Hình ảnh tượng Đức Phật (2)

Hình ảnh tượng Đức Phật tổng hợp từ nhiều nguồn: một số ảnh do chúng tôi chụp trong các chuyến đi hành hương, một số ảnh sưu tập từ các trang web trên Internet, và một số ảnh do các đạo hữu khác gửi tặng.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com)

[ Home ]

bud2-001.jpg
bud2-001.jpg
810 * 900
bud2-002.jpg
bud2-002.jpg
1326 * 900
bud2-003.jpg
bud2-003.jpg
1200 * 900
bud2-004.jpg
bud2-004.jpg
603 * 900
bud2-005.jpg
bud2-005.jpg
628 * 900
bud2-006.jpg
bud2-006.jpg
675 * 900
bud2-007.jpg
bud2-007.jpg
1200 * 900
bud2-008.jpg
bud2-008.jpg
1200 * 900
bud2-009.jpg
bud2-009.jpg
1200 * 900
bud2-010.jpg
bud2-010.jpg
661 * 900
bud2-011.jpg
bud2-011.jpg
1200 * 900
bud2-012.jpg
bud2-012.jpg
642 * 900
bud2-013.jpg
bud2-013.jpg
728 * 900
bud2-014.jpg
bud2-014.jpg
675 * 900
bud2-015.jpg
bud2-015.jpg
889 * 900
bud2-016.jpg
bud2-016.jpg
675 * 900
bud2-017.jpg
bud2-017.jpg
675 * 900
bud2-018.jpg
bud2-018.jpg
675 * 900
bud2-019.jpg
bud2-019.jpg
1200 * 900
bud2-020.jpg
bud2-020.jpg
1200 * 900
bud2-021.jpg
bud2-021.jpg
1200 * 900
bud2-022.jpg
bud2-022.jpg
1200 * 900
bud2-023.jpg
bud2-023.jpg
763 * 576
bud2-024.jpg
bud2-024.jpg
640 * 480
bud2-025.jpg
bud2-025.jpg
454 * 640
bud2-026.jpg
bud2-026.jpg
640 * 561
bud2-027.jpg
bud2-027.jpg
460 * 640
bud2-028.jpg
bud2-028.jpg
460 * 640
bud2-029.jpg
bud2-029.jpg
700 * 465
bud2-030.jpg
bud2-030.jpg
465 * 700
bud2-031.jpg
bud2-031.jpg
768 * 576
bud2-032.jpg
bud2-032.jpg
714 * 576
bud2-033.jpg
bud2-033.jpg
551 * 648
bud2-034.jpg
bud2-034.jpg
800 * 600
bud2-035.jpg
bud2-035.jpg
675 * 900
bud2-036.jpg
bud2-036.jpg
675 * 900
bud2-037.jpg
bud2-037.jpg
675 * 900
bud2-038.jpg
bud2-038.jpg
1194 * 900
bud2-039.jpg
bud2-039.jpg
1200 * 900
bud2-040.jpg
bud2-040.jpg
1200 * 900
bud2-041.jpg
bud2-041.jpg
1200 * 900
bud2-042.jpg
bud2-042.jpg
1304 * 698
bud2-043.jpg
bud2-043.jpg
600 * 900
bud2-044.jpg
bud2-044.jpg
1200 * 899
bud2-045.jpg
bud2-045.jpg
1200 * 898
bud2-046.jpg
bud2-046.jpg
767 * 900
bud2-047.jpg
bud2-047.jpg
1200 * 900
bud2-048.jpg
bud2-048.jpg
608 * 789
bud2-049.jpg
bud2-049.jpg
586 * 900
bud2-050.jpg
bud2-050.jpg
791 * 900
bud2-051.jpg
bud2-051.jpg
1032 * 900
bud2-052.jpg
bud2-052.jpg
1198 * 900
bud2-053.jpg
bud2-053.jpg
702 * 900
bud2-054.jpg
bud2-054.jpg
1200 * 900
bud2-055.jpg
bud2-055.jpg
1200 * 900
bud2-056.jpg
bud2-056.jpg
1080 * 900
bud2-057.jpg
bud2-057.jpg
1200 * 900
bud2-058.jpg
bud2-058.jpg
1200 * 900
bud2-059.jpg
bud2-059.jpg
1187 * 900
bud2-060.jpg
bud2-060.jpg
894 * 900
bud2-061.jpg
bud2-061.jpg
857 * 900
bud2-062.jpg
bud2-062.jpg
582 * 765
bud2-063.jpg
bud2-063.jpg
1200 * 900
bud2-064.jpg
bud2-064.jpg
1200 * 900
bud2-065.jpg
bud2-065.jpg
1200 * 900
bud2-066.jpg
bud2-066.jpg
1351 * 900
bud2-067.jpg
bud2-067.jpg
1200 * 900
bud2-068.jpg
bud2-068.jpg
848 * 708
bud2-069.jpg
bud2-069.jpg
1200 * 900
bud2-070.jpg
bud2-070.jpg
1200 * 900
bud2-071.jpg
bud2-071.jpg
1200 * 900
bud2-072.jpg
bud2-072.jpg
1200 * 900
bud2-073.jpg
bud2-073.jpg
800 * 900
bud2-074.jpg
bud2-074.jpg
911 * 900
bud2-075.jpg
bud2-075.jpg
1200 * 900
bud2-076.jpg
bud2-076.jpg
1200 * 900
bud2-077.jpg
bud2-077.jpg
675 * 900
bud2-078.jpg
bud2-078.jpg
1200 * 900
bud2-079.jpg
bud2-079.jpg
637 * 900
bud2-080.jpg
bud2-080.jpg
675 * 900
bud2-081.jpg
bud2-081.jpg
957 * 900
bud2-082.jpg
bud2-082.jpg
1001 * 900
bud2-083.jpg
bud2-083.jpg
853 * 900
bud2-084.jpg
bud2-084.jpg
1200 * 900
bud2-085.jpg
bud2-085.jpg
1026 * 900
bud2-086.jpg
bud2-086.jpg
1200 * 683
bud2-087.jpg
bud2-087.jpg
922 * 900
bud2-088.jpg
bud2-088.jpg
1354 * 900
bud2-089.jpg
bud2-089.jpg
1354 * 900
bud2-090.jpg
bud2-090.jpg
1354 * 900
bud2-091.jpg
bud2-091.jpg
813 * 900
bud2-092.jpg
bud2-092.jpg
649 * 900
bud2-093.jpg
bud2-093.jpg
1354 * 900
bud2-094.jpg
bud2-094.jpg
1354 * 900
bud2-095.jpg
bud2-095.jpg
1354 * 900
bud2-096.jpg
bud2-096.jpg
704 * 900
bud2-097.jpg
bud2-097.jpg
1354 * 900
bud2-098.jpg
bud2-098.jpg
1401 * 900
bud2-099.jpg
bud2-099.jpg
1354 * 900
bud2-100.jpg
bud2-100.jpg
767 * 900
bud2-101.jpg
bud2-101.jpg
641 * 900
bud2-102.jpg
bud2-102.jpg
1167 * 779
bud2-103.jpg
bud2-103.jpg
1287 * 900
bud2-104.jpg
bud2-104.jpg
996 * 900
bud2-105.jpg
bud2-105.jpg
1146 * 675
bud2-106.jpg
bud2-106.jpg
1189 * 772
bud2-107.jpg
bud2-107.jpg
1200 * 900
bud2-108.jpg
bud2-108.jpg
1440 * 900
bud2-109.jpg
bud2-109.jpg
600 * 900
bud2-110.jpg
bud2-110.jpg
1150 * 900
bud2-111.jpg
bud2-111.jpg
1350 * 900
bud2-112.jpg
bud2-112.jpg
1440 * 900
bud2-113.jpg
bud2-113.jpg
1110 * 900
bud2-114.jpg
bud2-114.jpg
1013 * 900
bud2-115.jpg
bud2-115.jpg
797 * 900
bud2-116.jpg
bud2-116.jpg
797 * 900
bud2-117.jpg
bud2-117.jpg
600 * 900
bud2-118.jpg
bud2-118.jpg
598 * 900
bud2-119.jpg
bud2-119.jpg
1354 * 900
bud2-120.jpg
bud2-120.jpg
598 * 900
bud2-121.jpg
bud2-121.jpg
598 * 900
bud2-122.jpg
bud2-122.jpg
702 * 900
bud2-123.jpg
bud2-123.jpg
583 * 900
bud2-124.jpg
bud2-124.jpg
700 * 906
bud2-125.jpg
bud2-125.jpg
645 * 900
bud2-126.jpg
bud2-126.jpg
623 * 900
bud2-127.jpg
bud2-127.jpg
766 * 900
bud2-128.jpg
bud2-128.jpg
747 * 900
bud2-129.jpg
bud2-129.jpg
1201 * 900
bud2-130.jpg
bud2-130.jpg
1200 * 900
bud2-131.jpg
bud2-131.jpg
1200 * 900
bud2-132.jpg
bud2-132.jpg
1200 * 900
bud2-133.jpg
bud2-133.jpg
1200 * 900
bud2-134.jpg
bud2-134.jpg
1200 * 900
bud2-135.jpg
bud2-135.jpg
999 * 900
bud2-136.jpg
bud2-136.jpg
788 * 900
bud2-137.jpg
bud2-137.jpg
1354 * 900
bud2-138.jpg
bud2-138.jpg
1200 * 900
bud2-139.jpg
bud2-139.jpg
1198 * 900
bud2-140.jpg
bud2-140.jpg
798 * 900
bud2-141.jpg
bud2-141.jpg
1200 * 900
bud2-142.jpg
bud2-142.jpg
837 * 900
bud2-143.jpg
bud2-143.jpg
633 * 900
bud2-144.jpg
bud2-144.jpg
804 * 900
bud2-145.jpg
bud2-145.jpg
675 * 900
bud2-146.jpg
bud2-146.jpg
1200 * 900
bud2-147.jpg
bud2-147.jpg
533 * 900
bud2-148.jpg
bud2-148.jpg
675 * 900
bud2-149.jpg
bud2-149.jpg
675 * 900
bud2-150.jpg
bud2-150.jpg
675 * 900
bud2-151.jpg
bud2-151.jpg
900 * 900
bud2-152.jpg
bud2-152.jpg
1280 * 960
bud2-153.jpg
bud2-153.jpg
728 * 900
bud2-154.jpg
bud2-154.jpg
798 * 900
bud2-155.jpg
bud2-155.jpg
1013 * 900
bud2-156.jpg
bud2-156.jpg
690 * 900
bud2-157.jpg
bud2-157.jpg
675 * 900
bud2-158.jpg
bud2-158.jpg
599 * 900
bud2-159.jpg
bud2-159.jpg
417 * 900
bud2-160.jpg
bud2-160.jpg
807 * 592
bud2-161.jpg
bud2-161.jpg
600 * 900
bud2-162.jpg
bud2-162.jpg
596 * 900
bud2-163.jpg
bud2-163.jpg
583 * 900
bud2-164.jpg
bud2-164.jpg
1200 * 899
bud2-165.jpg
bud2-165.jpg
1200 * 900
bud2-166.jpg
bud2-166.jpg
600 * 900
bud2-167.jpg
bud2-167.jpg
1308 * 900
bud2-168.jpg
bud2-168.jpg
919 * 900
bud2-169.jpg
bud2-169.jpg
722 * 900
bud2-170.jpg
bud2-170.jpg
630 * 900
bud2-171.jpg
bud2-171.jpg
569 * 900
bud2-172.jpg
bud2-172.jpg
1199 * 900

[ Home ]

updated: 22-05-2009