- 47 -

Giới thiệu Trường Bộ Kinh
Dīgha Nikāya

 

01-hoangphap.jpg
01-hoangphap.jpg
1922 * 896
02-tamtang_pali.jpg
02-tamtang_pali.jpg
1408 * 813
03-pali_han.jpg
03-pali_han.jpg
897 * 788
04-bo_aham1.jpg
04-bo_aham1.jpg
2185 * 1553
05-truongbo_aham.jpg
05-truongbo_aham.jpg
1004 * 2479
06-truongbo.jpg
06-truongbo.jpg
1239 * 793

[ Home ]
09-09-2012