Lễ Dâng Y Kathina 2008

Tu viện Bodhinyana (Giác Minh)
Serpentine, Western Australia
 

Hình ảnh Lễ Dâng Y Kathina tại Tu viện Bodhinyana vào ngày 19-10-2008.

[ Home ]

 
kat08-a01.jpg
kat08-a01.jpg
1200 * 900
kat08-a02.jpg
kat08-a02.jpg
1200 * 900
kat08-a03.jpg
kat08-a03.jpg
1200 * 900
kat08-a04.jpg
kat08-a04.jpg
1200 * 900
kat08-a05.jpg
kat08-a05.jpg
1200 * 900
kat08-a06.jpg
kat08-a06.jpg
1200 * 900
kat08-a07.jpg
kat08-a07.jpg
1200 * 900
kat08-a08.jpg
kat08-a08.jpg
1200 * 900
kat08-a09.jpg
kat08-a09.jpg
1195 * 900
kat08-a10.jpg
kat08-a10.jpg
1200 * 900
kat08-a11.jpg
kat08-a11.jpg
1200 * 900
kat08-a12.jpg
kat08-a12.jpg
1200 * 900
kat08-a13.jpg
kat08-a13.jpg
973 * 900
kat08-a14.jpg
kat08-a14.jpg
1200 * 900
kat08-b01.jpg
kat08-b01.jpg
1200 * 900
kat08-b02.jpg
kat08-b02.jpg
1200 * 900
kat08-b03.jpg
kat08-b03.jpg
1200 * 900
kat08-b04.jpg
kat08-b04.jpg
1200 * 900
kat08-b05.jpg
kat08-b05.jpg
1200 * 900
kat08-b06.jpg
kat08-b06.jpg
1200 * 900
kat08-b07.jpg
kat08-b07.jpg
1200 * 900
kat08-b08.jpg
kat08-b08.jpg
1200 * 900
kat08-b09.jpg
kat08-b09.jpg
1200 * 900
kat08-b10.jpg
kat08-b10.jpg
955 * 1200
kat08-b11.jpg
kat08-b11.jpg
1200 * 900
kat08-b12.jpg
kat08-b12.jpg
1200 * 900
kat08-c01.jpg
kat08-c01.jpg
1200 * 900
kat08-c02.jpg
kat08-c02.jpg
1200 * 900
kat08-c03.jpg
kat08-c03.jpg
1200 * 900
kat08-c04.jpg
kat08-c04.jpg
1200 * 900
kat08-c05.jpg
kat08-c05.jpg
1200 * 900
kat08-c06.jpg
kat08-c06.jpg
1200 * 900
kat08-c07.jpg
kat08-c07.jpg
1200 * 900
kat08-c08.jpg
kat08-c08.jpg
1200 * 900
kat08-c09.jpg
kat08-c09.jpg
1200 * 900
kat08-c10.jpg
kat08-c10.jpg
1200 * 900
kat08-c11.jpg
kat08-c11.jpg
1200 * 900
kat08-c12.jpg
kat08-c12.jpg
1200 * 900
kat08-c13.jpg
kat08-c13.jpg
1200 * 900
kat08-d01.jpg
kat08-d01.jpg
1200 * 900
kat08-d02.jpg
kat08-d02.jpg
1200 * 900
kat08-d03.jpg
kat08-d03.jpg
808 * 900
kat08-d04.jpg
kat08-d04.jpg
1200 * 900
kat08-d05.jpg
kat08-d05.jpg
1200 * 900
kat08-d06.jpg
kat08-d06.jpg
1200 * 900
kat08-d07.jpg
kat08-d07.jpg
1200 * 900
kat08-d08.jpg
kat08-d08.jpg
1200 * 900
kat08-d09.jpg
kat08-d09.jpg
1200 * 900
kat08-d10.jpg
kat08-d10.jpg
1200 * 900
kat08-d11.jpg
kat08-d11.jpg
1198 * 900
kat08-e01.jpg
kat08-e01.jpg
1200 * 900
kat08-e02.jpg
kat08-e02.jpg
1200 * 900
kat08-e03.jpg
kat08-e03.jpg
1200 * 900
kat08-e04.jpg
kat08-e04.jpg
1200 * 900
kat08-e05.jpg
kat08-e05.jpg
1200 * 900
kat08-e06.jpg
kat08-e06.jpg
1200 * 900
kat08-f01.jpg
kat08-f01.jpg
1200 * 900
kat08-f02.jpg
kat08-f02.jpg
900 * 1200
kat08-f03.jpg
kat08-f03.jpg
900 * 1200
kat08-f04.jpg
kat08-f04.jpg
1200 * 900
kat08-f05.jpg
kat08-f05.jpg
1200 * 900
kat08-f06.jpg
kat08-f06.jpg
1200 * 900
kat08-f07.jpg
kat08-f07.jpg
1200 * 900
kat08-f08.jpg
kat08-f08.jpg
1200 * 900
kat08-f09.jpg
kat08-f09.jpg
1200 * 900
kat08-f10.jpg
kat08-f10.jpg
1200 * 900
kat08-f11.jpg
kat08-f11.jpg
1200 * 900
kat08-f12.jpg
kat08-f12.jpg
1200 * 900
kat08-f13.jpg
kat08-f13.jpg
1200 * 900
kat08-f14.jpg
kat08-f14.jpg
1200 * 900
kat08-f15.jpg
kat08-f15.jpg
1200 * 900
kat08-f16.jpg
kat08-f16.jpg
1200 * 900
kat08-k01.jpg
kat08-k01.jpg
1200 * 900
kat08-k02.jpg
kat08-k02.jpg
1200 * 900
kat08-k03.jpg
kat08-k03.jpg
1200 * 900
kat08-k04.jpg
kat08-k04.jpg
1200 * 900
kat08-k05.jpg
kat08-k05.jpg
1200 * 900
kat08-k06.jpg
kat08-k06.jpg
1200 * 900
kat08-k07.jpg
kat08-k07.jpg
1200 * 900
kat08-s01.jpg
kat08-s01.jpg
1200 * 900
kat08-s02.jpg
kat08-s02.jpg
900 * 1200
kat08-s03.jpg
kat08-s03.jpg
1200 * 900
kat08-s04.jpg
kat08-s04.jpg
900 * 1200
kat08-s05.jpg
kat08-s05.jpg
900 * 1200
kat08-s06.jpg
kat08-s06.jpg
900 * 1200
kat08-s07.jpg
kat08-s07.jpg
1200 * 900
kat08-s08.jpg
kat08-s08.jpg
900 * 1200
kat08-s09.jpg
kat08-s09.jpg
1200 * 900
kat08-s10.jpg
kat08-s10.jpg
900 * 1200
kat08-s11.jpg
kat08-s11.jpg
1200 * 900
kat08-s12.jpg
kat08-s12.jpg
1200 * 900
kat08-s13.jpg
kat08-s13.jpg
1200 * 900
kat08-s14.jpg
kat08-s14.jpg
1200 * 900
kat08-s15.jpg
kat08-s15.jpg
1200 * 900
kat08-s16.jpg
kat08-s16.jpg
1200 * 900
kat08-s17.jpg
kat08-s17.jpg
1200 * 900
kat08-s18.jpg
kat08-s18.jpg
1200 * 900
kat08-s19.jpg
kat08-s19.jpg
1200 * 900
kat08-s20.jpg
kat08-s20.jpg
1200 * 900
kat08-s21.jpg
kat08-s21.jpg
900 * 1200
kat08-s22.jpg
kat08-s22.jpg
900 * 1200
kat08-s23.jpg
kat08-s23.jpg
1200 * 900
kat08-s24.jpg
kat08-s24.jpg
900 * 1200
kat08-s25.jpg
kat08-s25.jpg
1200 * 900
kat08-s26.jpg
kat08-s26.jpg
900 * 1200
kat08-s27.jpg
kat08-s27.jpg
1200 * 900
kat08-s28.jpg
kat08-s28.jpg
1200 * 900
kat08-s29.jpg
kat08-s29.jpg
1200 * 900
kat08-s30.jpg
kat08-s30.jpg
1200 * 900
kat08-s31.jpg
kat08-s31.jpg
1200 * 900
kat08-s32.jpg
kat08-s32.jpg
1200 * 900
kat08-s33.jpg
kat08-s33.jpg
1200 * 900
kat08-s34.jpg
kat08-s34.jpg
1200 * 900

[ Home ]