- 06 -

Kinh điển Nam Truyền
 

Tham khảo:

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển (Guide to Tipitaka). Gs. U Ko Lay (Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch).
• Pāli Canon, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon

• Tipitaka: The Pāli Canon, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html 

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ:

 

01-chuongtrinh.jpg
01-chuongtrinh.jpg
997 * 848
02-tamtang_pali.jpg
02-tamtang_pali.jpg
1771 * 2242
03-tamtang_pali2.jpg
03-tamtang_pali2.jpg
1119 * 1116
04-thukho_pali.jpg
04-thukho_pali.jpg
1018 * 621
05-tamtang.jpg
05-tamtang.jpg
1408 * 813
06-pali_han.jpg
06-pali_han.jpg
1071 * 864
07-pali_def.jpg
07-pali_def.jpg
983 * 693
08-india_buddha.jpg
08-india_buddha.jpg
1022 * 713
09-pali_scripts.jpg
09-pali_scripts.jpg
1193 * 901
10-namotassa.jpg
10-namotassa.jpg
1036 * 693
11-alpha.jpg
11-alpha.jpg
1103 * 720
12-trichdan.jpg
12-trichdan.jpg
1057 * 1085
13-palm01.jpg
13-palm01.jpg
875 * 796
14-palm02.jpg
14-palm02.jpg
900 * 1200
15-palm03.jpg
15-palm03.jpg
1440 * 900
16-palm04.jpg
16-palm04.jpg
1090 * 851
17-palm05.jpg
17-palm05.jpg
1228 * 826
18-palm06.jpg
18-palm06.jpg
1201 * 896
19-palm07.jpg
19-palm07.jpg
1200 * 900
20-palm08.jpg
20-palm08.jpg
1200 * 900
21-palm09.jpg
21-palm09.jpg
1200 * 900
22-palm10.jpg
22-palm10.jpg
1200 * 900
23-siam1893a.jpg
23-siam1893a.jpg
1280 * 841
24-siam1893b.jpg
24-siam1893b.jpg
1200 * 900
25-siam1893c.jpg
25-siam1893c.jpg
670 * 1024
26-siam2007a.jpg
26-siam2007a.jpg
1024 * 768
99-tamtang_pali3.jpg
99-tamtang_pali3.jpg
1744 * 4096

 

[ Home ]
25-06-2010