Sankissa
Sankasya

Theo truyền thuyết, Đức Phật, trong mùa hạ thứ 7, hằng đêm Ngài đến cung trời Tavatimsa giảng Vi Diệu Pháp cho chư thiên và bà Mahamaya, thân mẫu của Ngài. Ban ngày, Ngài tóm tắt lại cho Trưởng lão Xá-Lợi-Phất.

Tại đây, hiện còn di tích một tháp cao, và trụ đá Asoka với hình con voi. Gần đó là đền Bisahari Devi và ao Nagasara, nơi Đức Phật tắm rửa.

[index]

 
18-sankasya-a.jpg
18-sankasya-a.jpg
640 * 480
18-sankasya-b.jpg
18-sankasya-b.jpg
640 * 480
18-sankasya-c.jpg
18-sankasya-c.jpg
640 * 480
18-sankasya-d.jpg
18-sankasya-d.jpg
640 * 480
18-sankasya-e.jpg
18-sankasya-e.jpg
480 * 640
18-sankasya-f.jpg
18-sankasya-f.jpg
640 * 480

[index]