OTHER PLACES
Các Nơi Khác

Chúng tôi cũng đi thăm viếng vài địa danh khác của xứ Ấn:
  • Thành Agra Fort
  • Đền Taj Mahal
  • Thành phố Jaipur (Pink City)
  • Thành Ambar Fort

[Index]

 
21-Agra_Fort-A.jpg
21-Agra_Fort-A.jpg
640 * 480
21-Agra_Fort-B.jpg
21-Agra_Fort-B.jpg
640 * 480
21-Ambar_Fort.jpg
21-Ambar_Fort.jpg
640 * 480
21-Jaipur.jpg
21-Jaipur.jpg
800 * 600
21-Jaipur_Temple.jpg
21-Jaipur_Temple.jpg
640 * 480
21-Taj_Mahal.jpg
21-Taj_Mahal.jpg
707 * 442

[Index]