Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ
THERAVĀDA

Chú Giải BỘ PHÂN TÍCH
(Vibhanga Atthakathā)

"XUA TAN SI ÁM"
(Sammohavinodanī)

Nguyên Tác Pāli: Bhadantācariya Buddhaghosa
Bản Anh Ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli
Bản Việt Ngữ:
Tỳ khưu Thiện Minh

  

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


Mục lục

Tập I:

Chương Một - PHÂN TÍCH CÁC UẨN (Khandhavibhaṅga)
Chương Hai - PHÂN TÍCH CÁC XỨ (Āyatanavibhaṅga)
Chương Ba - PHÂN TÍCH CÁC GIỚI (Dhātuvibhaṅga)
Chương Bốn - PHÂN TÍCH THÁNH ĐẾ (Saccavibhaṅga)
Chương Năm - PHÂN TÍCH CÁC QUYỀN (Indriyavibbaṅga)
Chương Sáu - PHÂN TÍCH DUYÊN KHỞI (Paccayākāravibhaṅga)
Chương Bảy PHÂN TÍCH TỨ NIỆM XỨ (Satipaṭṭhānavibhaṅga)

Tập II:

ChươngTám - LOẠI CHÁNH TINH TẤN (Sammappadhānavibhaṅga)
Chương Chín - PHÂN TÍCH THẦN TÚC (Iddhipādavibhaṅga)
Chương Mười - PHÂN TÍCH CÁC GIÁC CHI (Bojjhaṅgavibhaṅga)
Chương Mười Một - PHÂN TÍCH VỀ ĐẠO (Maggavibhaṅga)
Chương Mười Hai - PHÂN TÍCH CÁC TẦNG THIỀN (Jhānavibhaṅga)
Chương Mười Ba - PHÂN TÍCH PHÁP VÔ LƯỢNG (Appamaññavibhaṅga)
Chương Mười Bốn - PHÂN TÍCH CÁC HỌC GIỚI (Sikkhāpadavibhaṅga)
Chương Mười Lăm - PHÂN TÍCH CÁC ĐẠT THÔNG (Paṭisambhidāvibhaṅga)
Chương Mười Sáu - PHÂN TÍCH TRÍ (Ñaṇavibhaṅga)
Chương Mười Bảy - PHÂN TÍCH CÁC TIỂU TÔNG (Minor Bases) (Khuddakavatthuvibhaṅga)
Chương Mười Tám - PHÂN TÍCH PHÁP TÂM (Dhammahadayavibhaṅga)

LỜI BẠT

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

 

Chân thành cám ơn Tỳ khưu Thiện Minh, chùa Bửu Quang, Việt Nam, đã gửi tặng bản vi tính (B. Anson, 06-2007)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 26-06-2007