Các Địa Danh Khác

Chúng tôi cũng đi thăm viếng vài địa danh khác của xứ Ấn:
  • Thành Agra Fort
  • Đền Taj Mahal
  • Thành phố Jaipur (Pink City)
  • Thành Ambar Fort

[index]

 
21-agra_fort-a.jpg
21-agra_fort-a.jpg
640 * 480
21-agra_fort-b.jpg
21-agra_fort-b.jpg
640 * 480
21-ambar_fort.jpg
21-ambar_fort.jpg
640 * 480
21-jaipur.jpg
21-jaipur.jpg
800 * 600
21-jaipur_temple.jpg
21-jaipur_temple.jpg
640 * 480
21-taj_mahal.jpg
21-taj_mahal.jpg
707 * 442

[index]