BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hải Ấn

Đường Tháp Bà, Vĩnh Phước,
TP Nha Trang, Việt Nam


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009