BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vạn Phật Thành

City of Ten Thousand Buddhas
Talmage, Mendocino County, California, USA


Hòa thượng Tuyên Hóa

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-09-2008