ẤN TỐNG KINH SÁCH

Những lời Phật dạy. Bhikkhu Bodhi, Bình Anson dịch (2016) 

Tạng Luật. Tỳ khưu Indacanda dịch (toàn bộ 9 tập)

Kinh Nhựt Hành. Hòa thượng Hộ Tông Vamsarakkhita.  
Những lời dạy vàng của Đức Phật. Tỳ khưu Thiện Minh Varapanno.
38 Pháp Hạnh Phúc. Pháp sư Maha Thongkham
(Bình Anson hiệu đính)
.
Pháp Duyên Khởi. Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
Sức khỏe & Thiền định. Tỳ khưu Thiện Minh Varapanno.
Những lời dạy của Đức Phật. Tn Ngọc Duyên.  
Lời vàng bậc Thánh - Chú giải Trưởng lão Tăng-Ni kệ. Tỳ khưu Thiện Phúc dịch.
Chú giải Ngạ quỷ sự. Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
Đại vương thống sử (Mahavamsa). Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
Kinh Ngọc Quý (Dhammapada). Hạnh Đạo (Tk Giác Hạnh) chuyển thơ.
Căn bản pháp hành thiền. Thiền sư Ajahn Brahm.
Thiện Nhựt & Bình Anson dịch.
Giới thiệu Đạo Phật. Bình Anson biên dịch.
Căn bản Phật Giáo. Bình Anson biên dịch.
Thương yêu là thông cảm. Bình Anson biên dịch.
An bình tĩnh lặng. Bình Anson biên dịch.

Phật Pháp vấn đáp. Bình Anson biên dịch.

Lý thuyết & Thực tế. Bình Anson biên dịch.
Thiền Minh sát. Trần Ngọc Lợi dịch.
Một kỹ thuật sống. Minh Nguyệt dịch.
Thắng pháp tập yếu luận - Hậu sớ giải. Tỳ khưu Khải Minh dịch.
A Tỳ Đàm Yếu Luận. Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
Đại Phật Sử. Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
Những lời Phật dạy. Như Quang dịch.
Luận giải kinh Sa Môn Quả. Tỳ khưu Chánh Minh.
Minh hiển vấn đáp. Ts Thái văn Chải.
Phật đạo & Đường đời. Ts Thái văn Chải.
Thiện bạn hữu. Thiền sư Dhammapala.
Đường đến tỉnh thức. Bhante Gunaratana. Trần Ngọc Lợi dịch.

Thiệp Phật Giáo

 

CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

Vài hình ảnh cúng dường kinh sách. Xin bấm vào ảnh nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn.

 
2006
06_01.jpg
06_01.jpg
800 * 532
06_02.jpg
06_02.jpg
800 * 530
06_03.jpg
06_03.jpg
800 * 600
06_04.jpg
06_04.jpg
800 * 600
06_05.jpg
06_05.jpg
800 * 624
06_06.jpg
06_06.jpg
800 * 600
 
2007
07_01.jpg
07_01.jpg
800 * 597
07_02.jpg
07_02.jpg
800 * 600
07_03.jpg
07_03.jpg
800 * 600
07_04.jpg
07_04.jpg
800 * 600
07_05.jpg
07_05.jpg
799 * 600
07_06.jpg
07_06.jpg
800 * 600

2008

08_01.jpg
08_01.jpg
800 * 600
08_02.jpg
08_02.jpg
800 * 600
08_03.jpg
08_03.jpg
800 * 600
08_04.jpg
08_04.jpg
800 * 607
08_05.jpg
08_05.jpg
800 * 600
08_06.jpg
08_06.jpg
480 * 360
08_07.jpg
08_07.jpg
480 * 360
08_08.jpg
08_08.jpg
480 * 360
08_09.jpg
08_09.jpg
480 * 360
08_10.jpg
08_10.jpg
800 * 600
08_11.jpg
08_11.jpg
800 * 600
08_12.jpg
08_12.jpg
800 * 600
08_13.jpg
08_13.jpg
800 * 600
08_14.jpg
08_14.jpg
800 * 600
08_15.jpg
08_15.jpg
800 * 600
08_16.jpg
08_16.jpg
800 * 600
08_17.jpg
08_17.jpg
800 * 600

2009

09_01.jpg
09_01.jpg
800 * 600
09_02.jpg
09_02.jpg
800 * 600
09_03.jpg
09_03.jpg
800 * 600
09_04.jpg
09_04.jpg
800 * 600
09_05.jpg
09_05.jpg
800 * 600
09_06.jpg
09_06.jpg
800 * 600
09_07.jpg
09_07.jpg
800 * 600
09_08.jpg
09_08.jpg
800 * 600

 

Ấn tống cúng dường bộ Đại Phật Sử tại Thiền viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Sài Gòn, ngày 17-04-2009
 

dps2009-01.jpg
dps2009-01.jpg
800 * 600
dps2009-02.jpg
dps2009-02.jpg
800 * 600
dps2009-03.jpg
dps2009-03.jpg
800 * 600
dps2009-04.jpg
dps2009-04.jpg
800 * 600
dps2009-05.jpg
dps2009-05.jpg
800 * 600
dps2009-06.jpg
dps2009-06.jpg
798 * 600
dps2009-07.jpg
dps2009-07.jpg
800 * 600
dps2009-08.jpg
dps2009-08.jpg
800 * 600
dps2009-09.jpg
dps2009-09.jpg
861 * 600

 

Cúng dường kinh sách tại Kiên Giang, 03-05-2009
 
09-10.jpg
09-10.jpg
800 * 600
09-11.jpg
09-11.jpg
800 * 600
09-12.jpg
09-12.jpg
800 * 600
09-13.jpg
09-13.jpg
800 * 600
09-14.jpg
09-14.jpg
800 * 600
09-15.jpg
09-15.jpg
800 * 600
09-16.jpg
09-16.jpg
800 * 600
09-17.jpg
09-17.jpg
800 * 600

 

Cúng dường kinh sách tại trường Phật Học, Quận 9, Sài Gòn, 22-05-2009
 
09_18.jpg
09_18.jpg
800 * 600
09_19.jpg
09_19.jpg
800 * 600
09_20.jpg
09_20.jpg
800 * 600
09_21.jpg
09_21.jpg
800 * 600
09_22.jpg
09_22.jpg
800 * 600
09_23.jpg
09_23.jpg
800 * 600
09_24.jpg
09_24.jpg
800 * 600

Cúng dường kinh sách tháng 11 & tháng 12-2009
09-25.jpg
09-25.jpg
1200 * 900
09-26.jpg
09-26.jpg
1200 * 900
09-27.jpg
09-27.jpg
1355 * 900
09-28.jpg
09-28.jpg
1200 * 900
09-29.jpg
09-29.jpg
1200 * 900
09-30.jpg
09-30.jpg
1200 * 900
09-31.jpg
09-31.jpg
1200 * 900
09-32.jpg
09-32.jpg
1200 * 900
09-33.jpg
09-33.jpg
675 * 900
09-34.jpg
09-34.jpg
1200 * 900
09-35.jpg
09-35.jpg
1200 * 900
09-36.jpg
09-36.jpg
1200 * 900
09-37.jpg
09-37.jpg
1200 * 900
09-38.jpg
09-38.jpg
1200 * 900
09-39.jpg
09-39.jpg
1200 * 900
09-40.jpg
09-40.jpg
1200 * 900
09-41.jpg
09-41.jpg
1200 * 900
09-42.jpg
09-42.jpg
1200 * 900
09-43.jpg
09-43.jpg
1200 * 900
09-44.jpg
09-44.jpg
1200 * 900
 

[MAIN INDEX]

Last updated: 09-11-2017