- 45 -

Vũ trụ quan Phật giáo (2)
Buddhist Cosmology

Tham khảo:

Đức Phật và Phật pháp, Hòa thượng Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Chương 27.
Vi diệu pháp Toát yếu, Hòa thượng Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Chương 4 &5.
Buddhist cosmology, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cosmology 

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ:

 

00_canbanpg.jpg
00_canbanpg.jpg
1072 * 761
01_sky.jpg
01_sky.jpg
1200 * 800
02_batkhatunghi.jpg
02_batkhatunghi.jpg
1077 * 1779
03_tamgioi.jpg
03_tamgioi.jpg
1016 * 713
04_vutrupg.jpg
04_vutrupg.jpg
1376 * 900
05_thegioi.jpg
05_thegioi.jpg
1155 * 772
06_caccoi.jpg
06_caccoi.jpg
1243 * 881
07_luanhoi.jpg
07_luanhoi.jpg
1521 * 1433
08_galaxy.jpg
08_galaxy.jpg
1350 * 900
09_universe.jpg
09_universe.jpg
1039 * 1225
10_thegioi.jpg
10_thegioi.jpg
1070 * 569

[ Home ]
26-08-2012