LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

Sơ lược lịch sử Phật Giáo trong khoảng thời gian 1,500 năm, sau khi Đức Phật nhập diệt cho đến thế kỷ 10-11 TL.

[ Home ]

  1. Đại cương
01_diacau2008.jpg
01_diacau2008.jpg
1617 * 900
02_achau2008.jpg
02_achau2008.jpg
1440 * 900
03_achau_topo.jpg
03_achau_topo.jpg
1174 * 900
04_achau_duong.jpg
04_achau_duong.jpg
1446 * 900
05_ac_buonban.jpg
05_ac_buonban.jpg
991 * 854
06_ac_train.jpg
06_ac_train.jpg
1486 * 900
07_bud_timeline.jpg
07_bud_timeline.jpg
900 * 711
08_bud_timeline.jpg
08_bud_timeline.jpg
959 * 344

[ Home ]

updated: 21-06-2009