Đàm luận Phật Pháp
- 42 -

Nghi thức  

 [ Home ]

Lễ bái Tam Bảo

Araham sammāsambuddho bhagavā
Buddham bhagavantam ābhivādemi

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Dhammam namassāmi

Supatipanno bhagavato sāvakasangho
Sangham namāmi

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh
Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng
Con xin lạy đấng Ðại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Bát thánh đạo con đường chánh giác
Ðưa chúng sinh vượt thoát trầm luân
Chân truyền diệu pháp thánh nhân
Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Hòa hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Ðức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Ðời đời tương tục, bốn phương phổ hoằng

*

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Buddham Dhammam Sangham namassāmi

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Ðức ThếTôn, Ngài là bậc Ứng Cúng cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.

Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo.

HỒI HƯỚNG

Chư Thiên ngự trên hư không,
Ðịa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long vương thần lực có nhiều,
Ðồng xin hoan hỷ phước đều chúng con.
Hộ trì Phật giáo Tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu,
Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

THỈNH PHÁP SƯ

Chúng sanh tất cả bốn hàng,
Như sen trong nước minh quang luống chờ.
Trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng,
Trổ hoa lành rải tản mùi hương.
Pháp mầu ánh sáng phi thường,
Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui.

*

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản.
Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi.
Quyết lòng mở đạo dạy đời,
Nhắm vườn Lộc Giả, ngài dời chân sang.

Thuyết pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm Thầy thỉnh dự pháp từ
Ðó là nhóm Kiều Trần Như,
Ðược nếm hương vị Hữu dư Niết Bàn.

Rồi từ đó mở mang giáo pháp,
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn.
Một lòng chẳng thối không mòn.
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm.

Cả tam giới thừa ân phổ cập,
Ðám mưa lành rưới khắp thế gian.
Bởi nhân cớ, tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi.
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.

DEDICATION OF OFFERINGS

Yo so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho
Svākkhāto yena bhagavatā dhammo
Supaṭipanno yassa bhagavato sāvakasaṅgho
Tammayaṁ bhagavantaṁ sadhammaṁ sasaṅghaṁ
Imehi sakkārehi yathārahaṁ āropitehi abhipūjayāma
Sādhu no bhante bhagavā suciraparinibbutopi
Pacchimā-janatā-nukampamānasā
Ime sakkāre duggata-pannākāra-bhūte paṭiggaṇhātu
Amhākaṁ dīgharattaṁ hitāya sukhāya

Arahaṁ sammāsambuddho bhagavā
Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi
-(bow)-

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Dhammaṁ namassāmi
-(bow)-

Supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho
Saṅghaṁ namāmi
-(bow)-

RECOLLECTION OF THE BUDDHA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Itipi so bhagavā arahaṁ sammā-sambuddho
Vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū
Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṁ buddho bhagavā
 
Tamahaṁ bhagavantaṁ abhipūjayāmi
Tamahaṁ bhagavantaṁ sirasā namāmi
-(bow)-

RECOLLECTION OF THE DHAMMA

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhī
 
Tamahaṁ dhammaṁ abhipūjayāmi
Tamahaṁ dhammaṁ sirasā namāmi
-(bow)-

RECOLLECTION OF THE DHAMMA

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Yadidaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā
Esa bhagavato sāvaka-saṅgho
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa

Tamahaṁ saṅghaṁ abhipūjayāmi
Tamahaṁ saṅghaṁ sirasā namāmi
-(bow)-

RESOLUTION

Natthi me saranam aññam
Buddho me saranam varam
Etena sacca vajjena
hotu me jaya mangalam

Natthi me saranam aññam
Dhammo me saranam varam
Etena sacca vajjena
hotu me jaya mangalam

 
Natthi me saranam aññam
Sangho me saranam varam
Etena sacca vajjena
hotu me jaya mangalam
Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Phật Bảo từ ân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Pháp Bảo chánh chân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

 

 

[ Home ]
20-04-2012