BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bồ Đề

25 Vi Ba,
Phường 1, Thị xã Vũng Tàu


 Photos: Huyền Thanh (10-2007)

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-03-2008