Đàm luận Phật Pháp
- 53 -

Giới thiệu Kinh Pháp Cú
(Dhammapada)  

 
01-hoangphap.jpg
01-hoangphap.jpg
1201 * 901
02-tamtang_pali.jpg
02-tamtang_pali.jpg
1408 * 813
03-phapcu_pali.jpg
03-phapcu_pali.jpg
1289 * 886
04-phapcu_viet.jpg
04-phapcu_viet.jpg
1324 * 888
05-cacbankinhpc.jpg
05-cacbankinhpc.jpg
1325 * 881
06-phapcu_palihan1.jpg
06-phapcu_palihan1.jpg
1208 * 1601
07-phapcu_palihan2.jpg
07-phapcu_palihan2.jpg
1322 * 1583

 

[ Home ]

16-03-2014