BODH GAYA
Bồ đề Đạo tràng

Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo. Nổi tiếng nhất là khu di tích chùa Đại Bồ Đề (Mahabodhi Temple), trong đó có thờ một tượng Phật đã được tạc ra vào thế kỷ X TL. Phía sau là cây cổ thụ Bồ Đề, và Kim Cương Toà, nơi Đức Phật ngồi tham thiền, đắc đạo. Trong khuôn viên chùa có đánh dấu các nơi Đức Phật ngự trong 7 tuần lễ đầu tiên sau khi thành đạo, và trụ đá của vua Asoka (A Dục).

 [ Home ]

 
screen-bodhgya01.jpg
screen-bodhgya01.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya02.jpg
screen-bodhgya02.jpg
1440 * 926
screen-bodhgya03.jpg
screen-bodhgya03.jpg
1439 * 900
screen-bodhgya04.jpg
screen-bodhgya04.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya05.jpg
screen-bodhgya05.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya06.jpg
screen-bodhgya06.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya07.jpg
screen-bodhgya07.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya08.jpg
screen-bodhgya08.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya09.jpg
screen-bodhgya09.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya10.jpg
screen-bodhgya10.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya11.jpg
screen-bodhgya11.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya12.jpg
screen-bodhgya12.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya13.jpg
screen-bodhgya13.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya14.jpg
screen-bodhgya14.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya15.jpg
screen-bodhgya15.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya16.jpg
screen-bodhgya16.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya17.jpg
screen-bodhgya17.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya18.jpg
screen-bodhgya18.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya19.jpg
screen-bodhgya19.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya20.jpg
screen-bodhgya20.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya21.jpg
screen-bodhgya21.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya22.jpg
screen-bodhgya22.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya23.jpg
screen-bodhgya23.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya24.jpg
screen-bodhgya24.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya25.jpg
screen-bodhgya25.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya26.jpg
screen-bodhgya26.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya27.jpg
screen-bodhgya27.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya28.jpg
screen-bodhgya28.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya29.jpg
screen-bodhgya29.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya30.jpg
screen-bodhgya30.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya31.jpg
screen-bodhgya31.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya32.jpg
screen-bodhgya32.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya33.jpg
screen-bodhgya33.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya34.jpg
screen-bodhgya34.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya35.jpg
screen-bodhgya35.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya36.jpg
screen-bodhgya36.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya37.jpg
screen-bodhgya37.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya38.jpg
screen-bodhgya38.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya39.jpg
screen-bodhgya39.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya40.jpg
screen-bodhgya40.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya41.jpg
screen-bodhgya41.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya42.jpg
screen-bodhgya42.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya43.jpg
screen-bodhgya43.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya44.jpg
screen-bodhgya44.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya45.jpg
screen-bodhgya45.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya46.jpg
screen-bodhgya46.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya47.jpg
screen-bodhgya47.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya48.jpg
screen-bodhgya48.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya49.jpg
screen-bodhgya49.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya50.jpg
screen-bodhgya50.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya51.jpg
screen-bodhgya51.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya52.jpg
screen-bodhgya52.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya53.jpg
screen-bodhgya53.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya54.jpg
screen-bodhgya54.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya55.jpg
screen-bodhgya55.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya56.jpg
screen-bodhgya56.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya57.jpg
screen-bodhgya57.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya58.jpg
screen-bodhgya58.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya59.jpg
screen-bodhgya59.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya60.jpg
screen-bodhgya60.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya61.jpg
screen-bodhgya61.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya62.jpg
screen-bodhgya62.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya63.jpg
screen-bodhgya63.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya64.jpg
screen-bodhgya64.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya65.jpg
screen-bodhgya65.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya66.jpg
screen-bodhgya66.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya67.jpg
screen-bodhgya67.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya68.jpg
screen-bodhgya68.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya69.jpg
screen-bodhgya69.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya70.jpg
screen-bodhgya70.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya71.jpg
screen-bodhgya71.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya72.jpg
screen-bodhgya72.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya73.jpg
screen-bodhgya73.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya74.jpg
screen-bodhgya74.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya75.jpg
screen-bodhgya75.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya76.jpg
screen-bodhgya76.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya77.jpg
screen-bodhgya77.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya78.jpg
screen-bodhgya78.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya79.jpg
screen-bodhgya79.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya80.jpg
screen-bodhgya80.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya81.jpg
screen-bodhgya81.jpg
1440 * 900
screen-bodhgya82.jpg
screen-bodhgya82.jpg
1440 * 900

[ Home ]