Hình ảnh tượng Đức Phật (3)

Hình ảnh tượng Đức Phật tổng hợp từ nhiều nguồn: một số ảnh do chúng tôi chụp và một số ảnh sưu tập từ các trang web trên Internet.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com)

[ Home

bud3-001.jpg
bud3-001.jpg
690 * 900
bud3-002.jpg
bud3-002.jpg
717 * 900
bud3-003.jpg
bud3-003.jpg
1200 * 900
bud3-004.jpg
bud3-004.jpg
1200 * 900
bud3-005.jpg
bud3-005.jpg
877 * 900
bud3-006.jpg
bud3-006.jpg
1200 * 900
bud3-007.jpg
bud3-007.jpg
1200 * 900
bud3-008.jpg
bud3-008.jpg
1200 * 900
bud3-009.jpg
bud3-009.jpg
1199 * 900
bud3-010.jpg
bud3-010.jpg
921 * 900
bud3-011.jpg
bud3-011.jpg
694 * 900
bud3-012.jpg
bud3-012.jpg
1197 * 887
bud3-013.jpg
bud3-013.jpg
762 * 900
bud3-014.jpg
bud3-014.jpg
624 * 900
bud3-015.jpg
bud3-015.jpg
371 * 900
bud3-016.jpg
bud3-016.jpg
1350 * 900
bud3-017.jpg
bud3-017.jpg
638 * 877
bud3-018.jpg
bud3-018.jpg
756 * 1223
bud3-019.jpg
bud3-019.jpg
675 * 900
bud3-020.jpg
bud3-020.jpg
968 * 900
bud3-021.jpg
bud3-021.jpg
643 * 900
bud3-022.jpg
bud3-022.jpg
720 * 900
bud3-023.jpg
bud3-023.jpg
654 * 900
bud3-024.jpg
bud3-024.jpg
682 * 900
bud3-025.jpg
bud3-025.jpg
1200 * 900
bud3-026.jpg
bud3-026.jpg
1350 * 900
bud3-027.jpg
bud3-027.jpg
1200 * 900
bud3-028.jpg
bud3-028.jpg
1200 * 900
bud3-029.jpg
bud3-029.jpg
600 * 900
bud3-030.jpg
bud3-030.jpg
602 * 800
bud3-031.jpg
bud3-031.jpg
750 * 900
bud3-032.jpg
bud3-032.jpg
768 * 900
bud3-033.jpg
bud3-033.jpg
1200 * 900
bud3-034.jpg
bud3-034.jpg
980 * 900
bud3-035.jpg
bud3-035.jpg
768 * 797
bud3-036.jpg
bud3-036.jpg
1200 * 900
bud3-037.jpg
bud3-037.jpg
1200 * 900
bud3-038.jpg
bud3-038.jpg
675 * 900
bud3-039.jpg
bud3-039.jpg
617 * 900
bud3-040.jpg
bud3-040.jpg
1200 * 900
bud3-041.jpg
bud3-041.jpg
823 * 900
bud3-042.jpg
bud3-042.jpg
1200 * 900
bud3-043.jpg
bud3-043.jpg
675 * 900
bud3-044.jpg
bud3-044.jpg
900 * 900
bud3-045.jpg
bud3-045.jpg
1354 * 900
bud3-046.jpg
bud3-046.jpg
695 * 900
bud3-047.jpg
bud3-047.jpg
675 * 900
bud3-048.jpg
bud3-048.jpg
713 * 900
bud3-049.jpg
bud3-049.jpg
1200 * 900
bud3-050.jpg
bud3-050.jpg
1200 * 900
bud3-051.jpg
bud3-051.jpg
1024 * 768
bud3-052.jpg
bud3-052.jpg
1200 * 900
bud3-053.jpg
bud3-053.jpg
1200 * 900
bud3-054.jpg
bud3-054.jpg
1200 * 900
bud3-055.jpg
bud3-055.jpg
1200 * 900
bud3-056.jpg
bud3-056.jpg
1200 * 900
bud3-057.jpg
bud3-057.jpg
1200 * 900
bud3-058.jpg
bud3-058.jpg
1200 * 900
bud3-059.jpg
bud3-059.jpg
1199 * 900
bud3-060.jpg
bud3-060.jpg
585 * 800
bud3-061.jpg
bud3-061.jpg
675 * 900
bud3-062.jpg
bud3-062.jpg
675 * 900
bud3-063.jpg
bud3-063.jpg
675 * 900
bud3-064.jpg
bud3-064.jpg
600 * 900
bud3-065.jpg
bud3-065.jpg
600 * 900
bud3-066.jpg
bud3-066.jpg
600 * 900
bud3-067.jpg
bud3-067.jpg
768 * 900
bud3-068.jpg
bud3-068.jpg
799 * 900
bud3-069.jpg
bud3-069.jpg
816 * 900
bud3-070.jpg
bud3-070.jpg
603 * 900
bud3-071.jpg
bud3-071.jpg
768 * 900
bud3-072.jpg
bud3-072.jpg
1024 * 768
bud3-073.jpg
bud3-073.jpg
728 * 900
bud3-074.jpg
bud3-074.jpg
675 * 900
bud3-075.jpg
bud3-075.jpg
675 * 900
bud3-076.jpg
bud3-076.jpg
578 * 900
bud3-077.jpg
bud3-077.jpg
531 * 800
bud3-078.jpg
bud3-078.jpg
677 * 900
bud3-079.jpg
bud3-079.jpg
1200 * 900
bud3-080.jpg
bud3-080.jpg
1350 * 900
bud3-081.jpg
bud3-081.jpg
599 * 900
bud3-082.jpg
bud3-082.jpg
768 * 900
bud3-083.jpg
bud3-083.jpg
600 * 800
bud3-084.jpg
bud3-084.jpg
769 * 900
bud3-085.jpg
bud3-085.jpg
600 * 900
bud3-086.jpg
bud3-086.jpg
628 * 863
bud3-087.jpg
bud3-087.jpg
404 * 837
bud3-088.jpg
bud3-088.jpg
715 * 900
bud3-089.jpg
bud3-089.jpg
747 * 900
bud3-090.jpg
bud3-090.jpg
768 * 900

[ Home ]

updated: 05-10-2009