TỪ THIỆN XÃ HỘI

Vài hình ảnh của các hoạt động từ thiện xã hội (ủy lạo các cô nhi viện, nhà dưỡng lão, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo, nạn nhân thiên tai, v.v.).

Xin bấm vào các hình nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn.


2006
tt06_01.jpg
tt06_01.jpg
800 * 600
tt06_02.jpg
tt06_02.jpg
800 * 600
tt06_03.jpg
tt06_03.jpg
800 * 530
tt06_04.jpg
tt06_04.jpg
800 * 523
tt06_05.jpg
tt06_05.jpg
800 * 600
tt06_06.jpg
tt06_06.jpg
800 * 600

2007
tt07-01.jpg
tt07-01.jpg
800 * 600
tt07-02.jpg
tt07-02.jpg
800 * 600
tt07-03.jpg
tt07-03.jpg
800 * 600
tt07-04.jpg
tt07-04.jpg
800 * 600
tt07-05.jpg
tt07-05.jpg
800 * 600
tt07-06.jpg
tt07-06.jpg
800 * 600

2008
tt08_01.jpg
tt08_01.jpg
800 * 600
tt08_02.jpg
tt08_02.jpg
800 * 600
tt08_03.jpg
tt08_03.jpg
800 * 600
tt08_04.jpg
tt08_04.jpg
800 * 600
tt08_05.jpg
tt08_05.jpg
800 * 600
tt08_06.jpg
tt08_06.jpg
800 * 600

 

2009
tt09_01.jpg
tt09_01.jpg
800 * 600
tt09_02.jpg
tt09_02.jpg
800 * 600
tt09_03.jpg
tt09_03.jpg
800 * 600
tt09_04.jpg
tt09_04.jpg
800 * 600
tt09_05.jpg
tt09_05.jpg
800 * 600
tt09_06.jpg
tt09_06.jpg
800 * 600
tt09_07.jpg
tt09_07.jpg
800 * 600
tt09_08.jpg
tt09_08.jpg
600 * 800
tt09_09.jpg
tt09_09.jpg
800 * 600
tt09_10.jpg
tt09_10.jpg
800 * 600
tt09_11.jpg
tt09_11.jpg
800 * 600
tt09_12.jpg
tt09_12.jpg
800 * 600
tt09_13.jpg
tt09_13.jpg
800 * 600
tt09_14.jpg
tt09_14.jpg
800 * 600

 

[MAIN INDEX]

last updated: 20-02-2015