Hình tượng Đức Phật, 2010

Hình ảnh tượng Đức Phật do chúng tôi chụp tại các chùa ở Sài Gòn, Huế, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tháng 2 và tháng 3, 2010.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com )

[ Home ]

budvn2010_01.jpg
budvn2010_01.jpg
1200 * 900
budvn2010_02.jpg
budvn2010_02.jpg
1200 * 900
budvn2010_03.jpg
budvn2010_03.jpg
1200 * 900
budvn2010_04.jpg
budvn2010_04.jpg
1200 * 900
budvn2010_05.jpg
budvn2010_05.jpg
900 * 1200
budvn2010_06.jpg
budvn2010_06.jpg
1200 * 1144
budvn2010_07.jpg
budvn2010_07.jpg
900 * 1200
budvn2010_08.jpg
budvn2010_08.jpg
900 * 1200
budvn2010_09.jpg
budvn2010_09.jpg
1200 * 900
budvn2010_10.jpg
budvn2010_10.jpg
989 * 1097
budvn2010_11.jpg
budvn2010_11.jpg
1200 * 900
budvn2010_12.jpg
budvn2010_12.jpg
1200 * 900
budvn2010_13.jpg
budvn2010_13.jpg
1200 * 900
budvn2010_14.jpg
budvn2010_14.jpg
1200 * 900
budvn2010_15.jpg
budvn2010_15.jpg
1200 * 900
budvn2010_16.jpg
budvn2010_16.jpg
1051 * 1200
budvn2010_17.jpg
budvn2010_17.jpg
1200 * 900
budvn2010_18.jpg
budvn2010_18.jpg
1200 * 900
budvn2010_19.jpg
budvn2010_19.jpg
1200 * 900
budvn2010_20.jpg
budvn2010_20.jpg
1200 * 900
budvn2010_21.jpg
budvn2010_21.jpg
1200 * 900
budvn2010_22.jpg
budvn2010_22.jpg
900 * 1200
budvn2010_23.jpg
budvn2010_23.jpg
1200 * 900
budvn2010_24.jpg
budvn2010_24.jpg
1200 * 900
budvn2010_25.jpg
budvn2010_25.jpg
1200 * 900
budvn2010_26.jpg
budvn2010_26.jpg
900 * 1200
budvn2010_27.jpg
budvn2010_27.jpg
1200 * 900
budvn2010_28.jpg
budvn2010_28.jpg
1200 * 900
budvn2010_29.jpg
budvn2010_29.jpg
1200 * 900
budvn2010_30.jpg
budvn2010_30.jpg
1200 * 900
budvn2010_31.jpg
budvn2010_31.jpg
900 * 1200
budvn2010_32.jpg
budvn2010_32.jpg
1213 * 1200
budvn2010_33.jpg
budvn2010_33.jpg
1200 * 900
budvn2010_34.jpg
budvn2010_34.jpg
1200 * 900
budvn2010_35.jpg
budvn2010_35.jpg
1200 * 900
budvn2010_36.jpg
budvn2010_36.jpg
900 * 1200
budvn2010_37.jpg
budvn2010_37.jpg
1079 * 900
budvn2010_38.jpg
budvn2010_38.jpg
1049 * 900
budvn2010_39.jpg
budvn2010_39.jpg
1028 * 1200
budvn2010_40.jpg
budvn2010_40.jpg
1200 * 900
budvn2010_41.jpg
budvn2010_41.jpg
885 * 1200
budvn2010_42.jpg
budvn2010_42.jpg
989 * 1200
budvn2010_43.jpg
budvn2010_43.jpg
968 * 1200
budvn2010_44.jpg
budvn2010_44.jpg
1200 * 900
budvn2010_45.jpg
budvn2010_45.jpg
1200 * 900
budvn2010_46.jpg
budvn2010_46.jpg
900 * 1200
budvn2010_47.jpg
budvn2010_47.jpg
1199 * 900
budvn2010_48.jpg
budvn2010_48.jpg
1200 * 900
budvn2010_49.jpg
budvn2010_49.jpg
1200 * 900
budvn2010_50.jpg
budvn2010_50.jpg
1200 * 900
budvn2010_51.jpg
budvn2010_51.jpg
1200 * 900
budvn2010_52.jpg
budvn2010_52.jpg
1200 * 900
budvn2010_53.jpg
budvn2010_53.jpg
900 * 1200
budvn2010_54.jpg
budvn2010_54.jpg
900 * 1200
budvn2010_55.jpg
budvn2010_55.jpg
900 * 1200
budvn2010_56.jpg
budvn2010_56.jpg
1200 * 900
budvn2010_57.jpg
budvn2010_57.jpg
1200 * 900
budvn2010_58.jpg
budvn2010_58.jpg
900 * 1200
budvn2010_59.jpg
budvn2010_59.jpg
1178 * 900
budvn2010_60.jpg
budvn2010_60.jpg
1200 * 900
budvn2010_61.jpg
budvn2010_61.jpg
1200 * 901
budvn2010_62.jpg
budvn2010_62.jpg
1200 * 900
budvn2010_63.jpg
budvn2010_63.jpg
1200 * 900
budvn2010_64.jpg
budvn2010_64.jpg
1200 * 900
budvn2010_65.jpg
budvn2010_65.jpg
967 * 1200
budvn2010_66.jpg
budvn2010_66.jpg
885 * 900
budvn2010_67.jpg
budvn2010_67.jpg
1200 * 900
budvn2010_68.jpg
budvn2010_68.jpg
1200 * 900

[ Home ]

updated: 20-03-2010