Hình tượng Đức Phật

Hình ảnh tượng Đức Phật do chúng tôi chụp tại Việt Nam vào đầu năm 2009.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com )

[ Home ]

 
buddha_vn2009-01.jpg
buddha_vn2009-01.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-02.jpg
buddha_vn2009-02.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-03.jpg
buddha_vn2009-03.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-04.jpg
buddha_vn2009-04.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-05.jpg
buddha_vn2009-05.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-06.jpg
buddha_vn2009-06.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-07.jpg
buddha_vn2009-07.jpg
1000 * 900
buddha_vn2009-08.jpg
buddha_vn2009-08.jpg
835 * 900
buddha_vn2009-09.jpg
buddha_vn2009-09.jpg
767 * 900
buddha_vn2009-10.jpg
buddha_vn2009-10.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-11.jpg
buddha_vn2009-11.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-12.jpg
buddha_vn2009-12.jpg
1202 * 900
buddha_vn2009-13.jpg
buddha_vn2009-13.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-14.jpg
buddha_vn2009-14.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-15.jpg
buddha_vn2009-15.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-16.jpg
buddha_vn2009-16.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-17.jpg
buddha_vn2009-17.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-18.jpg
buddha_vn2009-18.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-19.jpg
buddha_vn2009-19.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-20.jpg
buddha_vn2009-20.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-21.jpg
buddha_vn2009-21.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-22.jpg
buddha_vn2009-22.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-23.jpg
buddha_vn2009-23.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-24.jpg
buddha_vn2009-24.jpg
837 * 899
buddha_vn2009-25.jpg
buddha_vn2009-25.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-26.jpg
buddha_vn2009-26.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-27.jpg
buddha_vn2009-27.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-28.jpg
buddha_vn2009-28.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-29.jpg
buddha_vn2009-29.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-30.jpg
buddha_vn2009-30.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-31.jpg
buddha_vn2009-31.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-32.jpg
buddha_vn2009-32.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-33.jpg
buddha_vn2009-33.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-34.jpg
buddha_vn2009-34.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-35.jpg
buddha_vn2009-35.jpg
1042 * 900
buddha_vn2009-36.jpg
buddha_vn2009-36.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-37.jpg
buddha_vn2009-37.jpg
1199 * 900
buddha_vn2009-38.jpg
buddha_vn2009-38.jpg
1061 * 900
buddha_vn2009-39.jpg
buddha_vn2009-39.jpg
859 * 900
buddha_vn2009-40.jpg
buddha_vn2009-40.jpg
979 * 900
buddha_vn2009-41.jpg
buddha_vn2009-41.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-42.jpg
buddha_vn2009-42.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-43.jpg
buddha_vn2009-43.jpg
925 * 900
buddha_vn2009-44.jpg
buddha_vn2009-44.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-45.jpg
buddha_vn2009-45.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-46.jpg
buddha_vn2009-46.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-47.jpg
buddha_vn2009-47.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-48.jpg
buddha_vn2009-48.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-49.jpg
buddha_vn2009-49.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-50.jpg
buddha_vn2009-50.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-51.jpg
buddha_vn2009-51.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-52.jpg
buddha_vn2009-52.jpg
1200 * 901
buddha_vn2009-53.jpg
buddha_vn2009-53.jpg
1130 * 900
buddha_vn2009-54.jpg
buddha_vn2009-54.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-55.jpg
buddha_vn2009-55.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-56.jpg
buddha_vn2009-56.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-57.jpg
buddha_vn2009-57.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-58.jpg
buddha_vn2009-58.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-59.jpg
buddha_vn2009-59.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-60.jpg
buddha_vn2009-60.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-61.jpg
buddha_vn2009-61.jpg
1199 * 900
buddha_vn2009-62.jpg
buddha_vn2009-62.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-63.jpg
buddha_vn2009-63.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-64.jpg
buddha_vn2009-64.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-65.jpg
buddha_vn2009-65.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-66.jpg
buddha_vn2009-66.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-67.jpg
buddha_vn2009-67.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-68.jpg
buddha_vn2009-68.jpg
1098 * 900
buddha_vn2009-69.jpg
buddha_vn2009-69.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-70.jpg
buddha_vn2009-70.jpg
1082 * 900
buddha_vn2009-71.jpg
buddha_vn2009-71.jpg
1152 * 900
buddha_vn2009-72.jpg
buddha_vn2009-72.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-73.jpg
buddha_vn2009-73.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-74.jpg
buddha_vn2009-74.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-75.jpg
buddha_vn2009-75.jpg
907 * 900
buddha_vn2009-76.jpg
buddha_vn2009-76.jpg
891 * 900
buddha_vn2009-77.jpg
buddha_vn2009-77.jpg
1200 * 896
buddha_vn2009-78.jpg
buddha_vn2009-78.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-79.jpg
buddha_vn2009-79.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-80.jpg
buddha_vn2009-80.jpg
1114 * 900
buddha_vn2009-81.jpg
buddha_vn2009-81.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-82.jpg
buddha_vn2009-82.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-83.jpg
buddha_vn2009-83.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-84.jpg
buddha_vn2009-84.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-85.jpg
buddha_vn2009-85.jpg
775 * 900
buddha_vn2009-86.jpg
buddha_vn2009-86.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-87.jpg
buddha_vn2009-87.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-88.jpg
buddha_vn2009-88.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-89.jpg
buddha_vn2009-89.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-90.jpg
buddha_vn2009-90.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-91.jpg
buddha_vn2009-91.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-92.jpg
buddha_vn2009-92.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-93.jpg
buddha_vn2009-93.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-94.jpg
buddha_vn2009-94.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-95.jpg
buddha_vn2009-95.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-96.jpg
buddha_vn2009-96.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-97.jpg
buddha_vn2009-97.jpg
1199 * 900
buddha_vn2009-98.jpg
buddha_vn2009-98.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-99.jpg
buddha_vn2009-99.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-100.jpg
buddha_vn2009-100.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-101.jpg
buddha_vn2009-101.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-102.jpg
buddha_vn2009-102.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-103.jpg
buddha_vn2009-103.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-104.jpg
buddha_vn2009-104.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-105.jpg
buddha_vn2009-105.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-106.jpg
buddha_vn2009-106.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-107.jpg
buddha_vn2009-107.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-108.jpg
buddha_vn2009-108.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-109.jpg
buddha_vn2009-109.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-110.jpg
buddha_vn2009-110.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-111.jpg
buddha_vn2009-111.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-112.jpg
buddha_vn2009-112.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-113.jpg
buddha_vn2009-113.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-114.jpg
buddha_vn2009-114.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-115.jpg
buddha_vn2009-115.jpg
1110 * 900
buddha_vn2009-116.jpg
buddha_vn2009-116.jpg
1200 * 899
buddha_vn2009-117.jpg
buddha_vn2009-117.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-118.jpg
buddha_vn2009-118.jpg
892 * 900
buddha_vn2009-119.jpg
buddha_vn2009-119.jpg
1199 * 900
buddha_vn2009-120.jpg
buddha_vn2009-120.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-121.jpg
buddha_vn2009-121.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-122.jpg
buddha_vn2009-122.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-123.jpg
buddha_vn2009-123.jpg
803 * 900
buddha_vn2009-124.jpg
buddha_vn2009-124.jpg
549 * 739
buddha_vn2009-125.jpg
buddha_vn2009-125.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-126.jpg
buddha_vn2009-126.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-127.jpg
buddha_vn2009-127.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-128.jpg
buddha_vn2009-128.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-129.jpg
buddha_vn2009-129.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-130.jpg
buddha_vn2009-130.jpg
1201 * 900
buddha_vn2009-131.jpg
buddha_vn2009-131.jpg
801 * 601
buddha_vn2009-132.jpg
buddha_vn2009-132.jpg
675 * 900
buddha_vn2009-133.jpg
buddha_vn2009-133.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-134.jpg
buddha_vn2009-134.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-135.jpg
buddha_vn2009-135.jpg
819 * 900
buddha_vn2009-136.jpg
buddha_vn2009-136.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-137.jpg
buddha_vn2009-137.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-138.jpg
buddha_vn2009-138.jpg
1200 * 900
buddha_vn2009-139.jpg
buddha_vn2009-139.jpg
944 * 900
buddha_vn2009-140.jpg
buddha_vn2009-140.jpg
1200 * 900

[ Home ]

updated: 16-03-2009