HÙN PHƯỚC XÂY CẦU

Dưới đây là vài hình ảnh xây dựng 8 cầu xi măng, giúp dân chúng tại một xã nghèo trong phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ, trên các con đường đất dẫn đến chùa Sanvorpothinhen. Quỹ Hùn Phước Visakha cúng dường tịnh tài. Chư Tăng và Phật tử tại địa phương cùng đóng góp công sức trong việc xây cầu.

Xin bấm vào hình nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn: 

   
omon01.jpg
omon01.jpg
800 * 600
omon02.jpg
omon02.jpg
800 * 600
omon03.jpg
omon03.jpg
800 * 600
omon04.jpg
omon04.jpg
800 * 600
omon05.jpg
omon05.jpg
800 * 516
omon06.jpg
omon06.jpg
800 * 516

 


 

Quỹ Hùn Phước Visakha cúng dường tịnh tài giúp chư Tăng chùa Xà Xiêm, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang, xây dựng 3 cầu xi măng trên đường dẫn đến chùa.

Xin bấm vào hình nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn: 

  
xx01.jpg
xx01.jpg
863 * 559
xx02.jpg
xx02.jpg
800 * 514
xx03.jpg
xx03.jpg
863 * 559
xx04.jpg
xx04.jpg
800 * 514
xx05.jpg
xx05.jpg
800 * 522
xx06.jpg
xx06.jpg
800 * 522

 

[MAIN INDEX]

Last updated: 20-02-2015