Phật tích tại Ấn Độ

Sưu tập hình ảnh Phật tích Ấn Độ từ các trang web trên Internet.

[ Home ]

 
00map01.jpg
00map01.jpg
1440 * 900
00map02.jpg
00map02.jpg
1280 * 999
00map03.jpg
00map03.jpg
1280 * 999
00map04.jpg
00map04.jpg
1328 * 786
00map05.jpg
00map05.jpg
1368 * 900
00map06.jpg
00map06.jpg
742 * 900
01bodhgya01.jpg
01bodhgya01.jpg
1440 * 900
01bodhgya02.jpg
01bodhgya02.jpg
1440 * 900
01bodhgya03.jpg
01bodhgya03.jpg
1440 * 900
01bodhgya04.jpg
01bodhgya04.jpg
1440 * 900
01bodhgya05.jpg
01bodhgya05.jpg
1440 * 900
01bodhgya06.jpg
01bodhgya06.jpg
1145 * 900
01bodhgya06b.jpg
01bodhgya06b.jpg
1200 * 900
01bodhgya07.jpg
01bodhgya07.jpg
1200 * 900
01bodhgya08.jpg
01bodhgya08.jpg
1200 * 900
01bodhgya09.jpg
01bodhgya09.jpg
1200 * 900
01bodhgya10.jpg
01bodhgya10.jpg
1200 * 900
01bodhgya11.jpg
01bodhgya11.jpg
1200 * 900
01bodhgya12.jpg
01bodhgya12.jpg
1200 * 900
01japan01.jpg
01japan01.jpg
1200 * 900
01japan02.jpg
01japan02.jpg
1200 * 900
01neranjara01.jpg
01neranjara01.jpg
1295 * 947
01neranjara02.jpg
01neranjara02.jpg
1200 * 900
01sujata01.jpg
01sujata01.jpg
1200 * 900
01thai01.jpg
01thai01.jpg
1200 * 900
01thai02.jpg
01thai02.jpg
675 * 900
02dongkasiri01.jpg
02dongkasiri01.jpg
1055 * 900
02dongkasiri02.jpg
02dongkasiri02.jpg
800 * 900
03nalanda01.jpg
03nalanda01.jpg
1357 * 900
03nalanda02.jpg
03nalanda02.jpg
1152 * 864
03nalanda03.jpg
03nalanda03.jpg
1200 * 900
03nalanda04.jpg
03nalanda04.jpg
1440 * 875
03rajgir01.jpg
03rajgir01.jpg
1199 * 900
03rajgir02.jpg
03rajgir02.jpg
1200 * 900
03rajgir03.jpg
03rajgir03.jpg
1200 * 900
03rajgir04.jpg
03rajgir04.jpg
1200 * 900
03rajgir05.jpg
03rajgir05.jpg
1200 * 900
03rajgir06.jpg
03rajgir06.jpg
1440 * 900
03rajgir07.jpg
03rajgir07.jpg
1344 * 900
03rajgir08.jpg
03rajgir08.jpg
1344 * 900
03rajgir09.jpg
03rajgir09.jpg
1344 * 900
03rajgir10.jpg
03rajgir10.jpg
1440 * 875
03veluvana01.jpg
03veluvana01.jpg
1597 * 605
03veluvana02.jpg
03veluvana02.jpg
1200 * 900
04varanasi01.jpg
04varanasi01.jpg
1357 * 900
04varanasi02.jpg
04varanasi02.jpg
1200 * 900
04varanasi03.jpg
04varanasi03.jpg
1024 * 750
04varanasi04.jpg
04varanasi04.jpg
1200 * 900
04varanasi05.jpg
04varanasi05.jpg
1344 * 900
05sarnath01.jpg
05sarnath01.jpg
1440 * 900
05sarnath02.jpg
05sarnath02.jpg
1200 * 900
05sarnath03.jpg
05sarnath03.jpg
1440 * 900
05sarnath04.jpg
05sarnath04.jpg
1200 * 900
05sarnath05.jpg
05sarnath05.jpg
1200 * 900
06kusinara01.jpg
06kusinara01.jpg
1199 * 900
06kusinara02.jpg
06kusinara02.jpg
1200 * 900
06kusinara03.jpg
06kusinara03.jpg
1200 * 900
06kusinara04.jpg
06kusinara04.jpg
1331 * 860
06kusinara05.jpg
06kusinara05.jpg
1200 * 900
06kusinara06.jpg
06kusinara06.jpg
1440 * 900
07kapilavatsu_india01.jpg
07kapilavatsu_india01.jpg
1440 * 900
07kapilavatsu_nepal01.jpg
07kapilavatsu_nepal01.jpg
1440 * 900
07kapilavatsu_nepal02.jpg
07kapilavatsu_nepal02.jpg
1372 * 900
07lumbini01.jpg
07lumbini01.jpg
1600 * 1067
07lumbini02.jpg
07lumbini02.jpg
1440 * 900
07lumbini03.jpg
07lumbini03.jpg
1280 * 900
07lumbini04.jpg
07lumbini04.jpg
1200 * 900
07lumbini05.jpg
07lumbini05.jpg
1200 * 900
07lumbini06.jpg
07lumbini06.jpg
762 * 898
07lumbini07.jpg
07lumbini07.jpg
1003 * 900
07lumbini08.jpg
07lumbini08.jpg
1200 * 900
07lumbini09.jpg
07lumbini09.jpg
1440 * 900
07lumbini10.jpg
07lumbini10.jpg
1290 * 2154
07lumbini11.jpg
07lumbini11.jpg
1440 * 897
08jetavana01.jpg
08jetavana01.jpg
1181 * 781
08jetavana02.jpg
08jetavana02.jpg
1200 * 900
08jetavana03.jpg
08jetavana03.jpg
1200 * 900
08jetavana04.jpg
08jetavana04.jpg
1294 * 1132
08jetavana05.jpg
08jetavana05.jpg
1289 * 796
08jetavana06.jpg
08jetavana06.jpg
1815 * 679
08jetavana07.jpg
08jetavana07.jpg
1200 * 900
08jetavana08.jpg
08jetavana08.jpg
1200 * 900
09sankassa01.jpg
09sankassa01.jpg
1200 * 900
09sankassa02.jpg
09sankassa02.jpg
480 * 640
09vesali01.jpg
09vesali01.jpg
1200 * 900
09vesali02.jpg
09vesali02.jpg
1201 * 900
09vesali03.jpg
09vesali03.jpg
752 * 900
09vesali04.jpg
09vesali04.jpg
752 * 900
10delhi01.jpg
10delhi01.jpg
675 * 900
10delhi02.jpg
10delhi02.jpg
1200 * 900
10delhi03.jpg
10delhi03.jpg
1226 * 900
10delhi05.jpg
10delhi05.jpg
1282 * 960
10delhi06.jpg
10delhi06.jpg
1200 * 900
20agra01.jpg
20agra01.jpg
1353 * 900
20tajmahal01.jpg
20tajmahal01.jpg
1200 * 900
20tajmahal02.jpg
20tajmahal02.jpg
1200 * 900
55xuanzang01.jpg
55xuanzang01.jpg
1299 * 901
55xuanzang01b.jpg
55xuanzang01b.jpg
1369 * 903
55xuanzang01c.jpg
55xuanzang01c.jpg
1200 * 900
55xuanzang02.jpg
55xuanzang02.jpg
1200 * 900
55xuanzang03.jpg
55xuanzang03.jpg
720 * 539
55xuanzang04.jpg
55xuanzang04.jpg
500 * 427
56asia_commerce_routes.jpg
56asia_commerce_routes.jpg
1104 * 900

[ Home ]