Các tư thế hành thiền
Meditation postures

Hình ảnh sưu tập từ các trang web Internet

 [ Home ]

med_01.jpg
med_01.jpg
1189 * 829
med_02.jpg
med_02.jpg
1207 * 1007
med_03.jpg
med_03.jpg
979 * 600
med_04.jpg
med_04.jpg
1183 * 1202
med_05.jpg
med_05.jpg
1200 * 900
med_06.jpg
med_06.jpg
1200 * 898
med_07.jpg
med_07.jpg
1200 * 844
med_08.jpg
med_08.jpg
1200 * 899
med_09.jpg
med_09.jpg
1132 * 902
med_10.jpg
med_10.jpg
1200 * 900
med_11.jpg
med_11.jpg
969 * 652
med_12.jpg
med_12.jpg
556 * 900

  [ Home ]

updated: 03-11-2010