KURUSATHARN

Chúng tôi đến mạn đông vùng Kailash (East Kailash) của thành phố Delhi, để tham quan khu Kurusatharn, đánh dấu nơi Đức Phật giảng bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ (Maha-satipatthana Sutta) cho người dân xứ Kuru. Tại đây, nay chỉ còn lại các tảng đá lớn. Trong đó, có một tảng đá được khắc các dòng chữ ghi lại ý nghĩa lịch sử của nơi nầy.

[Index]

 
19-MahaSatiPatthana-A.jpg
19-MahaSatiPatthana-A.jpg
640 * 480
19-MahaSatiPatthana-B.jpg
19-MahaSatiPatthana-B.jpg
640 * 480
19-MahaSatiPatthana-C.jpg
19-MahaSatiPatthana-C.jpg
640 * 480
19-MahaSatiPatthana-D.jpg
19-MahaSatiPatthana-D.jpg
640 * 480

[Index]