DELHI
Đề Li

Tại thủ đô Delhi, chúng tôi đến thăm:
  • Khải hoàn môn India Gate
  • Đền tưởng niệm Mahatma Gandhi
  • Thành Red Fort
  • Đại học Delhi và quý Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam.

[Index]

 
20-Delhi_IndiaGate.jpg
20-Delhi_IndiaGate.jpg
640 * 480
20-Delhi_Mahatma_Gandhi.jpg
20-Delhi_Mahatma_Gandhi.jpg
640 * 480
20-Delhi_RedFort.jpg
20-Delhi_RedFort.jpg
640 * 480
20-Delhi-A.jpg
20-Delhi-A.jpg
667 * 500
20-Delhi-B.jpg
20-Delhi-B.jpg
480 * 640
20-Delhi-C.jpg
20-Delhi-C.jpg
640 * 480

[Index]