- 07 -

Lịch sử Kết tập Kinh điển
 

 Tham khảo:

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ & hình ảnh:

 

01-tamtang.jpg
01-tamtang.jpg
1408 * 813
02-pali_han.jpg
02-pali_han.jpg
897 * 788
03_kettap_map.jpg
03_kettap_map.jpg
956 * 901
04_niendai.jpg
04_niendai.jpg
2277 * 867
05_kettap.jpg
05_kettap.jpg
1137 * 485
06_council1__rajagaha.jpg
06_council1__rajagaha.jpg
1393 * 711
07_council1_sattapanni.jpg
07_council1_sattapanni.jpg
1200 * 946
08_council2_vesali.jpg
08_council2_vesali.jpg
752 * 949
09_council2_vesali.jpg
09_council2_vesali.jpg
1024 * 686
10_council2_vesali.jpg
10_council2_vesali.jpg
1201 * 900
11_council2_vesali.jpg
11_council2_vesali.jpg
752 * 900
12_council3_patna.jpg
12_council3_patna.jpg
949 * 727
13_council3_patna.jpg
13_council3_patna.jpg
900 * 598
14_council3_patna.jpg
14_council3_patna.jpg
1024 * 907
15_council4a_peshawar.jpg
15_council4a_peshawar.jpg
1200 * 708
16_council4a_kanishka.jpg
16_council4a_kanishka.jpg
1210 * 599
17_council4b_aluvihar.jpg
17_council4b_aluvihar.jpg
1191 * 703
18_council4b_aluvihar.jpg
18_council4b_aluvihar.jpg
1200 * 900
19_council4b_aluvihar.jpg
19_council4b_aluvihar.jpg
1200 * 900
20_council4b_aluvihar.jpg
20_council4b_aluvihar.jpg
1344 * 900
21_council5_kuthodaw.jpg
21_council5_kuthodaw.jpg
1185 * 711
22_council5_kuthodaw.jpg
22_council5_kuthodaw.jpg
1200 * 900
23_council5_kuthodaw.jpg
23_council5_kuthodaw.jpg
961 * 1200
24_council5_kuthodaw.jpg
24_council5_kuthodaw.jpg
1200 * 900
25_council5_kuthodaw.jpg
25_council5_kuthodaw.jpg
683 * 1024
26_council6_kabaraye.jpg
26_council6_kabaraye.jpg
1191 * 877
27_council6_kabaraye.jpg
27_council6_kabaraye.jpg
912 * 740
28_council6_kabaraye.jpg
28_council6_kabaraye.jpg
912 * 737
29_council6_kabaraye.jpg
29_council6_kabaraye.jpg
912 * 734
30_council6_kabaraye.jpg
30_council6_kabaraye.jpg
912 * 734
31_council6_kabaraye.jpg
31_council6_kabaraye.jpg
706 * 912
32_council6_kabaraye.jpg
32_council6_kabaraye.jpg
912 * 757
33_council6_kabaraye.jpg
33_council6_kabaraye.jpg
912 * 744
34_council6_kabaraye.jpg
34_council6_kabaraye.jpg
1200 * 900
35_council6_kabaraye.jpg
35_council6_kabaraye.jpg
1198 * 401
36_online_tamtang.jpg
36_online_tamtang.jpg
1200 * 1076
37-phanphai.jpg
37-phanphai.jpg
1257 * 913

[ Home ]

02-07-2010