BuddhaSasana Home Page
English Section


THE WORD OF THE BUDDHA

Venerable Nyanatiloka Mahathera


[TOC] [Prev]


Index of Pali Terms

abhidhamma-pi.taka 2
abhi~n~naa 63
adosa 32
aajiva
lokiya-sammaa- 53
sammaa- 27, 53-54
akusala 30
-kammapatha 30
alobha 32
amoha 32
anaagaami 36
aanaapaana-sati 58, 68
anatt 13
anattaa 13, 14-16, 24, 38, 81
anattaniya 14
anattataa 23
ane~njaabhisankhaaraa 43
anicca 13, 24, 38, 81
an-upaadisesa-nibbaana 25
anurakkha.na-ppadhaana 57
aapo-dhaatu 9, 10
appanaasamaadhi 73
arahat 26
ariya
-puggala 36
-sacca 68
Ariya-a.t.thangikamagga 28
aruupa
-bhava 19
-jjhaana 76
-raaga 36
aruupaavacara 43
asankhata 38
aasavakkhaya 64, 81
asubha-bhaavanaa 76
avihimsaa-sankappa 47
avijj'aasava 81
avijjaa 36, 42, 45
avyaapaada-sankappa 47
aayatana 67
bhav'aasava 81
bhava 24, 42, 45
aruupa- 19
-di.t.thi 19, 33
kamma- 20, 23, 45
ruupa- 19
-ta.nhaa 19
upapatti- 23, 45
bhaavanaa
-ppadhaana 56
vipassanaa- 59
bhuuta
mahaa- 9
bojjhanga 56, 67, 70
Buddha 1
cakkhu-vi~n~naa.na 12
cetanaa 11, 12, 21, 43
kusala-akusala- 23
ruupa- 11
citt'ekaggataa 75, 76
citta 65
kusala- 73
cittaanupassanaa 65
cittasankhaara 69
cittekeggataa 73
dhamma 83
as doctrine 1
as refuge 3
sankhata- 38
-vicaya 56
dhammaanupassanaa 66
dhammavicaya 67
-sambojjhanga 70
dhaatu 9-11, 61
aapo- 9, 10
pa.thavi- 9
tejo- 9, 10
vaayo- 9, 10
di.t.thi
bhava- 19, 33
lokiya-sammaa- 37
lokuttara-sammaa- 37
sakkaaya- 33, 35
sammaa- 27, 30-46
sassata- 19, 33
uccheda- 19, 33
vibhava- 19, 33
dibba
-cakkhu 64
-sota 63
dosa 31, 44
dukkha 5, 13, 17, 24, 38, 81
dutiyampi 3
gacchaami 3
ghaana-vi~n~naa.na 13
hadaya-vatthu 9
id.dhi-vidhaa 63
iddhipaada 64
indriya-sa.m.mvara 80
jaraa-marana 42, 45
jaati 20, 24, 42, 45
jhaana 73, 74-77, 81
jhaananga 75
jiva 41
jivhaa-vi~n~naa.na 13
jjhaana
aruupa- 76
kaa.ma-ta.nhaa 19
kaam'aasava 81
kaamacchanda 66, 80
kaama-loka 36
kaamaraaga 35
kamma 20-23, 30-32, 42-46
-bhava 20, 23, 45
kaaya- 30, 31
mano- 31, 32
vacii- 30, 32
kammanta
lokiya-sammaa- 51
lokuttara-sammaa- 51
sammaa- 27, 51-52
karunaa 76
kaaya
-kamma 30, 31
-vi~n~naa.na 13
kaayaanupassanaa 58
kaaya-sankhaara 59
khandha 8-13, 67
-parinibbaana 25
ruupa- 9-11
sankhaara- 11
sa~n~naa- 11
vedanaa- 11
vi~n~naa.na- 12
kilesa-parinibbaana 25
kusala
-citta 73
-kammapatha 31
kusala-
akusala-cetanaa 23
lobha 31, 44
loka
kaama- 36
ruupa- 36
lokiya
-sammaa-aajiva 53
-sammaa-di.t.thi 37
-sammaa-kammanta 51
-sammaa-sankappa 47
-sammaa-vaacaa 49
lokuttara
-sammaa-aajiva 53
-sammaa-di.t.thi 37
-sammaa-kammanta 51
-sammaa-sankappa 47
-sammaa-vaacaa 49
magga 36
sotaapatti- 36
mahaa-bhuuta 9
maana 36
manasikaara 12
mano
-kamma 31, 32
-vi~n~naa.na 13
mettaa 76
moha 31, 44
muditaa 76
naama-ruupa 42
naamaruupa 45
nekkhamma-sankappa 47
nibbaana 24-26, 81
an-upaadisesa- 25
saupaadisesa- 25
niivara.na 66, 80, 81
pa.thavi-dhaatu 9
pa.ticca
-samuppaada 6, 40-46
pa.tikuula-sa~n~naa 60
pahaana-ppadhaana 55
pa~nca-siila 3
pa~n~naa 27
paramattha 65
parassa-cetopariya-~naa.na 63
parinibbaana
khandha- 25
kilesa- 25
passaddhi 56, 67
-sambojjhanga 71
phala
sotaapatti- 36
phassa 12, 42, 45
pho.t.thabba 9
pi.taka
abhidhamma- 2
sutta- 2
ti- 2
vinaya- 2
piiti 56, 67, 69, 75
-sambojjhanga 70
ppadhaana
anurakkha.na- 57
bhaavanaa- 56
sa.mvara- 55
pubbe-nivaasaanussati-~naa.na 64
puthujjana 37
raaga
aruupa- 36
ruupa- 36
ruupa 13, 67
-bhava 19
-cetanaa 11
-khandha 9-11
-loka 36
naama- 42
-raaga 36
ruupakkhandha 68
ruupaavacara 43
rupaavacarajjhaana 74
sa.l-aayatana 42, 45
Sa.msaara 16-18
Sa.mvara-ppadhaana 55
sa.myojana 33-36
Sakadaagaami 36
sakkaaya
-di.t.thi 33, 35
samaadhi 27, 56, 67
-sambojjhanga 71
sammaa- 27, 73-77
samaadiyaami 4
samatha-bhaavanaa 59
sambojjhanga
dhammavicaya- 70
passaddhi- 71
piiti- 70
samaadhi- 71
sati- 70
upekkhaa- 71
viriya- 70
sammaa
-aajiva 27, 53-54
-di.t.thi 27, 30-46
-kammanta 27, 51-52
-samaadhi 27, 73-77
-sambodhi 1
-sankappa 27, 47
-sati 27, 58-72
-vaacaa 27, 48-50
-vaayaama 27, 55-57
sampaja~n~na
sati- 60, 80
samuppaada
pa.ticca- 6, 40-46
Sangha
as community 2
as refuge 3
Saniathayaanika 74
sankappa
avihimsaa- 47
lokiya-sammaa- 47
lokuttara-sammaa- 47
nekkhamma- 47
sammaa- 27, 47
sankhaara 13, 38, 42, 43, 45, 67
kaaya- 59
-khandha 11
vacii- 47
sankhaarakkhandha 68
sankhata
-dhamma 38
sa~n~naa 13, 67
-khandha 11
pa.tikuula- 60
sa~n~naakkhandha 68
sara.na.m 3
sassata
-di.t.thi 19, 33
sati 56, 67
aanaapaana- 58
-sambojjhanga 70
sammaa- 27, 58-72
-sampaja~n~na 60, 80
Satipa.t.thaana 68
satipa.t.thaana 58, 69
saupaadisesa-nibbaana 25
sikkhaapadam 4
siila 27, 80
-kkhandha 79
pa~nca- 3
siilabbata-paraamaasa 35
sotaapanna 35
sotaapatti
-magga 36
-phala 36
sota-vi~n~naa.na 13
Suddhavipassanaa-yaanika 74
sukha 69, 75
upekkhaa- 76
sukkha-vipassaka 74
su~n~na 14
sutta-pi.taka 2
ta.nha 45
ta.nhaa 24, 42
bhava- 19
kaa.ma- 19
vibhava- 19
tatiyampi 3
tejo-dhaatu 9, 10
thiina-middha 66
thiinamiddha 80
ti-lakkha.na 13, 32
ti-pi.taka 2
ti-ratana 3
ti-sara.na 3
uccheda-di.t.thi 19, 33
uddhacca 36
uddhacca-kukkucca 66, 81
upacaara-samaadhi 76
upacaarasamaadhi 73
upaadaa ruupa 9
upaadaana 20, 24, 42, 45
upaadaaya ruupa 9
upapatti-bhava 23, 45
upekkhaa 56, 67, 76
-sambojjhanga 71
-sukha 76
vaacaa
lokiya-sammaa- 49
lokuttara-sammaa- 49
sammaa- 27, 48-50
vacii
-kamma 30, 32
-sankhaara 47
vatthu
hadaya- 9
vaayaama
sammaa- 27, 55-57
vaayo-dhaatu 9, 10
vedanaa 13, 20, 42, 45, 67
-khandha 11
vedanaakkhandha 68
vedanaanupassanaa 64
veramani 4
vibhava
-di.t.thi 19, 33
-ta.nhaa 19
vicaara 65, 75
vicaya
dhamma- 56
vicikicchaa 35, 66, 81
vijjaa-vimutti 71
vinaya-pi.taka 2
vi~n~naa.na 13, 42, 45, 67
cakkhu- 12
ghaana- 13
jivhaa- 13
kaaya- 13
-khandha 12
mano- 13
sota- 13
vi~n~naanakkhandha 68
vipaaka 22
vipassanaa 28, 74, 81
-bhaavanaa 59
viriya 56, 67
-sambojjhanga 70
vitakka 65, 75
vohaaravacana 65
vyaapaada 35, 66, 80

[TOC] [Prev]

Source: The Vipassana Page, http://www.enabling.org/ia/vipassana/


[Back to English Index]