HÙN PHƯỚC XÂY NHÀ

Qua đề nghị của Sư Chánh Định, trụ trì chùa Tam Phước, Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Quỹ Hùn Phước Visakha giúp xây dựng 1 căn nhà tình thương cho gia đình nghèo.

Xin bấm vào hình nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn. 

 

ntt_tp01.jpg
ntt_tp01.jpg
800 * 526
ntt_tp02.jpg
ntt_tp02.jpg
800 * 526
ntt_tp03.jpg
ntt_tp03.jpg
800 * 526

 

Trong hai năm 2006-2007, hưởng ứng lời kêu gọi của Sư Thiện Hòa, trụ trì chùa Tứ Phương Tăng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, Quỹ Hùn Phước Visakha giúp xây dựng 7 căn nhà tình thương cho gia đình nghèo.

Xin bấm vào hình nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn. 

 

ntt_bp01.jpg
ntt_bp01.jpg
800 * 522
ntt_bp02.jpg
ntt_bp02.jpg
800 * 522
ntt_bp03.jpg
ntt_bp03.jpg
800 * 525
ntt_bp04.jpg
ntt_bp04.jpg
800 * 519
ntt_bp05.jpg
ntt_bp05.jpg
800 * 519

 

[MAIN INDEX]

Last updated: 20-02-2015