Hình tượng Đức Phật

Việt Nam, 2006-2008

Hình ảnh tượng Đức Phật do chúng tôi chụp tại Việt Nam trong các năm 2006, 2007, và 2008.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com )

[ Home ]

budvn_01.jpg
budvn_01.jpg
1005 * 900
budvn_02.jpg
budvn_02.jpg
1200 * 900
budvn_03.jpg
budvn_03.jpg
1200 * 900
budvn_04.jpg
budvn_04.jpg
1200 * 900
budvn_05.jpg
budvn_05.jpg
887 * 900
budvn_06.jpg
budvn_06.jpg
791 * 900
budvn_07.jpg
budvn_07.jpg
1200 * 900
budvn_08.jpg
budvn_08.jpg
1200 * 900
budvn_09.jpg
budvn_09.jpg
1200 * 900
budvn_10.jpg
budvn_10.jpg
1200 * 900
budvn_100.jpg
budvn_100.jpg
700 * 900
budvn_101.jpg
budvn_101.jpg
675 * 900
budvn_102.jpg
budvn_102.jpg
1200 * 900
budvn_103.jpg
budvn_103.jpg
1200 * 900
budvn_104.jpg
budvn_104.jpg
1200 * 900
budvn_105.jpg
budvn_105.jpg
1200 * 900
budvn_106.jpg
budvn_106.jpg
1200 * 900
budvn_107.jpg
budvn_107.jpg
862 * 900
budvn_108.jpg
budvn_108.jpg
889 * 900
budvn_109.jpg
budvn_109.jpg
1200 * 900
budvn_11.jpg
budvn_11.jpg
1200 * 900
budvn_110.jpg
budvn_110.jpg
1200 * 900
budvn_111.jpg
budvn_111.jpg
1200 * 899
budvn_112.jpg
budvn_112.jpg
1200 * 900
budvn_113.jpg
budvn_113.jpg
785 * 900
budvn_114.jpg
budvn_114.jpg
751 * 900
budvn_115.jpg
budvn_115.jpg
1200 * 900
budvn_116.jpg
budvn_116.jpg
1200 * 900
budvn_117.jpg
budvn_117.jpg
1010 * 900
budvn_118.jpg
budvn_118.jpg
1200 * 900
budvn_119.jpg
budvn_119.jpg
1200 * 900
budvn_12.jpg
budvn_12.jpg
1200 * 900
budvn_120.jpg
budvn_120.jpg
1200 * 900
budvn_121.jpg
budvn_121.jpg
889 * 900
budvn_122.jpg
budvn_122.jpg
893 * 900
budvn_123.jpg
budvn_123.jpg
1200 * 900
budvn_124.jpg
budvn_124.jpg
1200 * 900
budvn_125.jpg
budvn_125.jpg
675 * 900
budvn_126.jpg
budvn_126.jpg
1200 * 900
budvn_127.jpg
budvn_127.jpg
1200 * 900
budvn_128.jpg
budvn_128.jpg
1200 * 900
budvn_129.jpg
budvn_129.jpg
1200 * 900
budvn_13.jpg
budvn_13.jpg
705 * 900
budvn_130.jpg
budvn_130.jpg
1200 * 900
budvn_131.jpg
budvn_131.jpg
1049 * 900
budvn_132.jpg
budvn_132.jpg
1200 * 900
budvn_133.jpg
budvn_133.jpg
1200 * 900
budvn_134.jpg
budvn_134.jpg
872 * 900
budvn_135.jpg
budvn_135.jpg
1200 * 900
budvn_136.jpg
budvn_136.jpg
1154 * 900
budvn_137.jpg
budvn_137.jpg
1200 * 900
budvn_138.jpg
budvn_138.jpg
893 * 900
budvn_139.jpg
budvn_139.jpg
859 * 900
budvn_14.jpg
budvn_14.jpg
1200 * 900
budvn_140.jpg
budvn_140.jpg
1200 * 900
budvn_141.jpg
budvn_141.jpg
1200 * 900
budvn_142.jpg
budvn_142.jpg
1061 * 900
budvn_143.jpg
budvn_143.jpg
948 * 900
budvn_144.jpg
budvn_144.jpg
1200 * 900
budvn_145.jpg
budvn_145.jpg
1200 * 900
budvn_146.jpg
budvn_146.jpg
1200 * 900
budvn_147.jpg
budvn_147.jpg
1200 * 900
budvn_148.jpg
budvn_148.jpg
1200 * 900
budvn_149.jpg
budvn_149.jpg
2592 * 1944
budvn_15.jpg
budvn_15.jpg
1200 * 900
budvn_150.jpg
budvn_150.jpg
1200 * 900
budvn_151.jpg
budvn_151.jpg
889 * 900
budvn_152.jpg
budvn_152.jpg
1200 * 900
budvn_153.jpg
budvn_153.jpg
995 * 900
budvn_154.jpg
budvn_154.jpg
1200 * 900
budvn_155.jpg
budvn_155.jpg
739 * 900
budvn_156.jpg
budvn_156.jpg
1200 * 900
budvn_157.jpg
budvn_157.jpg
801 * 900
budvn_158.jpg
budvn_158.jpg
1200 * 898
budvn_159.jpg
budvn_159.jpg
1200 * 900
budvn_16.jpg
budvn_16.jpg
1200 * 900
budvn_160.jpg
budvn_160.jpg
1200 * 900
budvn_161.jpg
budvn_161.jpg
1200 * 900
budvn_162.jpg
budvn_162.jpg
1200 * 900
budvn_163.jpg
budvn_163.jpg
1200 * 900
budvn_164.jpg
budvn_164.jpg
1200 * 900
budvn_165.jpg
budvn_165.jpg
1200 * 900
budvn_166.jpg
budvn_166.jpg
1200 * 900
budvn_167.jpg
budvn_167.jpg
924 * 900
budvn_168.jpg
budvn_168.jpg
1200 * 900
budvn_169.jpg
budvn_169.jpg
1200 * 900
budvn_17.jpg
budvn_17.jpg
1200 * 900
budvn_170.jpg
budvn_170.jpg
1200 * 971
budvn_171.jpg
budvn_171.jpg
675 * 900
budvn_172.jpg
budvn_172.jpg
1200 * 900
budvn_173.jpg
budvn_173.jpg
925 * 900
budvn_174.jpg
budvn_174.jpg
1200 * 900
budvn_175.jpg
budvn_175.jpg
1200 * 900
budvn_176.jpg
budvn_176.jpg
1200 * 900
budvn_177.jpg
budvn_177.jpg
1200 * 900
budvn_178.jpg
budvn_178.jpg
675 * 900
budvn_179.jpg
budvn_179.jpg
675 * 900
budvn_18.jpg
budvn_18.jpg
1200 * 900
budvn_180.jpg
budvn_180.jpg
1200 * 807
budvn_181.jpg
budvn_181.jpg
1200 * 900
budvn_182.jpg
budvn_182.jpg
675 * 900
budvn_183.jpg
budvn_183.jpg
1200 * 900
budvn_184.jpg
budvn_184.jpg
1200 * 900
budvn_185.jpg
budvn_185.jpg
1200 * 900
budvn_186.jpg
budvn_186.jpg
1383 * 900
budvn_187.jpg
budvn_187.jpg
1200 * 900
budvn_188.jpg
budvn_188.jpg
830 * 900
budvn_189.jpg
budvn_189.jpg
935 * 900
budvn_19.jpg
budvn_19.jpg
1200 * 900
budvn_190.jpg
budvn_190.jpg
1200 * 900
budvn_191.jpg
budvn_191.jpg
851 * 900
budvn_192.jpg
budvn_192.jpg
1200 * 900
budvn_193.jpg
budvn_193.jpg
1200 * 900
budvn_194.jpg
budvn_194.jpg
1200 * 900
budvn_195.jpg
budvn_195.jpg
1200 * 900
budvn_196.jpg
budvn_196.jpg
1200 * 900
budvn_197.jpg
budvn_197.jpg
1200 * 900
budvn_198.jpg
budvn_198.jpg
1200 * 898
budvn_199.jpg
budvn_199.jpg
1200 * 900
budvn_20.jpg
budvn_20.jpg
1200 * 900
budvn_200.jpg
budvn_200.jpg
1200 * 900
budvn_201.jpg
budvn_201.jpg
1200 * 900
budvn_202.jpg
budvn_202.jpg
1200 * 900
budvn_203.jpg
budvn_203.jpg
1200 * 900
budvn_204.jpg
budvn_204.jpg
1200 * 900
budvn_205.jpg
budvn_205.jpg
1200 * 900
budvn_206.jpg
budvn_206.jpg
1200 * 900
budvn_207.jpg
budvn_207.jpg
1200 * 900
budvn_208.jpg
budvn_208.jpg
675 * 900
budvn_209.jpg
budvn_209.jpg
675 * 900
budvn_21.jpg
budvn_21.jpg
1200 * 900
budvn_210.jpg
budvn_210.jpg
1150 * 900
budvn_211.jpg
budvn_211.jpg
1200 * 900
budvn_212.jpg
budvn_212.jpg
675 * 900
budvn_213.jpg
budvn_213.jpg
675 * 900
budvn_214.jpg
budvn_214.jpg
1200 * 900
budvn_215.jpg
budvn_215.jpg
1200 * 900
budvn_216.jpg
budvn_216.jpg
780 * 900
budvn_217.jpg
budvn_217.jpg
1200 * 900
budvn_218.jpg
budvn_218.jpg
1200 * 900
budvn_219.jpg
budvn_219.jpg
1200 * 900
budvn_22.jpg
budvn_22.jpg
866 * 900
budvn_220.jpg
budvn_220.jpg
1200 * 900
budvn_221.jpg
budvn_221.jpg
1200 * 900
budvn_222.jpg
budvn_222.jpg
889 * 900
budvn_223.jpg
budvn_223.jpg
960 * 900
budvn_224.jpg
budvn_224.jpg
960 * 900
budvn_225.jpg
budvn_225.jpg
960 * 900
budvn_226.jpg
budvn_226.jpg
825 * 900
budvn_227.jpg
budvn_227.jpg
1200 * 900
budvn_228.jpg
budvn_228.jpg
1200 * 900
budvn_229.jpg
budvn_229.jpg
1200 * 900
budvn_23.jpg
budvn_23.jpg
1200 * 900
budvn_230.jpg
budvn_230.jpg
1200 * 900
budvn_231.jpg
budvn_231.jpg
1200 * 900
budvn_232.jpg
budvn_232.jpg
712 * 900
budvn_233.jpg
budvn_233.jpg
675 * 900
budvn_234.jpg
budvn_234.jpg
955 * 900
budvn_235.jpg
budvn_235.jpg
1200 * 900
budvn_236.jpg
budvn_236.jpg
1200 * 900
budvn_237.jpg
budvn_237.jpg
1200 * 900
budvn_238.jpg
budvn_238.jpg
1200 * 900
budvn_239.jpg
budvn_239.jpg
1200 * 900
budvn_24.jpg
budvn_24.jpg
1200 * 900
budvn_240.jpg
budvn_240.jpg
784 * 900
budvn_241.jpg
budvn_241.jpg
655 * 900
budvn_242.jpg
budvn_242.jpg
1200 * 900
budvn_243.jpg
budvn_243.jpg
1200 * 900
budvn_244.jpg
budvn_244.jpg
1200 * 900
budvn_245.jpg
budvn_245.jpg
1003 * 900
budvn_246.jpg
budvn_246.jpg
623 * 900
budvn_247.jpg
budvn_247.jpg
1200 * 900
budvn_248.jpg
budvn_248.jpg
1200 * 900
budvn_249.jpg
budvn_249.jpg
1200 * 900
budvn_25.jpg
budvn_25.jpg
1200 * 900
budvn_250.jpg
budvn_250.jpg
2592 * 1944
budvn_251.jpg
budvn_251.jpg
1200 * 901
budvn_252.jpg
budvn_252.jpg
1200 * 900
budvn_253.jpg
budvn_253.jpg
675 * 900
budvn_254.jpg
budvn_254.jpg
1200 * 900
budvn_255.jpg
budvn_255.jpg
1200 * 900
budvn_256.jpg
budvn_256.jpg
808 * 900
budvn_257.jpg
budvn_257.jpg
1200 * 900
budvn_258.jpg
budvn_258.jpg
1200 * 900
budvn_259.jpg
budvn_259.jpg
675 * 900
budvn_26.jpg
budvn_26.jpg
1200 * 899
budvn_260.jpg
budvn_260.jpg
1200 * 900
budvn_261.jpg
budvn_261.jpg
1200 * 900
budvn_262.jpg
budvn_262.jpg
1200 * 900
budvn_263.jpg
budvn_263.jpg
1200 * 900
budvn_264.jpg
budvn_264.jpg
1200 * 900
budvn_265.jpg
budvn_265.jpg
1200 * 900
budvn_266.jpg
budvn_266.jpg
1102 * 900
budvn_267.jpg
budvn_267.jpg
1200 * 900
budvn_268.jpg
budvn_268.jpg
1200 * 900
budvn_269.jpg
budvn_269.jpg
1200 * 900
budvn_27.jpg
budvn_27.jpg
1200 * 900
budvn_270.jpg
budvn_270.jpg
939 * 900
budvn_271.jpg
budvn_271.jpg
1200 * 900
budvn_272.jpg
budvn_272.jpg
785 * 900
budvn_273.jpg
budvn_273.jpg
1200 * 900
budvn_274.jpg
budvn_274.jpg
1200 * 900
budvn_275.jpg
budvn_275.jpg
1200 * 900
budvn_276.jpg
budvn_276.jpg
1200 * 900
budvn_277.jpg
budvn_277.jpg
960 * 900
budvn_278.jpg
budvn_278.jpg
1200 * 900
budvn_279.jpg
budvn_279.jpg
1200 * 900
budvn_28.jpg
budvn_28.jpg
1200 * 900
budvn_280.jpg
budvn_280.jpg
1200 * 900
budvn_281.jpg
budvn_281.jpg
1200 * 900
budvn_282.jpg
budvn_282.jpg
1200 * 900
budvn_283.jpg
budvn_283.jpg
1198 * 900
budvn_284.jpg
budvn_284.jpg
1200 * 900
budvn_285.jpg
budvn_285.jpg
1200 * 900
budvn_286.jpg
budvn_286.jpg
894 * 900
budvn_287.jpg
budvn_287.jpg
1200 * 900
budvn_288.jpg
budvn_288.jpg
1200 * 900
budvn_289.jpg
budvn_289.jpg
1200 * 900
budvn_29.jpg
budvn_29.jpg
1200 * 900
budvn_290.jpg
budvn_290.jpg
812 * 900
budvn_291.jpg
budvn_291.jpg
675 * 900
budvn_292.jpg
budvn_292.jpg
1200 * 900
budvn_293.jpg
budvn_293.jpg
1200 * 900
budvn_294.jpg
budvn_294.jpg
675 * 900
budvn_295.jpg
budvn_295.jpg
1200 * 900
budvn_296.jpg
budvn_296.jpg
1200 * 900
budvn_297.jpg
budvn_297.jpg
927 * 900
budvn_298.jpg
budvn_298.jpg
1200 * 900
budvn_299.jpg
budvn_299.jpg
1200 * 900
budvn_30.jpg
budvn_30.jpg
1200 * 900
budvn_300.jpg
budvn_300.jpg
984 * 900
budvn_301.jpg
budvn_301.jpg
1200 * 900
budvn_302.jpg
budvn_302.jpg
1200 * 900
budvn_303.jpg
budvn_303.jpg
1200 * 900
budvn_304.jpg
budvn_304.jpg
1200 * 900
budvn_305.jpg
budvn_305.jpg
1200 * 900
budvn_306.jpg
budvn_306.jpg
1200 * 900
budvn_307.jpg
budvn_307.jpg
1200 * 900
budvn_308.jpg
budvn_308.jpg
882 * 900
budvn_309.jpg
budvn_309.jpg
1200 * 900
budvn_31.jpg
budvn_31.jpg
1008 * 900
budvn_310.jpg
budvn_310.jpg
1200 * 900
budvn_311.jpg
budvn_311.jpg
942 * 900
budvn_312.jpg
budvn_312.jpg
1200 * 900
budvn_313.jpg
budvn_313.jpg
1200 * 900
budvn_314.jpg
budvn_314.jpg
1200 * 900
budvn_315.jpg
budvn_315.jpg
675 * 900
budvn_316.jpg
budvn_316.jpg
926 * 900
budvn_317.jpg
budvn_317.jpg
1200 * 900
budvn_318.jpg
budvn_318.jpg
1200 * 900
budvn_319.jpg
budvn_319.jpg
1200 * 900
budvn_32.jpg
budvn_32.jpg
955 * 900
budvn_320.jpg
budvn_320.jpg
1200 * 900
budvn_33.jpg
budvn_33.jpg
675 * 900
budvn_34.jpg
budvn_34.jpg
1050 * 900
budvn_35.jpg
budvn_35.jpg
1036 * 900
budvn_36.jpg
budvn_36.jpg
807 * 900
budvn_37.jpg
budvn_37.jpg
1200 * 900
budvn_38.jpg
budvn_38.jpg
1200 * 900
budvn_39.jpg
budvn_39.jpg
1200 * 900
budvn_40.jpg
budvn_40.jpg
1200 * 900
budvn_41.jpg
budvn_41.jpg
1200 * 900
budvn_42.jpg
budvn_42.jpg
1200 * 900
budvn_43.jpg
budvn_43.jpg
1200 * 900
budvn_44.jpg
budvn_44.jpg
1200 * 900
budvn_45.jpg
budvn_45.jpg
675 * 900
budvn_46.jpg
budvn_46.jpg
615 * 900
budvn_47.jpg
budvn_47.jpg
1200 * 900
budvn_48.jpg
budvn_48.jpg
1200 * 900
budvn_49.jpg
budvn_49.jpg
1439 * 900
budvn_50.jpg
budvn_50.jpg
959 * 771
budvn_51.jpg
budvn_51.jpg
1200 * 900
budvn_52.jpg
budvn_52.jpg
960 * 860
budvn_53.jpg
budvn_53.jpg
1200 * 900
budvn_54.jpg
budvn_54.jpg
1004 * 793
budvn_55.jpg
budvn_55.jpg
766 * 559
budvn_56.jpg
budvn_56.jpg
911 * 738
budvn_57.jpg
budvn_57.jpg
837 * 918
budvn_58.jpg
budvn_58.jpg
960 * 900
budvn_59.jpg
budvn_59.jpg
960 * 900
budvn_60.jpg
budvn_60.jpg
675 * 900
budvn_61.jpg
budvn_61.jpg
1200 * 900
budvn_62.jpg
budvn_62.jpg
1280 * 960
budvn_63.jpg
budvn_63.jpg
787 * 900
budvn_64.jpg
budvn_64.jpg
675 * 900
budvn_65.jpg
budvn_65.jpg
1200 * 708
budvn_66.jpg
budvn_66.jpg
1200 * 898
budvn_67.jpg
budvn_67.jpg
675 * 900
budvn_68.jpg
budvn_68.jpg
675 * 900
budvn_69.jpg
budvn_69.jpg
1200 * 900
budvn_70.jpg
budvn_70.jpg
675 * 900
budvn_71.jpg
budvn_71.jpg
800 * 600
budvn_72.jpg
budvn_72.jpg
821 * 900
budvn_73.jpg
budvn_73.jpg
960 * 900
budvn_74.jpg
budvn_74.jpg
675 * 900
budvn_75.jpg
budvn_75.jpg
800 * 600
budvn_76.jpg
budvn_76.jpg
1200 * 900
budvn_77.jpg
budvn_77.jpg
740 * 900
budvn_78.jpg
budvn_78.jpg
675 * 900
budvn_79.jpg
budvn_79.jpg
1200 * 900
budvn_80.jpg
budvn_80.jpg
675 * 900
budvn_81.jpg
budvn_81.jpg
1200 * 900
budvn_82.jpg
budvn_82.jpg
960 * 1280
budvn_83.jpg
budvn_83.jpg
675 * 900
budvn_84.jpg
budvn_84.jpg
773 * 600
budvn_85.jpg
budvn_85.jpg
675 * 900
budvn_86.jpg
budvn_86.jpg
960 * 900
budvn_87.jpg
budvn_87.jpg
1200 * 900
budvn_88.jpg
budvn_88.jpg
766 * 600
budvn_89.jpg
budvn_89.jpg
1064 * 900
budvn_90.jpg
budvn_90.jpg
1200 * 900
budvn_91.jpg
budvn_91.jpg
1200 * 900
budvn_92.jpg
budvn_92.jpg
1200 * 900
budvn_93.jpg
budvn_93.jpg
925 * 900
budvn_94.jpg
budvn_94.jpg
1200 * 900
budvn_95.jpg
budvn_95.jpg
1200 * 900
budvn_96.jpg
budvn_96.jpg
1200 * 900
budvn_97.jpg
budvn_97.jpg
786 * 900
budvn_98.jpg
budvn_98.jpg
1200 * 900
budvn_99.jpg
budvn_99.jpg
1200 * 900

[ Home ]

updated: 03-04-2009