ðạo. Thích Nguyên Tạng.

(*) Phật Giáo tại Việt Nam. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Anh. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ái Nhĩ Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Áo. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ba Tư. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Bangladesh. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ðan Mạch. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ðức. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Hoa Kỳ. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Hungari. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Mã Lai. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Na Uy. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Nga. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Nhật Bản. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Thái Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Thụy Ðiển. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Tô Cách Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Triều Tiên. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Trung Hoa. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Úc. Thích Nguyên Tạng.

(*) Giáo lý về Nghiệp. Thích Tâm Thiện.
(*) Thông Ðiệp "Catvàriaryasatyàni": Tia Nắng Ðầu Tiên Trong Lịch Sử Triết Học Và Tôn Giáo. Thích Tâm Thiện.
(*) Ý niệm về Hiện hữu. Thích Tâm Thiện.
(*) Suy tưởng về đạo lý nhân duyên. Thích Tâm Thiện.
(*) Thông điệp Kinh Trái Tim (Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh). Thích Tâm Thiện.
(*) Yếu tính thể nghiệm trong tôn giáo của đạo Phật, từ Phật giáo Nguyên thủy đến Phật giáo phát triển. Thích Tâm Thiện.
(*) Ðời sống và kinh nghiệm tôn giáo. Thích Tâm Thiện.
(*) Nhân quả. Khải Thiên.
(*) Con người và cấu trúc của 12 Nhân Duyên. Khải Thiên.

(*) Ý Nghĩa Ðạo Ðức trong Kinh Phật Tự Thuyết. Thích Thiện Hữu.
(*) Người chết có nhận được sự cúng dường từ thân thuộc còn sống không? Thích Thiện Hữu.

(*) Tính chất hòa bình của Phật giáo. Thích Phước Sơn.
(*) Vì hạnh phúc của chư thiên và loài người. Thích Phước Sơn.
(*) Báo hiếu cha mẹ. Thích Phước Sơn.
(*) Ðặc Trưng Của Ðạo Phật. Thích Phước Sơn.
(*) Xá lợi của Đức Phật. Thích Phước Sơn.

(*) Ðạo Phật với thanh niên. Tuệ Sỹ.
(*) Tranh Chăn Trâu: Ðại Thừa và Thiền Tông. Tuệ Sỹ.

(*) Một nơi để hướng về. Thích Nhuận Hải.
(*) Ðạo Phật, con đường của từ bi. Thích Nhuận Hải.
(*) Bảy Pháp để xây dựng một hội chúng hưng thạnh. Thích Nhuận Hải.
(*) Sống Tỉnh Thức Trong Cuộc Ðời. Thích Nhuận Hải.

(*) A-Nan, vị thị giả tận tụy của đức Phật. Thích Tâm Hải.
(*) Mười hai nhân duyên. Thích Tâm Hải.

(*) Thánh Nhân Trong Kinh Ðiển Pàli. Thích Hiển Chánh.
(*) Vô Ngã và Niết-Bàn. Thích Hiển Chánh.

(*) Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển trong tiến trình Việt hóa nghi thức tụng niệm. Thích Nhật Từ.
(*) Suy nghĩ về một bộ kinh thánh Phật giáo. Thích Nhật Từ.
(*) Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam. Thích Nhật Từ.
(*) Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu. Thích Nhật Từ.
(*) Sơ lược ý nghĩa chữ "Không" trong Ðạo Phật. Thích Nhật Từ.
(*) Ý nghĩa của kinh và tụng kinh. Thích Nhật Từ.
(*) Niết-Bàn: Bản chất và mục tiêu giác ngộ. Thích Nhật Từ.
(*) Con đường Thánh gồm tám yếu tố. Thích Nhật Từ.
(*) Kết thúc của "Tây Du Ký", sự chống lại đạo đức. Thích Nhật Từ.
(*) Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong kinh điển Phật giáo. Thích Nhật Từ.
(*)
Mười tiêu chuẩn của một đời sống lý tưởng và điều kiện thực hiện. Thích Nhật Từ.

(*) Nhân Quả. Thích Đức Thắng.
(*) Luân hồi, nghiệp báo. Thích Đức Thắng.

(*) Giải thoát. Thích Phổ Huân
(*) Hạnh phúc, khổ đau. Thích Phổ Huân
(*) Vu Lan cho cha mẹ. Thích Phổ Huân
(*) Lễ lạy. Thích Phổ Huân
(*) Từ những ý thức... Thích Phổ Huân.
(*) Tương quan sự sống. Thích Phổ Huân.

(*) Ðức bổn sư - Hình ảnh của lòng kiên định. Tịnh Minh.
(*) Biết đủ thì an lành. Tịnh Minh.
(*) Tinh cần giữa phóng dật. Tịnh Minh.
(*) Chánh Pháp được thuyết. Tịnh Minh dịch.
(*) Ðức Phật và gã mục đồng. Tịnh Minh.

(*) A-dục vương, một cư sĩ Phật tử hộ trì chính pháp vĩ đại. Hòa thượng Thích Trí Chơn.
(*) Tại sao tôi trở thành Tu sĩ Phật giáo?
Susiddhi. Hòa thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Phong trào Tân Phật tử tại Ấn Độ. V.G. Nair. Hòa thượngThích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Nếp sống Phật tử ở Miến Ðiện. Hòa thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Phật giáo Tây Phương. Đại đức Nyanasatta. Hòa thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Nếu! Hòa thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Khoa học và Tôn giáo. Hòa thượng K. Dhammananda. Hoà thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Chiến tranh. Hòa thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Sự bành trướng của Phật giáo. Đại Đức Anoma Mahinda. Hòa thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ.
(*) Ảnh hưởng Phật giáo đối với nhân loại. Nyanatiloka Maha Thera. Hòa thượngThích Trí Chơn chuyển ngữ.

(*) Thái độ sống của một Tỳ khưu trong kinh Ví Dụ Cái Cưa. Nhựt Chiếu.
(*) Sa môn sợ rừng vắng. Nhựt Chiếu.
(*) Chánh Niệm Tỉnh Giác. Nhựt Chiếu.
(*) Ðức Phật và vấn đề tế lễ. Nhựt Chiếu.

(*) Chánh Ngữ. Phạm Kim Khánh.
(*) Bốn Chân Lý Thâm Diệu. Phạm Kim Khánh.

(*) Tìm Phật ở đâu? Minh Tâm.
(*) Tìm Pháp ở đâu? Minh Tâm.
(*) Tìm Tăng ở đâu? Minh Tâm.
(*) Ði chùa, lễ Phật. Minh Tâm.
(*) Tùy duyên bất biến. Minh Tâm.
(*) Tùy duyên phương tiện. Minh Tâm.

(*) Phật giáo và dân chủ. Nguyễn Phúc Bữu Tập.
(*) Vai trò của phụ nữ trong kinh Phật. Nguyễn Phúc Bữu Tập.
(*) Sự tích và ý nghĩa lễ Vu Lan. Nguyễn Phúc Bửu Tập.
(*) Tìm hiểu Ngày Sanh của Ðức Phật Thích Ca. Nguyễn Phúc Bửu Tập.
(*) Rabindranath Tagore: Nhà thơ vĩ đại của đạo Phật. Nguyễn Phúc Bửu Tập.
(*) Quan niệm về trợ tử (euthanasia) của đạo Phật. Nguyễn Phúc Bửu Tập.

(*) Khoa học và Phật Giáo. Liễu Pháp (Việt-Anh).
(*) Vài trích dẫn và suy tư về Phật Pháp. Liễu Pháp (Việt-Anh).
(*) Thông điệp cho toàn thế giới. Tỳ khưu Bodhi (Liễu Pháp dịch).
(*) Sự truyền bá của Phật Pháp. Tỳ khưu Anoma Mahinda (Liễu Pháp dịch).
(*) Thư gửi bạn.
Liễu Pháp.

(*) Hơi thở Thiền trong nghệ thuật. Bạch Tuyết.
(*) Chuyện của muôn người. Bạch Tuyết.
(*) Hành thập thiện. Bạch Tuyết.
(*) Tôi đi tìm tôi. Bạch Tuyết.
(*) Cuộc đời sẽ đẹp hơn lên. Bạch Tuyết.
(*) Vì sao tôi theo Ðạo Phật? Bạch Tuyết.
(*) Cái Thật ở ngay trong chúng ta. Bạch Tuyết.

(*) Phật tại Tâm: Chìa khóa mở vào cửa Phật. Trịnh Nguyên Phước.
(*) Hiện đại hóa đạo Phật: Một công trình lâu dài và cấp bách. Trịnh Nguyên Phước.
(*) Ðạo Phật và Khoa học. Trịnh Nguyên Phước.
(*) Ðạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique). Trịnh Nguyên Phước.
(*) Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương: Một cuộc Chuyển Pháp Luân mới? Trịnh Nguyên Phước.

(*) Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo Phật. Nguyễn Thế Ðăng.
(*) Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc. Nguyễn Thế Ðăng.

(*) Lòng hiếu thảo trong kinh điển Pali. Bình Anson.
(*) Hội Phật Giáo Tây Úc. Bình Anson.
(*) Ðạo Phật và chính trị. Hòa thượng Dhammananda (Bình Anson dịch).
(*) Nhân cách thăng bằng. Robert Bogoda (Bình Anson dịch).
(*) Ba giới, sáu đường luân hồi. Bình Anson.
(*) Bốn quả Thánh. Bình Anson.
(*) Giới thiệu Ðạo Phật. Tỳ khưu Bodhicitto (Bình Anson dịch).
(*) Bốn mươi lăm năm hoằng pháp của Ðức Phật. Bình Anson.
(*) Bảy giai đoạn thanh lọc. Bình Anson.
(*) Ðạo Phật Nguyên Thủy tại VN. Bình Anson.

(*) Công dụng của Giới đức. Tỳ khưu Thanissaro (Bình Anson dịch).
(*) Về hạnh Bố Thí. Bình Anson.
(*) Rằm tháng Sáu: ngày Chuyển Pháp Luân. Bình Anson.
(*) Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo. Bình Anson.
(*) Tám pháp thế gian. Bình Anson.
(*) Sơ lược về Lý Duyên Khởi. Bình Anson.
(*) Lý Duyên Khởi. Hòa thượng Nyanatiloka (Bình Anson lược dịch).
(*)
Về chữ Chánh. Bình Anson.
(*) Về Chánh Ngữ. Bình Anson.
(*) Về Bát Quan Trai Giới. Bình Anson.

(*) Ba nơi nương tựa. Bình Anson.
(*) Năm học giới. Bình Anson.
(*) Lý thuyết và thực tế. Thiền sư Ajahn Chah (Thiện Nhựt và Bình Anson dịch).
(*) Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận ngày Vesak. Bình Anson trích dịch.
(*) Tu sĩ và thế giới hôm hay - Sinh hoạt tu viện tại Tây Úc. Bình Anson.
(*) Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni trưởng đầu tiên tại Sri Lanka. Lorna Dewaraja (Bình Anson trích dịch).
(*) Người dịch kinh Phật: Phỏng vấn Tỳ khưu Bodhi ("Translator for the Buddha: An Interview with Bhikkhu Bodhi"). Bình Anson dịch.
(*) An cư, Tự tứ và Vu-lan. Bình Anson.
(*) Trưởng lão Chu-lợi Bàn-đặc (Cūlapanthaka). Bình Anson.
(*) Tu sĩ ẩn lâm: Phỏng vấn Ajahn Brahmavamso. Rachael Kohn (Bình Anson trích dịch).
(*) Làm thế nào để giác ngộ? Tỳ khưu Bodhi (Bình Anson lược dịch).
(*) Nắm lá trong tay. Paul Chee-Kuan (Bình Anson lược dịch).

(*) Quan điểm của Phật Giáo về vấn đề xem Tử vi và Bói toán. Tâm Diệu.
(*) Bốn Ðộng Tâm. Tâm Diệu.
(*) Cuộc đời của Ni sư Tenzin Palmo. Tâm Diệu.
(*) Bơ và Viên Ðá Cuội. Thiền sư S.N. Goenka (Tâm Diệu dịch).

(*) Mười điều thiện. Phúc Trung.
(*) Người Phật tử chân chánh. Phúc Trung.

(*) Dọn kho ăn tết. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Chăn trâu. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Con thuyền Bát Nhã. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Lương tâm và Phật tâm. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Lời nói. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Ðầu năm đi chùa. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Chánh Kiến, Chánh Tín. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Tà Kiến và Mê Tín. Cư sĩ Chính Trực.

(*) Thấy vậy mà không phải vậy... Hồng Dương.
(*) Cái còn lại trong tánh Không. Hồng Dương.
(*) Hý luận về Không. Hồng Dương.

(*) Buổi sáng ngồi yên. Nguyễn duy Nhiên.
(*) Ngàn năm, giọt nước có buồn không? Nguyễn duy Nhiên.
(*) Sự tĩnh lặng của một người. Nguyễn Duy Nhiên.
(*)
Giọt Nắng Trong. Nguyễn Duy Nhiên.
(*) Những Hạnh Phúc Nhỏ. Nguyễn Duy Nhiên.
(*) Trời Mùa Thu Về. Nguyễn Duy Nhiên.
(*) Có Thể Làm Được. Nguyễn Duy Nhiên.
(*) An tĩnh trước một cơn giận. Nguyễn Duy Nhiên.
(*) Có gì là nhiệm mầu trong giây phút hiện tại? Cynthia Thatcher (Nguyễn Duy Nhiên phỏng dịch).

(*) Về hạnh bố thí. Du Li.
(*) Bảy đức tính của Phật Pháp. Thích Từ Nghiêm.
(*) Một cách nhìn. Thích Giác Viên.
(*) Lời khuyên cho đời sống đạo.
(*) Lạc quan hay bi quan? Trí Không.
(*) Thuận duyên và nghịch duyên. Phổ Ðồng.
(*) Big Bang và vũ trụ quan Phật giáo. Thiền Ðăng.
(*) Nhân Tông đời Lý. Tô Hồng Cẩm.
(*) "Cáo Tật Thị Chúng" và Ẩn ngữ của nền văn hóa phương Ðông. Nguyễn Chí Trung.
(*) Tu Phật. Duyên Hạc Lê Thái Ất.

(*) Ý nghĩa lá cờ Phật Giáo. Minh Ðức Bùi Ngọc Bách.
(*) Pháp -- Dharma. Joseph Goldstein.
(*) Luận về những người "chưa chăn". Quảng Trí Thiền sư.
(*) Vu Lan: Bông hồng nở muộn. Diệu Chân.
(*) Mẹ tôi. Thích nữ Thể Quán.
(*) Tiết Vu Lan: Ngày bông hồng cài áo. Trần Trọng Khoái.
(*) Tâm tình của một người vào đạo. Hoàng Ðôn Thịnh.
(*) Ðạo và đời. Thảo Trang.
(*) Thiền môn khẩu quyết. Trí Giả Ðại sư.
(*) Người con Phật nhìn về gia đình. Chân Như Phan Thị Thuần.

(*) Thiền vị, đạo vị, thi vị trong văn chương VN. Ðông Hồ.
(*) Ðức Phật, nhà cách mạng. Ðặng Ngọc Chức.
(*) Ðạo Phật có thể đem lại những gì cho giáo dục ngày nay? Bùi Mộng Hùng.
(*) Nhân cách của Phật. Kimura Taiken (HT. Thích Quảng Ðộ dịch).
(*) Vô ngã: Triết lý sinh động của Ðạo học Ðông Tây. Nguyễn Chung Tú.
(*) Bài học từ sự chết. Hòa thượng Silananda.
(*) Maitri: Sức mạnh của lòng từ. Pema Chodron (Nguyên Hạnh dịch).
(*) Ðạo Phật là gì? Lama Yeshe.
(*) Gia Phong chư Phật và mùa Xuân. Thích Giác Toàn.
(*) Chùa Một Cột Với Tinh Thần Phật Giáo Việt Nam Thời Nhà Lý. Hạnh Cơ.

(*) Nghe kinh, một văn liệu Phật học sinh động. Ðào Nguyên.
(*) Tự tại là một quá trình. Zopa Rinpoche.
(*) Vài Lời Cảnh Tỉnh. Sư Cô Chứng Nghiêm.
(*) Làm Cha Mẹ là Một Sự Tu Tập. Jon Kabat-Zinn.
(*) Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo. Như Phan.
(*) Nghi Lễ có phải là Tín Ngưỡng không? Thích Tịnh Từ.
(*) Tám Phần Thánh Ðạo (Bát Thánh Ðạo). Thích Tâm Khanh.
(*) Ðến Sài Gòn từ Thuận Hóa, Thăng Long và Luy Lâu. Lê Hiếu Liêm.
(*) Gương Soi. Dr. Akong Tulku Rinpoche.

(*) Ðạo Phật. Thích Viên Giác.
(*) Cây cỗ thụ Phật Giáo. R.P. Hayes.
(*) Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gia Tuệ.
(*) Phật giáo trong đời sống hiện đại. Tỳ khưu Weragoda Sarada.
(*) Ðiềm tĩnh trước khen chê. Tỳ khưu Siêu Việt.
(*) Tỉnh thức nhìn Tự ngã. Nguyễn Ðức Sơn dịch.
(*) Phạm lỗi là chuyện thường tình. Tỳ khưu Brahmavamso (Việt-Anh).
(*) Sự hình thành Ðại thừa. J. R. O'Neil.
(*) Bức thông điệp từ con người của Ðức Phật. Thích Trí Chơn.

(*) Thờ Phật . Thích Minh Ðạt.
(*) Luật nghiệp quả. Sharon Salzberg (Diệu Nguyệt dịch) (Việt-Anh).
(*) Phật Ðản 2543: Suy niệm từ bức thông điệp của thời đại mới. Hoàng Thượng.
(*) Giáo lý Nguyên thủy Phật giáo. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm.
(*) Ngôn ngữ và Biện chứng. Nguyễn Văn Hai.
(*) Phật Giáo và khoa học. Bác sĩ Trần Xuân Ninh.
(*) Voi chúa hiếu dưỡng mẹ. Nguyên Tâm.
(*) Trở lại Ðạo trong lòng Ðạo. L. H.

(*) Ý nghĩa chữ Không trong Trung Quán. Pháp Sư Ấn Thuận.
(*) Vu Lan nghĩ về đấng sanh thành. Thích Tín Nghĩa.
(*) Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
(*) Pháp Môn Tu Tắt. Hòa thượng Thích Giác Nhiên.
(*) Giê-su qua cái nhìn của người Phật Tử. G.S. André Bareau (Lại Như Bằng dịch).
(*) Ý Nghĩa Hạnh Trì-Bình Khất-Thực của Nhà Phật.
(*) Nhập Hạ An cư.
(*) Có Một Sự Thật. Quảng Minh.

(*) Làm Mẹ và Thiền Tập. Jacqueline Mandell.
(*) Phương Tiện Thiện Xảo. Ðại Ðức Ajahn Sumedho (Dương Vĩnh Hùng dịch).
(*) Thực hành Tứ Vô Lượng Tâm trong đời sống hằng ngày. Thích Tâm Quán (Nguyên Hạnh dịch).
(*) Năm hình ảnh trước cửa Tử. Hòa thượng Rastrapal (Hải Trần dịch Việt).
(*) Ðạo Phật đối với đời sống con người và xã hội. Lê Hữu Tuấn.
(*) Ðức Tin. Ẩn Sĩ.
(*) Làm cha mẹ là sự tu tập. M.T.

(*) Một ngày của Ðức Phật. Hạnh Chiếu.
(*) Lịch sử 18 vị La-hán trong Phật Giáo Trung Hoa. (Việt-Anh).
(*) Cha mẹ, con cái và phương tiện truyền thông. Tỳ khưu Weragoda Sarada (Thích Nguyên Tạng dịch).
(*) Về một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử. Nguyễn Ðức Sơn.
(*) Việt hóa Nghi lễ: đường còn xa vời vợi. Nguyên Ðạo Lại Như Bằng.
(*) Phóng túng. Giới Ðức.
(*) Giới luật. Minh Nguyên.
(*) Con đường hạnh phúc. Thích Kiến Hạnh.
(*) Trào lưu tư tưởng Phật Giáo Ấn Ðộ. Chính Hạnh.

(*) Hạnh Xả Ly. T. Prince (TNDT dịch).
(*) Sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng. Thích Huệ Nghĩa.
(*) Ba Pháp ấn. Gs. Ðịnh Huệ.
(*) Tìm hiểu về Niết-bàn của Phật Giáo. Lê Ngọc Cương.
(*) Ðạo Phật Làm Cho Ðời Tôi An Vui. Thích Phụng Sơn.
(*) Hãy nói về đau khổ. Tỳ khưu Gavesako (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).
(*) Sự hài hòa trong tôn giáo - Ða dạng là lợi lạc. Thupten Chodron (Thích Minh Thành dịch).
(*) Giáo lý căn bản của Ðạo Phật. Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm (Cư sĩ Huyền Chân dịch).
(*) Con đường học Phật và tu Phật. Thích Thanh Thiện.

(*) Hiếu Ðạo Của Người Con Phật. Thích Nhật Quang.
(*) Phật Giáo Hôm Nay Và Ngày Mai. Nandadeva Wijesekera (Diệu Hương dịch).
(*) Ánh đuốc Phật Ðà. Ðại Ðức Puriso (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).
(*) Lịch Sử Cây Bồ-Ðề Tại Bồ-Ðề Ðạo Tràng. Diệu Hương.
(*) Hành trình vào đạo Phật. Elizabeth J. Harris (Nguyên Tâm và Tâm Ðăng trích dịch).
(*) Hành Hương Phật Giáo Nhìn Từ Góc Ðộ Lịch Sử Phật Giáo. Huỳnh Ngọc Trảng.
(*) Mục Ðích Học Phật. Tỳ khưu Giác Ðiều.
(*) Những Ðạo Lý Căn Bản Của Phật Giáo. Lê Hữu Tuấn.

(*) Phật Giáo Và Các Vấn Ðề Thời Ðại. G. P. Malalasekera (Thích Lệ Tâm dịch).
(*) Quả Vị Giác Ngộ: Sự Giải Thích của Thượng Toạ Bộ và Ðại Thừa. Thích Duy Tân.
(*) Niết-Bàn Và Sự Chấm Dứt Luân Hồi. Thích Nhật Tuệ.
(*) Nhân Ngày Tự Tứ - Vài Suy Nghĩ Về Tăng Già Việt Nam. Thích Nhựt Chiếu.
(*) Ðức Phật - Con Người Của Mọi Thời Ðại . Thích Thiện Bảo.
(*) Cái đẹp theo tinh thần Phật học. Thích Thiện Quang.

(*) Phương cách dạy Phật Pháp cho trẻ em. Dr. Helmuth Kalr (Thích Minh Diệu dịch).
(*) Nguồn Gốc Ðạo Ðức Phật Giáo. Thích Chí Thiện.
(*) Nền Tảng Xây Dựng Ðời Sống Ðạo Ðức Theo Phật Giáo. Thích Hạnh Bình.
(*) Đạo Phật xưa và nay. Thích Hạnh Bình.
(*) Ý Nghĩa Về Chữ Tu Tập Trong Đạo Phật Nguyên Thủy. Thích Hạnh Bình.

(*) Sự đóng góp của Ðạo Phật cho nền Giáo Dục. Tiến sĩ Ananda W. P. Guruge (Thích nữ Giới Hương dịch).
(*) Ðịa vị người phụ nữ trong giáo lý Ðức Phật. Thích nữ Huệ Hướng.
(*) Pháp lữ. Thích nữ Như Ðức.
(*) Khái Niệm Bồ-Ðề Trong Ðạo Phật . S. K. Nanayakkara (Thích nữ Liên Hoà dịch)
(*) Tính thiết thực hiện tại của Phật giáo. Thích nữ Như Niệm.
(*) Con đường siêu thế. Thích nữ Hương Nhũ.
(*) Tu Tập Tứ Chánh Cần Theo Kinh Tạp A Hàm. Thích nữ Như Nguyệt.
(*) Con Ðường Giác Ngộ Theo Kinh Ðiển Nikaya. Thích nữ Trí Liên.
(*) Ý nghĩa tích cực trong tư tưởng Trung Ðạo của Phật giáo qua kinh A-hàm. Thích nữ Tịnh Trí.
(*) Ðức Phật, Giáo Pháp và Tăng Già. Etienne Lamotte (Thích nữ Trí Nguyệt lược dịch).
(*) Phật Giáo và Tương Lai. Francis Story (Thích nữ Liên Hiếu dịch).
(*) Phật giáo thời kỳ Ấn độ cỗ đại . Thích nữ Trí Nguyệt.
(*) Học thuyết Vô Ngã trong Phật giáo. Thích nữ Trí Nguyệt.
(*) Chư ni trước thời Di mẫu Mahàpajàpatì. Liz Williams (Thích nữ Liên Hiếu dịch).
(*) Trường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ) M. Kr (Thích nữ Liên Hiếu dịch).
(*) Giáo Dục Phật Giáo. Ananda W. P. Guruge (Thích nữ Vân Liên dịch).
(*) Vai trò xã hội của Phật Giáo Thái Lan. Dr. Mahesh Kumar Sharan (Thích nữ Vân Liên dịch).
(*) Bát Phong Xuy Bất Ðộng. Thích nữ Như Thủy.
(*) Quan niệm của Ðạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng. L. P. N. Perera (Thích nữ Hằng Liên dịch Việt).
(*) Sự Phục Hồi Ni Ðoàn Trong Truyền Thống Theravaada. Senarat Wijayasundara (Thích nữ Liên Hiếu dịch).

(*) Trường ca Kalinga . Trúc Thiên.
(*) Ý nghĩa của sự cầu nguyện. Thích Viên Giác.
(*) Tập Tục Sóc Vọng và ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa ở vùng đất Nam bộ. Thích Đồng Bổn.
(*) Ông Bụt giữa chúng ta. Lương Hữu Định.
(*) Đối diện với sự thật Vô Ngã . Thích Nguyên Hùng.
(*) Ðức tin và Trí tuệ Thiền định. Tỳ khưu Ashin Ottama (Tỳ khưu Chánh Kiến dịch).
(*) Tha tội và Sám hối. Cao Huy Thuần.

(*) Ngôi nhà thật sự của ta. Ajahn Chah (Sumana Lê Thị Sương dịch).
(*) Sự Sống và Sự Chết trong Phật Giáo. Thích Thiện Châu.
(*) Thần thức sẽ trụ nơi nào sau khi chết? Thích Giác Hoàng.
(*) Thể thức Tự tứ. Thích Phước Sơn
(*) Hãy tinh tấn không ngừng. Thiền Sư Webu Sayadaw (Giác Niệm dịch) 
(*) Giáo lý Vô Ngã của Phật giáo. Y. Karunadasa (Viên Trí dịch)
(*) Tri kiến Nghiệp Quả Luân Hồi. Nguyên Bình
(*) Mùa Xuân đi tìm suối nguồn hạnh Phúc. Trần Trung Phượng.

(*) Ba công dụng của Ðạo Phật. Gs Minh Chi.
(*) Có hay không vó Linh Hồn trong Phật Giáo? Gs Minh Chi.
(*) Đạo Phật và kinh tế. Gs Minh Chi.
(*) Khái niệm về Tâm và phép điều tâm. Gs Minh Chi.
(*) Vài suy nghĩ về Cầu an, Cầu siêu. Gs Minh Chi.
(*) Học tập, hành trì theo đạo Phật trong thời đại hiện nay. Gs Minh Chi.
(*) Con đường tiếp cận đạo Phật của người Việt Nam hiện đại. Gs. Minh Chi.

(*) Tính xã hội và nhân bản của Phật Giáo qua các hạnh Ba-la-mật. Gs Minh Chi.

(*) Pháp nhẫn nại. Tỳ khưu Chánh Minh.
(*) Con đường tiếp cận với đạo Phật. Hòa thượng Sumedho (Tổ Phiên dịch Trúc Lâm dịch).
(*) Tu để làm gì? Tuyết Mai.
(*) Mặt trời chân lý. Thích Phước Đạt.
(*) Của để dành. Thích Phước Đạt.
(*) Thực tập đời sống hướng nội. Thích Phước Đạt.
(*) Đạo đức và hạnh phúc. Thích Viên Giác.
(*) Vẫn một niềm tin. Thích Giác Viên.

(*) Từ bi là nền tảng của hòa bình thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bảo Hoàn lược dịch.
(*) Phật giáo từ phương Đông đến phương Tây. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thiện Tri Thức dịch.
(*) Nghiệp. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thiện Tri Thức dịch.
(*) Quyền hạnh phúc. Đức Đạt Lai Lạt Ma.Thiện Tri Thức dịch.
(*) Chết là gì? Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thiện Tri Thức dịch.
(*) Thọ Giới. Thích Nhất Chân.
(*) Một nhận định về A-lại-da Thức. Hòa thượng Walpola Ràhula. Tỳ khưu Giác Nguyên dịch Việt.
(*) Tôn-giả Đại-Ca-Diếp và Hạnh Đầu-Đà. Thiện Nhựt.

(*) Những ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan. Thích Huệ Giáo.
(*) Tu Tướng và Tu Tâm. Thích Chân Tuệ.
(*) Cúng sao giải hạn. Hoàng Liên Tâm.
(*) Có phải Phật Giáo Ðại Thừa là Bà La Môn Giáo? Hoàng Liên Tâm.
(*) Hoằng pháp đối với tuổi trẻ - Một vài suy nghĩ. Giới Hảo.
(*) Truyền Thống An Cư Mùa Mưa (Vassavàsa) của Phật Giáo Nam Tông. Tỳ khưu Bửu Chánh Sudatta. 
(*) Ðức Phật và Căn Bản Nhân Quyền. Hòa thượng Bửu Chơn.
(*) Thánh Đạo Ca. Tỳ khưu Giác Chánh.
(*) Hài Nhi Tóc Bạc. Tỳ khưu Bửu Chánh.
(*) Tu Hạnh Con Rùa. Hòa Thượng Siêu Việt.

(*) Vị Giảng Sư. Tỳ khưu Chánh Minh.
(*) Tam Minh. Thích An Hải.
(*) Tìm Hướng Đi Lên. Thích Minh Thông.
(*) Bồ tát hay Thinh văn? Nguyễn Tối Thiện.
(*) Chân giá trị của Phật giáo trong xã hội ngày nay. Sona Kanti Barua, Nguyên Thiều dịch.
(*) Bốn vô lượng tâm, một hướng đi cho thế giới đương đại. Phước Lượng.
(*) Phật giáo và cuộc khủng hoảng môi sinh. Giáo sư Lily De Silva. Đồng Thành dịch.

(*) Vượt qua Biển cả của Cuộc đời. Thiền sư Lee Dhammadharo, Nguyễn Thanh Bình dịch. (Anh-Việt)
(*) Giáo lý Vô Ngã của Phật giáo và vấn đề Siêu Ngã. Y. Karunadasa, Viên Trí dịch.
(*)
Về Giáo lý của Phật Giáo Nguyên Thủy. Hòa Thượng Thánh Nghiêm (Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch).
(*)
Cư sĩ Phật Giáo. Trần Kiêm Đoàn.
(*) Đối trị tâm sân hận. Tỳ-khưu ni Liễu Pháp.
(*) Tiến trình tạo nên đau khổ. Tỳ-khưu ni Liễu Pháp.
(*) Nhận chân Khổ đế. Thiền sư Ajahn Chah (Tỳ-khưu ni Liễu Pháp dịch).
(*) Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kinh số 23, Trường A Hàm). Thích Thiện Tấn.
(*) Tìm hiểu ý nghĩa Tam chuyển pháp luân thập nhị hành. Thích Thánh Minh.
(*) Ý nghĩa Đức Phật Thành đạo. Thích Tâm Minh.
(*) Khi Thiên Nhiên Bất Bình, Loài Người Phải Than Khóc: Nhìn từ Quan điểm Phật giáo. Tỳ khưu Giáo Sư Dhammavihari Thera, Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch.

(*) Sự khác nhau giữa giới luật và luật pháp. Tỳ khưu Tâm Hạnh.
(*) Phật tử tin tưởng gì? Khantipàlo (Hòa thượng Thích Chơn Thiện dịch).
(*) Thử dịch và lý giải Chương I Lão Tử Đạo Đức Kinh. Viên Minh.
(*) Ngộ nhận tính bi quan trong Lão tử Đạo Đức Kinh. Viên Minh.
(*) Đức Phật và con người hiện đại. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Nguyên nhân của những giấc mơ. Ashin Kundalābhivamsa (Tỳ khưu Giác Lộc dịch).
(*) Bốn dịp may để thực chứng Pháp. Ashin Kundalābhivamsa (Tỳ khưu Giác Lộc dịch).
(*) Tiếng chim của cõi Tây phương Cực lạc. Pháp Hỷ Dhammananda.
(*) Giảng giải sơ lược về sáu pháp hoà kính. Tỳ khưu Giác Hạnh.
(*) Giảng giải sơ lược về Thiểu Dục và Tri Túc. Tỳ khưu Giác Hạnh.

(*) Làm thế nào để chọn cho mình một tôn giáo chân chính? Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Phước Lượng dịch).
(*) Nương trú Tam Bảo: Một tình cảm yêu thương. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch).
(*) Năm Phương Cách Để Đối Trị Sân Hận. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch).
(*) Trong nhờ, đục chịu. Tỳ khưu Chánh Kiến.
(*) Hai sự cúng dường tối thượng. Thích Trí Lộc.
(*) Giáo dục trong gia đình. Pháp Hỷ - Dhammananda.
(*) Phân Tích Ngũ Uẩn Vô Ngã. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Khái Quát về Ngũ Uẩn Vô Ngã. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Mối quan hệ văn hoá giửa Trung Hoa và Ấn Độ. Amartya Sen (Đỗ Kim Thêm dịch).
(*) Tăng Già: Hình thái kiểu mẫu của cộng đồng thế giới. Hòa thượng Prayudh Payutto (Tỳ khưu Giác Đẳng dịch).

(*) Cách xưng hô trong Phật giáo Việt Nam. Thích Chân Tuệ.
(*) Ăn Tết, ăn chay hay ăn mặn. Thích Chân Tuệ.
(*) Tìm một ngôn ngữ hòa bình. Thái Kim Lan.
(*) Thế giới rỗng không - Tri thức luận Phật học. K. Schmidt. Thái Kim Lan dịch Việt.
(*) Tăng sĩ và chiếc áo Cà sa. Thích Đồng Trí.
(*) Vu Lan 2006: Biết ơn và Báo ơn. Thích Chân Tuệ.
(*) Cách báo ân cha mẹ qua kinh tạng Pāli. Tỳ khưu Giác Lộc.
(*) Giữa một cõi thánh, phàm bên nhau. Tâm Diệu.
(*) Những nhận định về Bát chánh đạo. Thích Trí Lộc.
(*) Vì sao Phật giáo suy tàn tại Ấn Ðộ. D.C. Ahir, Trần Ðức Phi Bằng dịch.
(*) Sự phục sinh của Phật giáo tại Ấn Ðộ. D. C. Ahir, Trần Ðức Phi Bằng dịch.

(*) Hạnh phúc chân thật là gì? Allen Wallace, Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.
(*) Giúp đỡ tu học. Narayan Liebenson Grady, Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.
(*) Giữ một thăng bằng. Andrew Olendzki, Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.
(*) Chỉ trong một chớp mắt. Andrew Olendzki, Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.
(*) Điều trị con bò. Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch.
(*) Cuộc chiến để xả ly. Suvimalee Karunaratna, Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch.
(*) Đức Phật, con người vĩ đại. Thích Viên Giác.
(*) Nền tảng Phật giáo của kinh tế học (Buddhist foundation of economics). Tuệ Sỹ, Nguyên Giác lược dịch.
(*) Hòa thượng, Thượng tọa, và Đại đức. Tuần báo Giác Ngộ.

(*) Mười hai nhân duyên. Thích Trí Châu.
(*) Phật giáo và dân chủ: Cách tiếp cận của Phật giáo Nguyên thủy. Tỳ khưu Mettanando (Thích Minh Thành dịch).
(*) Lý luận dịch kinh của các đại sư Trung Quốc. Hòa thượng Thích Phước Sơn.
(*) Hòa thượng Thiền sư U Silananda. Tinh Tấn dịch.
(*) Một số vấn đề trong A tỳ đàm. Edward Conze, Hạnh Viên dịch.
(*) Duy ngã độc tôn. Tuần báo Giác Ngộ.
(*) Từ đọc kinh tới nhìn tâm. Cư sĩ Nguyên Giác.
(*) Vai trò cư sĩ trước tiền đồ Phật giáo Việt nam. Thích Quán Thông.
(*) Xã hội lý tưởng của đạo Phật. Thích Nhật Từ.

(*) Phỏng vấn Thiền sư Nhất Hạnh: Bông hồng cài áo, sự tiếp nối đẹp đẽ của cha, mẹ nơi mình. Chúc Phú - Quảng Kiến.
(*) Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế. Pháp Hỷ (Dhammananda).
(*) Vượt bốn điều chẳng thể tránh. Thiện Nhựt.
(*) Những con số bảy trong kinh tạng Pali. Như Quang.
(*) Luận Ngũ Uẩn. Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu), Tỳ khưu Tâm Hạnh dịch.
(*) Luận Quảng Ngũ Uẩn. Tôn giả An Huệ, Tỳ khưu Tâm Hạnh dịch.
(*) Chùm thơ tán dương Tam Bảo. Hạnh Đạo (Tỳ khưu Giác Hạnh).  
(*) Thiền Quán Khóa Thi Ca (Món Quà Pháp Bảo) Tập I. Hạnh Đạo (Tỳ khưu Giác Hạnh).
(*) Thiền Quán Khóa Thi Ca (Món Quà Pháp Bảo) Tập II. Hạnh Đạo (Tỳ khưu Giác Hạnh).

(*) Về Tôn giáo nầy. Hòa thượng Sri Dhammananda (Tỳ khưu Pháp Tâm dịch).
(*) Phật Pháp Trong Cuộc Sống: Quan Tâm Đến Con Cái. Sarah Napthali (Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch). 
(*) Nhìn Sự Vật Như Chúng Thật Sự Là. Thiền sư Ajahn Chah (Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch).
(*) Cuộc đời Thánh Tăng Sīvali. 
(*) Kinh nghiệm du hành trên đất Ấn. Tỳ khưu Indacanda.
(*) Đạo lý về Nghiệp. Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ.
(*) Phỏng vấn Thiền sư Gunaratana. Helen Tworkov (Diệu Liên Lý Thu Linh dịch).
(*) Thành tựu cao cả của trái tim. Joseph Goldstein (Tâm Diệu Phú dịch).
(*) Đức Phật dạy con như thế nào. Gil Fronsdal. (Hoài Hương dịch).
(*) Tương quan giữa Tăng sĩ và Cư sĩ tại gia trong thời kỳ Mạt Pháp. Thiện Nhân.
(*) Duyên khởi. Thích Thánh Thành
(*) Tứ diệu đế. Thích Thánh Thành
(*) Sơ lược lịch sử, đặc trưng và đóng góp của Thiền phái Trúc lâm trong việc xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam. Thích Ngộ Trí Viên.

 

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các chủ đề khác

IV. Các chủ đề khác

đầu trang ^

(*) Bát Nhã Tâm Kinh: Bản dịch Việt-Anh-Pháp-Hán. Bình Anson sưu tầm.
(*) Tìm hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh. Phúc Trung.
(*) Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải. Thích Thanh Từ.
(*) Bát Nhã Tâm Kinh. Thích nữ Như Thủy.
(*) Con thuyền Bát Nhã. Cư sĩ Chính Trực. 

(*) Kinh Pháp Hoa. Thích Thiện Siêu.
(*) Kinh Bát Ðại Nhân Giác.
(*) Kinh Vu Lan Bồn
(Anh-Việt).
(*) Kinh 42 Chương. Thích Viên Giác dịch
(Việt-Anh).
(*) Con đường mười nghiệp lành (Kinh Thập Thiện). Thích Thanh Từ.
(*) Giới thiệu kinh Thắng-Man. Tuệ Sỹ.
(*) Giới thiệu kinh Duy-ma-cật. Tuệ Sỹ.
(*) Giới thiệu đại cương Kinh A Di Đà. Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
(*) Đại cương Kinh Kim Cương Bát Nhã. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

(*) Du Già Sư Địa Luận (Yogàcàrabhùmisastra). Dan Lusthaus, Charles Muller. Tỳ khưu Giác Nguyên dịch.

(*) Tịnh độ: Kinh Ðại Vô Lượng Thọ (Việt-Anh).
(*) Tịnh độ: Kinh A Di Ðà
(Việt-Anh).
(*) Tịnh độ: Kinh Quán Vô Lượng Thọ
(Việt-Anh).
(*) Kinh Ðại báo phụ mẫu trọng ân
(Việt-Anh)

(*) Ðường Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư. Vương Hồng Sển.
(*) Mười điều tâm niệm (Luận Bảo vương Tam muội)
(*) Lục tổ Huệ Năng. Chánh Hạnh.
(*) Câu chuyện Thiền Tông: Lục Tổ Huệ Năng (Kinh Pháp Bảo Ðàn). Tâm Thái.
(*) Pháp dạy người của Lục Tổ Ðại Sư. Ðại Lãn.
(*) Xu hướng thời đại và Tịnh độ Di-Lặc. Thích Pháp Hiền.
(*) Sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ Tát. Phạm Công Thiện .
(*) Những Vấn Ðề Chung Quanh Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chun Fang Yu, Tâm Hà Lê Công Ða dịch.
(*) Ánh sáng bất tận của Phật A Di Đà. Phạm Công Thiện.
(*) Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền. Thích Phước Sơn.
(*)
Pháp môn Tịnh Độ trong kinh điển Pàli. Toại Khanh.

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các chủ đề khác


Trang gốc | Thư mục tổng quát: Việt ngữ - Anh ngữ

Ðịa chỉ gửi thư: budsas@gmail.com

Cập nhật: 18-10-2018