BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thích Ca Phật Đài - Chùa Thiền Lâm

4/7 Trần Phú, Thành phố Vũng Tàu



Hò thượng Kim Minh

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008