Đàm luận Phật Pháp
- 91 -

Các địa điểm kết tập kinh điển
 

01-tamtang.jpg
01-tamtang.jpg
1396 * 850
02_kettap_map.jpg
02_kettap_map.jpg
902 * 850
03_niendai.jpg
03_niendai.jpg
2353 * 875
04_kettap.jpg
04_kettap.jpg
1137 * 485
05_council1__rajagaha.jpg
05_council1__rajagaha.jpg
1393 * 711
06_council1_sattapanni.jpg
06_council1_sattapanni.jpg
1078 * 850
07_council2_vesali.jpg
07_council2_vesali.jpg
674 * 850
08_council2_vesali.jpg
08_council2_vesali.jpg
1134 * 850
09_council2_vesali.jpg
09_council2_vesali.jpg
1024 * 686
10_council3_patna.jpg
10_council3_patna.jpg
949 * 727
11_council3_patna.jpg
11_council3_patna.jpg
900 * 598
12_council3_patna.jpg
12_council3_patna.jpg
960 * 850
13_council4b_aluvihar.jpg
13_council4b_aluvihar.jpg
1191 * 703
14_council4b_aluvihar.jpg
14_council4b_aluvihar.jpg
1133 * 850
15_council4b_aluvihar.jpg
15_council4b_aluvihar.jpg
1133 * 850
16_council4b_aluvihar.jpg
16_council4b_aluvihar.jpg
1269 * 850
17_council5_kuthodaw.jpg
17_council5_kuthodaw.jpg
1185 * 711
18_council5_kuthodaw.jpg
18_council5_kuthodaw.jpg
1133 * 850
19_council5_kuthodaw.jpg
19_council5_kuthodaw.jpg
681 * 850
20_council5_kuthodaw.jpg
20_council5_kuthodaw.jpg
1133 * 850
21_council5_kuthodaw.jpg
21_council5_kuthodaw.jpg
567 * 850
22_council6_kabaraye.jpg
22_council6_kabaraye.jpg
1154 * 850
23_council6_kabaraye.jpg
23_council6_kabaraye.jpg
912 * 740
24_council6_kabaraye.jpg
24_council6_kabaraye.jpg
912 * 734
25_council6_visit2016.jpg
25_council6_visit2016.jpg
1319 * 850

 

[ Home ]

03/04/2016