Đàm luận Phật Pháp
- 54 -

Giới thiệu Kinh Điềm Lành
(Mangala Sutta)  

 
01-hoangphap.jpg
01-hoangphap.jpg
1201 * 901
02-tamtang_pali.jpg
02-tamtang_pali.jpg
1479 * 813
03-cacbankinhpc.jpg
03-cacbankinhpc.jpg
1325 * 881
04-phapcu_palihan1.jpg
04-phapcu_palihan1.jpg
1208 * 1601
05-kinhdiemlanh_pali.jpg
05-kinhdiemlanh_pali.jpg
1523 * 2265
06-kinhdiemlanh_tomtat.jpg
06-kinhdiemlanh_tomtat.jpg
1212 * 785
07-kinhcattuong.jpg
07-kinhcattuong.jpg
1115 * 2291

[ Home ]

24-03-2014