BIỂU ĐỒ TÓM TẮT A-TỲĐÀM

(Abhidhamma, Vi diệu pháp, Thắng pháp, Vô tỷ pháp)

Sưu tập và biên soạn các biểu đồ A-tỳ-đàm

 
atd01.jpg
atd01.jpg
1247 * 922
atd02.jpg
atd02.jpg
1107 * 893
atd03.jpg
atd03.jpg
1213 * 866
atd04.jpg
atd04.jpg
1202 * 882
atd05.jpg
atd05.jpg
1230 * 819
atd06.jpg
atd06.jpg
1183 * 881
atd07.jpg
atd07.jpg
1213 * 865
atd09.jpg
atd09.jpg
1184 * 810
atd10.jpg
atd10.jpg
1185 * 891
atd11.jpg
atd11.jpg
1271 * 560
atd12.jpg
atd12.jpg
1283 * 881
atd13.jpg
atd13.jpg
1260 * 893
atd14.jpg
atd14.jpg
831 * 636
atd15.jpg
atd15.jpg
1311 * 953
atd16.jpg
atd16.jpg
1258 * 828
atd17.jpg
atd17.jpg
1400 * 663
atd18.jpg
atd18.jpg
1162 * 867
atd19.jpg
atd19.jpg
1271 * 787

 Bảng nêu chi pháp
bangneu1.jpg
bangneu1.jpg
3507 * 4960
bangneu2.jpg
bangneu2.jpg
2401 * 3504

[ Home ]

updated: 14-10-2017