Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

THERAVĀDA
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LUẬT NGHI SA-DI
SĀMAṆERAVINAYA

TỲ KHƯU GIÁC GIỚI
phụng soạn

DL 1997- PL 2541

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


 

MỤC LỤC

[01] Chương I. Phần giới thiệu

I.1. Nội dung giới luật
I.2. Mục đích của giới luật
I.3. Giới luật Sa-di

Chương II. Luật học tập

II.1. Các Ðiều học
II.2. Ưng học pháp
II.3. Các pháp hành

[02] Chương III. Luật hành phạt

III.1. Ðiều luật phạm tội hành phạt
III.2. Việc hành phạt Sa-di sai phạm

Chương IV. Luật trục xuất

IV.1. Ðiều luật phạm tội trục xuất
IV.2. Việc xử trục xuất Sa-di sai phạm

Chương V. Luật sinh hoạt

V.1. Phép quán tưởng vật dụng
V.2. Phép quán tưởng nhật hành
V.3. Phép sử dụng y và bát
V.4. Phép nhập hạ
V.5. Ngày trai giới

Chương VI. Nghi thức xuất gia Sa-di

-ooOoo-

LỜI NÓI ÐẦU

Sa-di (Sāmaṇera) là các vị xuất gia đang tập sự để tu tiến phạm hạnh Tỳ-Khưu (bhikkhu).

Nếu hàng Sa-di có phẩm hạnh tốt, tinh tấn và thanh tịnh, thì sẽ trở thành những vị Tỳ-Khưu khả kính sau này. Một vị Sa-di thanh tịnh vẫn có thể chứng đạt quả vị cao cả và trở thành bậc khả kính đáng lễ bái cúng dường. Vào thời Ðức Thế Tôn hiện tiền đã có nhiều Vị Sa-di là bậc Thánh Vô Lậu như Sa-di Sukha, Sa-di Sumana, Sa-di Dabbamallaputta...

Mặc dù Sa-di không được kể vào hàng tứ chúng, nhưng nên hiểu Sa-di thuộc hội chúng Tỳ-khưu, chư Tỳ-khưu cần quan tâm săn sóc và giúp đỡ cho họ tu tập. Ðức Phật cũng rất chú ý đến đời sống phạm hạnh của Sa-di.

Trong nhiều trường hợp Ðức Thế Tôn đã tán thán một vị Sa-di phẩm hạnh khả kính; giới luật của hàng Sa-di cũng được Ngài chế định chặt chẽ, trong Tạng Luật còn ghi lại.

Ðể giúp cho các vị Sa-di tu học giới luật, và hỗ trợ cho Chư Giáo Thọ Sư có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ Sa-di, chúng tôi mạo muội soạn thảo ra quyển "Luật Sa Di Sāmaṇeravinaya".

Khi soạn quyển luật này, chúng tôi đã dựa vào quyển Sāmaṇeravinaya - do Ngài Uttamamuni soạn dịch, Phnom-Penh xuất bản năm 1939. Chúng tôi cũng có trích từ bộ "Luật Xuất Gia" của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông. Cách trình bày chương mục trong sách này thì do chúng tôi xếp đặt.

Lại nữa, có những phần không ghi trong các Quyển Luật khác, nhưng nhận thấy bổ ích, chúng tôi đã biên soạn thêm.

Sự mạo muội này có thể sẽ có lỗi đối với các bậc Tiền Bối, vì đã làm lại cái việc mà các Ngài đã làm, dám thêm bớt những điều đã có rồi. Bản thân chúng tôi cũng thấy ái ngại, nhưng vì mục đích phụng sự lý tưởng hoằng pháp, nâng đỡ việc tu học của hàng Sa-di nên chúng tôi phải làm vậy. Ngưỡng mong các bậc thiện trí thức hỷ xả lỗi lầm và chỉ dạy thêm.

Phần công đức thiện sự này xin kính dâng lên các bậc hữu ân Cha Mẹ và Thầy Tổ, xin hồi hướng đến các vị Chư Thiên hộ trì Phật Pháp, xin nguyện cho chúng sanh an vui tiến hóa.

Chùa Siêu Lý, Vĩnh Long,
26-12-1997
Tỳ Khưu Giác Giới phụng soạn

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02

Xem thêm: Luật Sa-di (Bắc tông), Hòa thượng Thích Trí Quang.

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Giới đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 12-2003)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 20-12-2003