BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Trường Bộ Kinh
Digha Nikaya

Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm


Trường Bộ

Trường A-hàm

Stt

Tên kinh

Stt

Tên kinh

01 Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) 21 Kinh Phạm Ðộng
02 Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) 27 Kinh Sa-môn quả
03 Kinh A-ma-trú (Ambbattha Sutta) 20 Kinh A-ma-trú
04 Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) 22 Kinh Chủng Ðức
05 Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta) 23 Kinh Cứu-la-đàn-đầu
06 Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)   (không có)
07 Kinh Xa-li-da (Jàliya Sutta)   (không có)
08 Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sihanàda Sutta) 25 Kinh Loã Hình Phạm Chí
09 Kinh Bố-sá-ba-lâu (Potthapàda Sutta) 28 Kinh Bố-sá-ba-lâu
10 Kinh Tu-ba (Subha Sutta)   (không có)
11 Kinh Kiên-cố (Kevaddha Sutta) 24 Kinh Kiên-cố
12 Kinh Lô-già (Lohicca Sutta) 29 Kinh Lô-già
13 Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta) 26 Kinh Tam Minh
14 Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) 01 Kinh (Sơ) Ðại Bổn
15 Kinh Ðại Duyên (Mahà-Nidàna Sutta) 13 Kinh Ðại Duyên Phương Tiện
16 Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-Parinibbàna Sutta) 02 Kinh Du Hành
17 Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta)   (không có)
18 Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha Sutta) 04 Kinh Xa-ni-sa
19 Kinh Ðại Ðiên-tôn (Mahà-Govinda Sutta) 03 Kinh Ðiên Tôn
20 Kinh Ðại Hội (Mahà-Samaya Sutta) 19 Kinh Ðại Hội
21 Kinh Ðế-thích Sơ Vấn (Sakka-Tanha Sutta) 14 Kinh Thích-Ðề Hoàn Nhân Vấn
22 Kinh Ðại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)   (không có)
23 Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta) 07 Kinh Tệ Túc
24 Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) 15 Kinh A-Nậu-Di
25 Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống (Udumbarika-Sihanàdà Sutta) 08 Kinh Tán-Ðà-Na
26 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sihanàda Sutta) 06 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành
27 Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta) 05 Kinh Tiêu Duyên
28 Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya - Suttanta) 18 Kinh Tự Hoan Hỷ
29 Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) 17 Kinh Thanh Tịnh
30 Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)   (không có)
31 Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) 16 Kinh Thiện Sanh
32 Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Suttanta)   (không có)
33 Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 09 Kinh Chúng Tập
34 Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 10 Kinh Thập Thượng
Ghi chú: Số thứ tự (Stt) các Kinh trong Trường Bộ được ghi theo Pàli Tạng. Số thứ tự các Kinh trong Trường A-hàm được ghi theo Hán Tạng.

 -ooOoo-

Trường A-hàm

Trường Bộ

1 Kinh Đại bản D.14. Mahāpadāna.
2 Kinh Du hành D.16. Mahāparinibbāna;
D.17. Mahāsudassana.
3 Kinh Điển Tôn D.19. Mahāgovinda.
4 Kinh Xà-ni-sa D.18. Janavasabha.
5 Kinh Tiểu duyên D.24. Agañña.
6 Kinh Chuyển luân Thánh vương tu hành D.26. Cakkavattī.
7 Kinh Tệ-tú D.23. Payāsi.
8 Kinh Tán-đà-na D.25. Udumbarikasīhanāda.
9 Kinh Chúng tap D.33. Samgīti.
10 Kinh Thập thượng D.34. Dasuttara.
11 Kinh Tăng nhất (không có).
12 Kinh Tam tụ (không có).
13 Kinh Đại duyên phương tiện D.15. Mahānidāna.
14 Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấn D.21. Sakkapañha.
15 Kinh A-nậu-di D.24. Pātika.
16 Kinh Thiện sanh D.31. Sivgalovāda.
17 Kinh Thanh tịnh D.29. Pāsādika.
18 Kinh Tự hoan hỷ D.28. Sampadānīya.
19 Kinh Đại hội D.20. Mahāsamaya.
20 Kinh A-ma-trú D.3. Ambattha.
21 Kinh Phạm động D.1. Brahmajāla.
22 Kinh Chủng Đức D.4. Sonadanda.
23 Kinh Cứu-la-đàn-đầu D.5. Kūtadanda.
24 Kinh Kiên cố D.11. Kevada.
25 Kinh Lõa hình phạm chí D.8. Kassapa.
26 Kinh Tam minh D.13. Tevijjā.
27 Kinh Sa-môn quả D.2. Sāmaññaphala.
28 Kinh Bố-tra-bà-lâu D.9. Potthapāda.
29 Kinh Thế ký (không có).

[Mục lục Trường Bộ Kinh][Trở về trang Thư Mục]

hiệu đính: 11/02/2004