Hình ảnh Sài Gòn
Saigon Photos

Hình ảnh thành phố Sài Gòn. Một số ảnh do chúng tôi chụp, một số ảnh do chúng tôi sưu tập từ các trang web trên Internet.

(Bình Anson, budsas@gmail.com )

 [ Home ]

Sài Gòn ngày nay (Saigon today, 2010)

saigon2010_01.jpg
saigon2010_01.jpg
1024 * 768
saigon2010_02.jpg
saigon2010_02.jpg
1024 * 768
saigon2010_03.jpg
saigon2010_03.jpg
1024 * 683
saigon2010_04.jpg
saigon2010_04.jpg
1024 * 634
saigon2010_05.jpg
saigon2010_05.jpg
1024 * 576
saigon2010_06.jpg
saigon2010_06.jpg
1024 * 768
saigon2010_07.jpg
saigon2010_07.jpg
1000 * 667
saigon2010_08.jpg
saigon2010_08.jpg
800 * 600
saigon2010_09.jpg
saigon2010_09.jpg
800 * 600
saigon2010_10.jpg
saigon2010_10.jpg
1024 * 614
saigon2010_11.jpg
saigon2010_11.jpg
1024 * 768
saigon2010_12.jpg
saigon2010_12.jpg
529 * 800
saigon2010_13.jpg
saigon2010_13.jpg
1024 * 768
saigon2010_14.jpg
saigon2010_14.jpg
1024 * 583
saigon2010_15.jpg
saigon2010_15.jpg
1024 * 768
saigon2010_16.jpg
saigon2010_16.jpg
1024 * 768
saigon2010_17.jpg
saigon2010_17.jpg
1200 * 900
saigon2010_18.jpg
saigon2010_18.jpg
768 * 1024
saigon2010_19.jpg
saigon2010_19.jpg
1024 * 768
saigon2010_20.jpg
saigon2010_20.jpg
1024 * 576
saigon2010_21.jpg
saigon2010_21.jpg
1200 * 900
saigon2010_22.jpg
saigon2010_22.jpg
1200 * 900
saigon2010_23.jpg
saigon2010_23.jpg
800 * 600
saigon2010_24.jpg
saigon2010_24.jpg
1200 * 900
saigon2010_25.jpg
saigon2010_25.jpg
1024 * 679
saigon2010_26.jpg
saigon2010_26.jpg
900 * 675
saigon2010_27.jpg
saigon2010_27.jpg
1200 * 900
saigon2010_28.jpg
saigon2010_28.jpg
1200 * 900
saigon2010_29.jpg
saigon2010_29.jpg
1200 * 900
saigon2010_30.jpg
saigon2010_30.jpg
1200 * 900
saigon2010_31.jpg
saigon2010_31.jpg
960 * 1280
saigon2010_32.jpg
saigon2010_32.jpg
1200 * 900
saigon2010_33.jpg
saigon2010_33.jpg
1200 * 900
saigon2010_34.jpg
saigon2010_34.jpg
800 * 543
saigon2010_35.jpg
saigon2010_35.jpg
800 * 622
saigon2010_36.jpg
saigon2010_36.jpg
1024 * 768
saigon2010_37.jpg
saigon2010_37.jpg
1024 * 680
saigon2010_38.jpg
saigon2010_38.jpg
800 * 600
saigon2010_39.jpg
saigon2010_39.jpg
1200 * 900
saigon2010_40.jpg
saigon2010_40.jpg
1024 * 682
saigon2010_41.jpg
saigon2010_41.jpg
1024 * 769
saigon2010_42.jpg
saigon2010_42.jpg
1024 * 682
saigon2010_43.jpg
saigon2010_43.jpg
800 * 533
saigon2010_44.jpg
saigon2010_44.jpg
800 * 600
saigon2010_45.jpg
saigon2010_45.jpg
852 * 639
saigon2010_45a.jpg
saigon2010_45a.jpg
1024 * 1024
saigon2010_45b.jpg
saigon2010_45b.jpg
1000 * 667
saigon2010_45c.jpg
saigon2010_45c.jpg
1024 * 769
saigon2010_46.jpg
saigon2010_46.jpg
600 * 800
saigon2010_47.jpg
saigon2010_47.jpg
900 * 600
saigon2010_48.jpg
saigon2010_48.jpg
1024 * 768
saigon2010_49.jpg
saigon2010_49.jpg
600 * 800
saigon2010_50.jpg
saigon2010_50.jpg
1200 * 900
saigon2010_51.jpg
saigon2010_51.jpg
800 * 531
saigon2010_52.jpg
saigon2010_52.jpg
1280 * 800
saigon2010_53.jpg
saigon2010_53.jpg
1257 * 960
saigon2010_54.jpg
saigon2010_54.jpg
768 * 1024
saigon2010_55.jpg
saigon2010_55.jpg
1200 * 864
saigon2010_56.jpg
saigon2010_56.jpg
600 * 800
saigon2010_57.jpg
saigon2010_57.jpg
1024 * 768
saigon2010_58.jpg
saigon2010_58.jpg
900 * 675
saigon2010_59.jpg
saigon2010_59.jpg
800 * 600
saigon2010_60.jpg
saigon2010_60.jpg
800 * 667
saigon2010_61.jpg
saigon2010_61.jpg
737 * 600
saigon2010_62.jpg
saigon2010_62.jpg
968 * 1200
saigon2010_63.jpg
saigon2010_63.jpg
1200 * 900
saigon2010_64.jpg
saigon2010_64.jpg
1200 * 900
saigon2010_65.jpg
saigon2010_65.jpg
1200 * 900
saigon2010_66.jpg
saigon2010_66.jpg
1200 * 900
saigon2010_67.jpg
saigon2010_67.jpg
1200 * 900
saigon2010_68.jpg
saigon2010_68.jpg
900 * 1200
saigon2010_69.jpg
saigon2010_69.jpg
900 * 1200
saigon2010_70.jpg
saigon2010_70.jpg
1200 * 900
saigon2010_71.jpg
saigon2010_71.jpg
1024 * 769
saigon2010_72.jpg
saigon2010_72.jpg
1024 * 742
saigon2010_73.jpg
saigon2010_73.jpg
1024 * 769
saigon2010_74.jpg
saigon2010_74.jpg
1200 * 1169
saigon2010_75.jpg
saigon2010_75.jpg
768 * 1024
saigon2010_76.jpg
saigon2010_76.jpg
1024 * 768
saigon2010_77.jpg
saigon2010_77.jpg
1200 * 800
saigon2010_78.jpg
saigon2010_78.jpg
1024 * 768
saigon2010_79.jpg
saigon2010_79.jpg
1024 * 768
saigon2010_80.jpg
saigon2010_80.jpg
1024 * 768
saigon2010_81.jpg
saigon2010_81.jpg
600 * 902

Saigon 2011

sgn2011_01.jpg
sgn2011_01.jpg
900 * 715
sgn2011_02.jpg
sgn2011_02.jpg
900 * 681
sgn2011_03.jpg
sgn2011_03.jpg
900 * 690
sgn2011_04.jpg
sgn2011_04.jpg
900 * 588
sgn2011_05.jpg
sgn2011_05.jpg
900 * 693
sgn2011_06.jpg
sgn2011_06.jpg
900 * 697
sgn2011_07.jpg
sgn2011_07.jpg
900 * 743
sgn2011_08.jpg
sgn2011_08.jpg
900 * 664
sgn2011_09.jpg
sgn2011_09.jpg
1024 * 768
sgn2011_10.jpg
sgn2011_10.jpg
1024 * 768
sgn2011_11.jpg
sgn2011_11.jpg
1200 * 795
sgn2011_12.jpg
sgn2011_12.jpg
1200 * 741
sgn2011_13.jpg
sgn2011_13.jpg
1200 * 795
sgn2011_14.jpg
sgn2011_14.jpg
1024 * 786
sgn2011_15.jpg
sgn2011_15.jpg
1200 * 910
sgn2011_16.jpg
sgn2011_16.jpg
1024 * 652
sgn2011_17.jpg
sgn2011_17.jpg
1024 * 652
sgn2011_18.jpg
sgn2011_18.jpg
1200 * 910
sgn2011_19.jpg
sgn2011_19.jpg
615 * 900
sgn2011_20.jpg
sgn2011_20.jpg
615 * 900
sgn2011_21.jpg
sgn2011_21.jpg
844 * 900
sgn2011_22.jpg
sgn2011_22.jpg
759 * 1003
sgn2011_23.jpg
sgn2011_23.jpg
533 * 800

 

 Sài Gòn ngày xưa (Old Saigon)

sgn_fr_01.jpg
sgn_fr_01.jpg
814 * 527
sgn_fr_02.jpg
sgn_fr_02.jpg
852 * 564
sgn_fr_03.jpg
sgn_fr_03.jpg
1200 * 977
sgn_fr_04.jpg
sgn_fr_04.jpg
1200 * 738
sgn_fr_05.jpg
sgn_fr_05.jpg
1015 * 650
sgn_fr_06.jpg
sgn_fr_06.jpg
891 * 606
sgn_pre1975_01.jpg
sgn_pre1975_01.jpg
701 * 991
sgn_pre1975_02.jpg
sgn_pre1975_02.jpg
1200 * 801
sgn_pre1975_03.jpg
sgn_pre1975_03.jpg
1200 * 817
sgn_pre1975_04.jpg
sgn_pre1975_04.jpg
1200 * 775
sgn_pre1975_05.jpg
sgn_pre1975_05.jpg
1200 * 775
sgn_pre1975_06.jpg
sgn_pre1975_06.jpg
1200 * 813
sgn_pre1975_07.jpg
sgn_pre1975_07.jpg
1200 * 761
sgn_pre1975_08.jpg
sgn_pre1975_08.jpg
1200 * 789
sgn_pre1975_09.jpg
sgn_pre1975_09.jpg
892 * 800
sgn_pre1975_10.jpg
sgn_pre1975_10.jpg
1200 * 804
sgn_pre1975_11.jpg
sgn_pre1975_11.jpg
1200 * 781
sgn_pre1975_12.jpg
sgn_pre1975_12.jpg
933 * 1400
sgn_pre1975_13.jpg
sgn_pre1975_13.jpg
1200 * 784
sgn_pre1975_14.jpg
sgn_pre1975_14.jpg
1200 * 856
sgn_pre1975_15.jpg
sgn_pre1975_15.jpg
1200 * 766
sgn_pre1975_16.jpg
sgn_pre1975_16.jpg
800 * 1157
sgn_pre1975_17.jpg
sgn_pre1975_17.jpg
1057 * 700
sgn_pre1975_18.jpg
sgn_pre1975_18.jpg
1822 * 600
sgn1961_01.jpg
sgn1961_01.jpg
1200 * 798
sgn1961_02.jpg
sgn1961_02.jpg
1200 * 803
sgn1961_03.jpg
sgn1961_03.jpg
1200 * 803
sgn1961_04.jpg
sgn1961_04.jpg
1200 * 798
sgn1961_05.jpg
sgn1961_05.jpg
1200 * 798
sgn1969_01.jpg
sgn1969_01.jpg
1200 * 802

 

Bản đồ Sài Gòn - Saigon Maps

saigon_map01.jpg
saigon_map01.jpg
827 * 985
saigon_map02.jpg
saigon_map02.jpg
2411 * 2466
saigon_map03.jpg
saigon_map03.jpg
1024 * 678
saigon_map04.jpg
saigon_map04.jpg
1756 * 1396
saigon_map05_pre1975.jpg
saigon_map05_pre1975.jpg
2125 * 1349
saigon_map06_pre1975.jpg
saigon_map06_pre1975.jpg
1600 * 1227
saigon_map07.jpg
saigon_map07.jpg
3512 * 2528
saigon_map08.jpg
saigon_map08.jpg
2553 * 1395
saigon_map09.jpg
saigon_map09.jpg
2556 * 2088
saigon_map10.jpg
saigon_map10.jpg
1358 * 1030
saigon_map11_1957b.jpg
saigon_map11_1957b.jpg
5177 * 7496
saigon_map12_1957a.jpg
saigon_map12_1957a.jpg
5172 * 7484
saigon_map13_2009.jpg
saigon_map13_2009.jpg
2045 * 2588
saigon_map14_french.jpg
saigon_map14_french.jpg
759 * 1057
saigon_map15.jpg
saigon_map15.jpg
1575 * 1180
saigon_map16.jpg
saigon_map16.jpg
1440 * 916
sgn_surround.jpg
sgn_surround.jpg
2078 * 1268
sgnmap_fr.jpg
sgnmap_fr.jpg
1474 * 1000
sgnmap_old_citadel.jpg
sgnmap_old_citadel.jpg
1200 * 909
sgnmap1795.jpg
sgnmap1795.jpg
997 * 1400
sgnmap1893.jpg
sgnmap1893.jpg
1200 * 961
sgnmap1934.jpg
sgnmap1934.jpg
992 * 1200
sgnmap1947.jpg
sgnmap1947.jpg
4700 * 6692
sgnmap1961.jpg
sgnmap1961.jpg
1200 * 831

 

Bản đồ Hành chính - Administrative Maps  

huyen_binhchanh.jpg
huyen_binhchanh.jpg
750 * 1071
huyen_cangio.jpg
huyen_cangio.jpg
750 * 1078
huyen_cuchi.jpg
huyen_cuchi.jpg
1000 * 690
huyen_hocmon.jpg
huyen_hocmon.jpg
1000 * 680
huyen_nhabe.jpg
huyen_nhabe.jpg
750 * 1091
quan_binhtan.jpg
quan_binhtan.jpg
750 * 1071
quan_binhthanh.jpg
quan_binhthanh.jpg
1000 * 745
quan_govap.jpg
quan_govap.jpg
1000 * 692
quan_phunhuan.jpg
quan_phunhuan.jpg
873 * 726
quan_tanbinh.jpg
quan_tanbinh.jpg
750 * 1074
quan_tanphu.jpg
quan_tanphu.jpg
497 * 703
quan_thuduc.jpg
quan_thuduc.jpg
1000 * 697
quan01.jpg
quan01.jpg
750 * 988
quan02.jpg
quan02.jpg
1000 * 684
quan03.jpg
quan03.jpg
954 * 813
quan04.jpg
quan04.jpg
1023 * 585
quan05.jpg
quan05.jpg
1000 * 593
quan06.jpg
quan06.jpg
1000 * 832
quan07.jpg
quan07.jpg
750 * 1069
quan08.jpg
quan08.jpg
1000 * 699
quan09.jpg
quan09.jpg
750 * 1055
quan10.jpg
quan10.jpg
786 * 840
quan11.jpg
quan11.jpg
816 * 780
quan12.jpg
quan12.jpg
1000 * 683

  [ Home ]

updated: 11-03-2011