- 05 -

Vũ trụ quan Phật giáo
Buddhist Cosmology

Tham khảo:

Đức Phật và Phật pháp, Hòa thượng Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Chương 27.
Vi diệu pháp Toát yếu, Hòa thượng Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Chương 4 &5.
Buddhist cosmology, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cosmology 

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ:

 

01_sky.jpg
01_sky.jpg
1200 * 800
02_batkhatunghi.jpg
02_batkhatunghi.jpg
1077 * 1779
03_tamgioi.jpg
03_tamgioi.jpg
1016 * 713
04_luanhoi.jpg
04_luanhoi.jpg
1521 * 1433
05_vutrupg.jpg
05_vutrupg.jpg
1376 * 900
06_jompul.jpg
06_jompul.jpg
1497 * 1387
07_bonvua.jpg
07_bonvua.jpg
1600 * 531
08_doluong.jpg
08_doluong.jpg
1188 * 428
09_caccoi.jpg
09_caccoi.jpg
1243 * 881
10_thegioi.jpg
10_thegioi.jpg
1155 * 772
11_galaxy.jpg
11_galaxy.jpg
1350 * 900
12_solar.jpg
12_solar.jpg
1500 * 490
13_hubble.jpg
13_hubble.jpg
1442 * 902
14_wmap.jpg
14_wmap.jpg
1200 * 900
15_milky.jpg
15_milky.jpg
824 * 900
16_universe.jpg
16_universe.jpg
1039 * 1225
17_time_warp.jpg
17_time_warp.jpg
1000 * 1000
18_thegioi.jpg
18_thegioi.jpg
1070 * 569

[ Home ]
18-06-2010