- 04 -

Tổng quan về A-tỳ-đàm

Tham khảo:

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ:

 

00_atd_tongquan.jpg
00_atd_tongquan.jpg
1200 * 900
01_atd_kinh.jpg
01_atd_kinh.jpg
1190 * 842
02_atd_luocsu.jpg
02_atd_luocsu.jpg
1190 * 842
03_atd_goccan.jpg
03_atd_goccan.jpg
1190 * 842
04_atd_nuoc-tam.jpg
04_atd_nuoc-tam.jpg
1190 * 842
05_atd_pali.jpg
05_atd_pali.jpg
1190 * 842
06_atd_cauxa.jpg
06_atd_cauxa.jpg
1190 * 842
07_atd_thanhthat.jpg
07_atd_thanhthat.jpg
1190 * 842
08_atd_duythuc.jpg
08_atd_duythuc.jpg
1190 * 842
09_atd_ghichu.jpg
09_atd_ghichu.jpg
1184 * 1244
10_atd_pali_sac.jpg
10_atd_pali_sac.jpg
1258 * 828
11_atd_pali_tam1.jpg
11_atd_pali_tam1.jpg
1400 * 663
12_atd_pali_tam2.jpg
12_atd_pali_tam2.jpg
1162 * 867
13_atd_pali_tamso.jpg
13_atd_pali_tamso.jpg
1271 * 787
14_atd_phapcauxa.jpg
14_atd_phapcauxa.jpg
1109 * 1861
15_bangneu_chiphap.jpg
15_bangneu_chiphap.jpg
3507 * 4960
16_bangneu_chiphap_sl.jpg
16_bangneu_chiphap_sl.jpg
2401 * 3504

[ Home ]
13-07-2017