Đàm luận Phật Pháp
- 42 -

Nghi thức tụng niệm

 [ Home ]

 

 

BÀI TỤNG HẰNG NGÀY

 

 

Đĩa CD kinh tụng "Chanting the Dhamma" dành cho giới cư sĩ, Hội Phật giáo Tây Úc (dạng nén ZIP, 17.8 Mb),
audio MP3-128kbps (20 phút), có kèm bản PDF để theo dõi và tụng theo: chanting_bswa.zip

* Hoặc chỉ tải về bản kinh tụng để theo dõi: kinh_tung_bswa.pdf

 

DEDICATION OF OFFERINGS

01 Preliminary Homage to the Triple Gem.mp3

 

Đảnh lễ cúng dường

Yo so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho
Svākkhāto yena bhagavatā dhammo
Supaṭipanno yassa bhagavato sāvakasaṅgho
Tammayaṁ bhagavantaṁ sadhammaṁ sasaṅghaṁ
Imehi sakkārehi yathārahaṁ āropitehi abhipūjayāma
Sādhu no bhante bhagavā suciraparinibbutopi
Pacchimā-janatā-nukampamānasā
Ime sakkāre duggata-pannākāra-bhūte paṭiggaṇhātu
Amhākaṁ dīgharattaṁ hitāya sukhāya

-(bow)-

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Chánh Giác,
Con xin đảnh lễ Chánh Pháp do Ngài giảng dạy rõ ràng,
Con xin đảnh lễ Tăng-già, các vị đệ tử phạm hạnh cao thượng.
Hướng về Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng,
Con thành tâm đảnh lễ cúng dường.
Cầu xin Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ,
Với lòng Từ bi thương xót chúng sinh,
Chấp nhận các cúng dường nầy,
Để cho con được lợi ích và an vui lâu dài. -(lạy)-

Arahaṁ sammāsambuddho bhagavā
Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi
-(bow)-

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Dhammaṁ namassāmi
-(bow)-

Supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho
Saṅghaṁ namāmi
-(bow)-

Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, Thế Tôn,
Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật. -(lạy)-

Chánh Pháp được Ngài giảng dạy rõ ràng,
Con xin đảnh lễ Phật Pháp nhiệm mầu. -(lạy)-

Chư Thánh Tăng hành trì tốt đẹp,
Con xin đảnh lễ Tăng-già cao thượng. -(lạy)-

 02 Preliminary Homage to the Buddha.mp3

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

 


Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác.
(đọc 3 lần)

RECOLLECTION OF THE BUDDHA

03 Recollection of the Buddha.mp3

Ân đức Phật Bảo

Itipi so bhagavā arahaṁ sammā-sambuddho
Vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū
Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṁ buddho bhagavā
 

Tamahaṁ bhagavantaṁ abhipūjayāmi
Tamahaṁ bhagavantaṁ sirasā namāmi

-(bow)-

Thật thế, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác,
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Con tôn kính Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn.

-(lạy)-

RECOLLECTION OF THE DHAMMA

04 Recollection of the Dhamma.mp3

Ân đức Pháp Bảo

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhī
 

Tamahaṁ dhammaṁ abhipūjayāmi
Tamahaṁ dhammaṁ sirasā namāmi

-(bow)-

 

Giáo pháp của đức Thế Tôn đã khéo được thuyết giảng,
hoàn toàn hiển nhiên, không bị chi phối bởi thời gian,
hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng (Niết-bàn),
và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ.

Con tôn kính Pháp Bảo và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Giáo Pháp.

-(lạy)-

RECOLLECTION OF THE SANGHA

05 Recollection of the Sangha.mp3

Ân đức Tăng Bảo

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Yadidaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā
Esa bhagavato sāvaka-saṅgho
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa

Tamahaṁ saṅghaṁ abhipūjayāmi
Tamahaṁ saṅghaṁ sirasā namāmi

-(bow)-

Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện.
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn.
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có phương pháp.
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ.
Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám).

Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được cung kính,
đáng được thân cận, đáng được cúng dường, đáng được lễ bái,
là nơi để gieo nhân phước báu của thế gian không gì hơn được.

Con tôn kính quý Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Tăng Bảo.

-(lạy)

THREE REFUGES

06 Requesting the Three Refuges and the Five Precepts.mp3

Quy Y Tam Bảo

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

-(bow)-

 


Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác.
(đọc 3 lần)

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba.

-(lạy)-

FIVE PRECEPTS

Thọ Ngũ Giới

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
3. Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
5. Surā-meraya-majjappamā-daṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

-(bow)-

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.
4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.

-(lạy)-

THE EIGHT PRECEPTS

07 Requesting the Three Refuges and the Eight Precepts.mp3
 

Thọ Bát Quan Trai Giới
1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
3. Abrahmācariya veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
5. Surāmeraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
7. Nacca-gīta-vādita-visūkadassana-mālā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
8. Uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

-(bow)-

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm.
4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.
6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn trái giờ.
7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đàn, xem múa hát, nghe đàn kèn, trang điễm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.
8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao, và nơi xinh đẹp.

-(lạy)-
 

RESOLUTION

Phát Nguyện

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
Buddho me saraṇaṃ varaṃ
Etena sacca vajjena
hotu me jayamaṅgalaṃ

 

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
Dhammo me saraṇaṃ varaṃ
Etena sacca vajjena
hotu me jayamaṅgalaṃ

 

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
Saṅgho me saraṇaṃ varaṃ
Etena sacca vajjena
hotu me jayamaṅgalaṃ

SĀDHU SĀDHU SĀDHU!

-(3 bows)-

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo
Chỉ có Đức Phật là quý báu
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo
Đặng cầu sự an lạc đến cho con
Y như lời chân thật nầy.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo
Chỉ có Đức Pháp là quý báu
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo
Đặng cầu sự an lạc đến cho con
Y như lời chân thật nầy.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo
Chỉ có Đức Tăng là quý báu
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo
Đặng cầu sự an lạc đến cho con
Y như lời chân thật nầy.

LÀNH THAY, LÀNH THAY, LÀNH THAY!

-(3 lạy)-

 

5 DAILY RECOLLECTION (AN 5:57)
5 ĐIỀU QUÁN TƯỞNG HẰNG NGÀY (AN 5:57)

10 Five Subjects for Frequent Recollection.mp3

1) Jarā-dhammomhi
jaraṃ anatīto
I am of the nature to age,
I have not gone beyond aging
Tôi sẽ phải già,
không thể nào thoát khỏi già
2) Byādhi-dhammomhi
byādhiṃ anatīto
I am of the nature to sicken,
I have not gone beyond sickness
Tôi sẽ phải bệnh,
không thể nào thoát khỏi bệnh
3) Maraṇa-dhammomhi
maraṇaṃ anatīto
I am of the nature to die,
I have not gone beyond dying
Tôi sẽ phải chết,
không thể nào thoát khỏi chết
4) Sabbehi me
piyehi manāpehi
nānā-bhāvo
vinā-bhāvo
All that is mine,
beloved and pleasing,
will become otherwise,
will become separated from me
Tất cả những gì của tôi,
thương yêu và ưa thích,
sẽ phải thay đổi,
sẽ phải chia lìa
5) Kammassakomhi
kamma-dāyādo
kamma-yoni
kamma-bandhu
kamma-paṭisarano.
Yaṃ kammaṃ karissāmi
kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā
tassa dāyādo bhavissāmi
I am the owner of my kamma,
heir to my kamma,
born of my kamma,
related to my kamma,
abide supported by my kamma.
Whatever kamma I shall do,
for good or for ill,
of that I will be the heir
Tôi là chủ nhân của nghiệp,
thừa tự của nghiệp,
sinh ra từ nghiệp,
quyến thuộc với nghiệp,
nương tựa vào nghiệp.
Bấy cứ nghiệp nào tôi tạo ra,
thiện hay ác,
tôi sẽ là thừa tự của nghiệp ấy.
Evaṃ amhehi abhiṇhaṃ
paccavekkhitabbaṃ
Thus we should frequently recollect Tôi phải thường xuyên quán tưởng
như thế

 

Aniccā vata saṅkhārā
Uppāda vaya dhammino
Uppajjitvā nirujjhanti
Tesaṃ vūpasamo sukho
Hữu vi là vô thường
Thuộc bản tánh sinh diệt
Sinh ra rồi diệt đi
Tịch tịnh, chân an lạc

 

 

In bản tụng để học thuộc lòng

- Tải về bản PDF: chanting_card.pdf

- In ra, cắt dán

- Xếp gấp lại thành 1 tập nhỏ (9 cm x 5.5 cm, cỡ tấm danh thiếp). Xem hình dưới đây.

- Bỏ vào túi áo hay túi xách, để đem theo tụng đọc thường xuyên cho thuộc.

 

- Bản kinh Pali-Việt, dạng PDF, để in trên giấy A4: chanting_pali-viet-eng.pdf

- Bản Pali, dạng PDF, in trên giấy A4, xếp đôi thành A5: chanting_pali.pdf 

 

 

 

KINH TÂM TỪ

 

 

Mettā Sutta

09 The Karaniya Metta Sutta.mp3

Kinh Tâm Từ

Discourse  on  Loving-kindness

08 The Buddha's Words on Loving Kindness.mp3

Karaṇīyam-attha-kusalena
yantasantaṃ padaṃ abhisamecca,

Sakko ujū ca suhujū ca
suvaco cassa mudu anatimānī,

Người khôn khéo làm điều lợi ích
Để có được hạnh phúc an bình:

Phải tài năng, ngay thẳng, công minh
Có lời nói dịu dàng, khiêm tốn

This is what should be done
by one who is skilled in goodness
and who knows the path of peace:

Let them be able and upright,
Straightforward and gentle in speech,
Humble and not conceited,

Santussako ca subharo ca
appakicco ca sallahuka-vutti,

Santindriyo ca nipako ca
appagabbho kulesu ananugiddho.

Sống tri túc, dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn, vui đời giản dị

Thanh tịnh lục căn, và thận trọng
Không hỗn xược, chẳng hay xu nịnh

Contented and easily satisfied,
Not busy with duties, and frugal in their ways.

Peaceful and calm and wise and skillful,
Not proud and demanding in nature.

Na ca khuddamācare kiñci
yena viññū pare upavadeyyuṃ.

Sukhinova khemino hontu
Sabbasattā bhavantu sukhitattā.

Không tạo tác các việc xấu ác
Mà thánh hiền có thể chê bai.

Nguyện an vui đến cho muôn loài
Nguyện chúng sinh thảy đều an lạc.

Let them not do the slightest thing
That the wise would later reprove.

Wishing in gladness and in safety
May all beings be happy.

Ye keci pāṇa-bhūtatthi
tasā vā thāvarā vanavasesā,

Dīghā vā yeva mahantā
majjhimā rassakā aṇukathūlā,

Không bỏ sót một chúng sinh nào
Dù ốm yếu hoặc thường khỏe mạnh

Giống lớn to hoặc loại dài cao
Cỡ trung bình, hoặc ngắn, nhỏ, thô

Whatever living beings there may be,
Whether they are weak or strong, omitting none,

The great or the mighty,
medium, short or small,

Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā
ye ca dūre vasanti avidūre,

Bhūtā vā sambhavesī vā
Sabbasattā bhavantu sukhitattā.

Dù hiện rõ hay không hiện rõ
Ở gần ta hoặc ở nơi xa

Ðã sinh rồi hoặc sắp sinh ra
Nguyện chúng sinh thảy đều an lạc.

The seen and the unseen,
Those living near and far away,

Those born and to be born,
May all beings be happy.

Na paro paraṃ nikubbetha
nātimaññetha katthaci naṃ kiñci,

Byārosanā paṭīgha-saññā
nāñña-maññassa dukkha-miccheyya.

Mong mọi người bất luận ở đâu
Không lừa dối, cũng không khinh rẻ

Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Ðừng mưu toan gây khổ cho nhau

Let none deceive another
or despise any being in any state.

Let none, through anger or ill-will
wish harm upon another.

Mātā yathā niyaṃ putta
māyusā eka-putta-manurakkhe,

Evampi sabba-bhūtesu
mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ.

Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con

Với muôn loài ân cần không khác
Lòng từ mẫn vô lượng vô biên.

Even as the mother protects with her life
her child, her only child ,

So with a boundless heart
should one cherish all living beings.

Mettañca sabba-lokasmi
mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ,

Uddhaṃ adho ca tiriyañca
asambādhaṃ averama-sapattaṃ.

Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
Mở rộng tình thương không giới hạn

Tầng trên, phía dưới, và khoảng giữa
Không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ.

Radiating kindness over the entire world:
Spreading upwards to the skies
and downwards to the depths,

Outwards and unbounded,
free from hatred and ill-will.

Tiṭṭhaṃ  caraṃ nisinno vā
sayāno yāvatassa vitamiddho,

Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya
brahmam-etaṃ vihāra-midhamāhu.

Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi
Trong mọi lúc tinh cần tỉnh thức

Phát triển luôn dòng chánh niệm nầy
Là phạm trú cao thượng nhất đời.

Whether standing or walking,
seated or lying down, free from drowsiness,

One should sustain this recollection.
This is said to be the sublime abiding.

Diṭṭhiñca anupagamma
sīlavā dassanena sampanno,

Kāmesu vineyya gedhaṃ,
Na hi jātuggabbha-seyya puna retī-ti.

Không chấp thủ vào các tà kiến
Có giới hạnh, chánh trí cao vời

Và vượt thắng đắm say trần dục
Không thai sinh vào cõi não phiền.

By not holding to false views,
The pure-hearted one, having clarity of vision,

Being freed from all sense desires,
Is not born again into this world.

 

Lễ bái Tam Bảo

Araham sammāsambuddho bhagavā
Buddham bhagavantam ābhivādemi

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Dhammam namassāmi

Supatipanno bhagavato sāvakasangho
Sangham namāmi

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh
Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng
Con xin lạy đấng Ðại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Bát thánh đạo con đường chánh giác
Ðưa chúng sinh vượt thoát trầm luân
Chân truyền diệu pháp thánh nhân
Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Hòa hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Ðức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Ðời đời tương tục, bốn phương phổ hoằng

*

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Buddham Dhammam Sangham namassāmi

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Ðức ThếTôn, Ngài là bậc Ứng Cúng cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.

Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo.

HỒI HƯỚNG

Chư Thiên ngự trên hư không,
Ðịa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long vương thần lực có nhiều,
Ðồng xin hoan hỷ phước đều chúng con.
Hộ trì Phật giáo Tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu,
Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

THỈNH PHÁP SƯ

Chúng sanh tất cả bốn hàng,
Như sen trong nước minh quang luống chờ.
Trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng,
Trổ hoa lành rải tản mùi hương.
Pháp mầu ánh sáng phi thường,
Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui.

*

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản.
Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi.
Quyết lòng mở đạo dạy đời,
Nhắm vườn Lộc Giả, ngài dời chân sang.

Thuyết pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm Thầy thỉnh dự pháp từ
Ðó là nhóm Kiều Trần Như,
Ðược nếm hương vị Hữu dư Niết Bàn.

Rồi từ đó mở mang giáo pháp,
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn.
Một lòng chẳng thối không mòn.
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm.

Cả tam giới thừa ân phổ cập,
Ðám mưa lành rưới khắp thế gian.
Bởi nhân cớ, tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi.
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.

KỆ HỒI HƯỚNG SAU KHI NGHE PHÁP
(PATIDĀNAGĀTHĀ)

Ngưỡng cầu các đấng chư Thiên.
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày.
Ngự nơi đền tháp xưa nay,
Những nơi biệt thất nơi cây Bồ đề.
Chúng tôi xin hội họp về,
Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng.

Rồi xin hộ độ chư Tăng,
Cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa.
Tỳ Khưu chẳng luận trẻ già,
Cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu.
Thiện nam tín nữ, công phu,
Ðều là thí chủ đồng phù trợ nhân.
Những người trong khắp thôn lân.
Kiều cư châu quận được phần an khương.
Chúng sanh bốn loại không lường
Noãn, thai, thấp, hóa khi nương pháp lành.
Giải thoát pháp bảo nên hành,
Ðặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày.

Cầu cho hưng thạnh lâu dài,
Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang.
Bậc tu xin được bình an,
Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao,
Những quả lợi ích kết mau kịp thì.
Cầu xin pháp bảo hộ trì,
Cho người tu đã quy y Phật rồi.

Xin cho cả thảy chúng tôi,
Tấn hóa trong pháp Phật noi giáo truyền.

KỆ HỒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU

Phước căn con đã tạo thành,
Do thân khẩu ý tu hành gieo nên.
Đều là phước báu vững bền,
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.

Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn,
Chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà.
Chư Thiên Phạm Thiên cùng là,
Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an.

Phước con hồi hướng dâng ban,
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu.
Bằng ai chưa rõ lời cầu,
Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.
Có người làm phước được rày,
Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng.
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung,
Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn.
Chúng sanh thế giới các hàng,
Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.

Xin thâu phước báu cúng dường,
Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.

PHÁT NGUYỆN

Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Phật Bảo từ ân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Pháp Bảo chánh chân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

SÁM HỐI

 Uttamaṅgena vandehaṃ
Pādapaṃ suṃ varuttamaṃ
Buddhe yo khalito doso
Buddho khamatu taṃ mamaṃ

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sinh
Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung

Uttamaṅgena vandehaṃ
Dhammañca duvidhaṃ varaṃ
Dhamme yo khalito doso
Dhammo khamatu taṃ mamaṃ

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sinh
Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung

Uttamaṅgena vandehaṃ
Saṅghañca duvidhottamaṃ
Saṅghe yo khalito doso
Saṅgho khamatu taṃ mamaṃ

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sinh
Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung

Năm điều quán tưởng

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:

1) Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.

2) Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành

3) Ta đây sự chết sẵn dành
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.

4) Ta đây phải chịu phân ly
Nhân vật quí mến ta đi biệt mà

5) Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân minh kết thành.

 

 

ANUMODANĀRAMBHAGĀTHĀ – PHÚC CHÚC, KỆ BỐ CÁO HOAN HỶ

 

Yathā vārivahā pūrā,

Paripūrenti sāgaraṃ.

Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây,

Just as the rivers full of water fill the ocean full,

 

Evameva ito dinnaṃ,

Petānaṃ upakappati.

Cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá vãng.

even so does that here given benefit the dead.

Icchitaṃ paṭṭhitaṃ tumhaṃ,

Khippameva samijjhatu.

Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến người.

Whatever you wish or want, may it quickly be.

Sabbe pūrentu saṅkappā.

Cầu xin những sự suy xét chơn chánh cho được tròn đủ đến người.

May all your wish be fulfilled

Cando paṇṇaraso yathā.

Như trăng trong ngày Rằm.

as the moon on the fifteenth day,

Maṇijotiraso yathā.

(Bằng chẳng vậy) cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.

or as a wish-fulfilling gem.

 

 

 

Sabbītiyo vivajjantu.

Sabbarogo vinassatu.

Mā te bhavatvantarāyo.

Sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh.

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều được dứt khỏi.

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người.

Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ.

May all distress be averted,

May all diseases be destroyed,

May no dangers be for you,

May you be happy, living long.

(x 3)

(x 3)

(x 3)

Abhivādanasīlissa,

Niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,

Cattāro dhammā vaḍḍhanti,

Āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp chúc mừng là: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh, hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam-Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhứt là bậc trì Giới, và bậc Trưởng lão.

 

He of respectful nature who ever the elders honouring,

four qualities for him increase: long life, beauty, happiness and strength.

 

Tác bạch trong lễ Dâng Y Kathina

Tải về bản pdf: kathina.pdf

 

 

[ Home ]

26-08-2020