Đàm luận Phật Pháp
- 60 -

In the Buddha’s Words – An Anthology of Discourses from the Pali Canon

Bhikkhu Bodhi (2005)


Những lời Phật dạy – Một bản trích lục các bài giảng từ kinh điển Pali

Tỳ-khưu Bodhi (2005)   

 
01-bodhi.jpg
01-bodhi.jpg
897 * 900
02-bodhi_bio.jpg
02-bodhi_bio.jpg
1238 * 870
03-mucluc.jpg
03-mucluc.jpg
1239 * 856
04-hoangphap.jpg
04-hoangphap.jpg
1201 * 901
05-pali_han.jpg
05-pali_han.jpg
897 * 788
06-thukho_pali.jpg
06-thukho_pali.jpg
1018 * 621
07-tamtang_pali.jpg
07-tamtang_pali.jpg
1408 * 813

 

 [ Home ]

08-06-2014